Publisert: 28. november 2018.   Endret: 28. november 2018
sykkel danm red

AKTUELT: Målingene gjør at man kan oppdage om det er hindringer på systemnivå som fører til hjemløshet. Er det for eksempel slik at en forvaltning inndrar pengestøtte, slik at husleien ikke kan betales? (FOTO: Møyfrid Kjølsdal/ NAPHA)

ACT og Housing First går hånd i hånd i Danmark

ACT og Housing First går hånd i hånd i Danmark

I København jobber ACT-teamet etter Housing First-modellen. 90 prosent av beboerne har lyktes i å beholde boligen sin, viser målinger. Besparelsene er store, både økonomisk og menneskelig.

Danske kommuner som jobber med Housing First, har mye fokus på fidelity. Kjernekomponentene i modellen fylles ut hver sjette måned av prosjektene. Det som kommer frem brukes aktivt i utviklingen av prosjektet videre.  

I arbeidet med en mer målrettet satsning mot hjemløse, ønsket Hjemløsestrategien (2009-2013) å teste Housing First i tre bostøttemodeller. Åtte kommuner deltok i starten. I 2014 var 24 kommuner med.

I Danmark er for øvrig bostøttemetodene CTI, ICM og ACT brukt innenfor modellen Housing First.

Fidelity, et tredelt skjema

Hver sjette måned gjentas fidelity-målingene, og skjemaet består av tre deler:

En Housing First modul, som er felles for alle prosjektene på tvers av bostøttemodell. Deretter en separat modul for hver av de tre bostøttemodellene, og endelig en modul som måler sentrale aspekter ved organiseringen og samarbeidet om Housing First- tilgangen i kommunene.

Lav fidelity innerst i sirkelen

Ved å visualisere resultatene på hver måling, er det enkelt å se hvor prosjektene har noe å gå på og hvor utviklingen er positiv. Det anvendes et slags edderkoppnett, der lav fidelity legges innerst i sirkelen, mens høy fidelity markeres lenger ute i sirkelen. 

På grunnlag av målingene blir det laget fire rapporter som gis til kommunene. I rapportene redegjør man for nevnte utvikling, beboernes utvikling, den sosialfaglige innsatsen som beboerne mottar, samt en oversikt over indikatorer på hvem som mottar Housing First i den enkelte kommune.

Oppdager hindringer på systemnivå

I tillegg til å måle intern fidelity, måler den siste modulen samarbeid med for eksempel psykisk helsevern, boligorganisasjonene og med de forskjellige delene av den kommunale forvaltning, inkludert ledelse.

Her kan en oppdage om det er hindringer på systemnivå som fører til hjemløshet. Er det for eksempel slik at en forvaltning inndrar pengestøtte slik at husleien ikke kan betales?

ACT- teamet i København jobber etter Housing First-modellen

I København har ACT-teamet omkring 80 aktive forløp. Målinger viser at 90 prosent av beboerne har lyktes i å beholde boligen sin. Av de resterende 10 prosent kommer noen videre til andre botilbud, men andre vender tilbake til hjemløshet.

I tillegg til de menneskelige omkostningene som blir spart ved Housing First-modellen, har de regnet ut at et slikt beboerforløp koster ca. 90 000 årlig. Til sammenligning koster overnatting i herberge mellom 50-100 000 i måneden.

Gir økt trygghet og livskvalitet

Erfaringene er at det er mulig å skape et varig hjem for den gruppen mennesker som har vanskeligst for å beholde en bolig. Man ser at det ikke bare fører til mer stabilitet, trygghet og forutsigbarhet, men også til økt livskvalitet.

Det gir helt andre muligheter for å jobbe med rusmisbruk, helse, nettverk og aktiviteter når en har en trygg base. Det betyr likevel ikke at det er uten utfordringer. Mange beboere opplever vansker med å sette grenser for venner, ta ansvar, kjedsomhet og ikke minst ensomhet.

 

 

 

 

 

 

Fidelity
 • Med fidelity menes hvorvidt prosjektet følger grunnelementene i Housing First – modellen.
 • Det er utviklet en skala som skal gi svar på om det er høy eller lav grad av fidelity.
 • Dersom fidelityskåren kommer under et visst nivå, er ikke prosjektet et Housing First -prosjekt etter definisjonen, siden kjerneprinsippene har lav grad av oppfyllelse.
 • Dette er viktig kunnskap, for eksempel når man skal måle effekt/ finne ut om en modell er nyttig for å nå målet, som her er å oppnå varig bolig. 
De åtte kjerneprinsippene i Housing First som måles med en fidelityskala
 1. Bolig er en grunnleggende menneskerettighet
 2. Respekt, varme og medmenneskelighet overfor alle brukere
 3. Forpliktelse til å arbeide sammen med brukeren så lenge det er behov
 4. Selvstendige boliger i alminnelige boligstrøk
 5. Skille mellom bolig og tjenester
 6. Utgangspunkt i brukerens behov og selvbestemmelse
 7. Recoveryorientering
 8. Skadereduksjon
DEDIKERTE HJELPERE: Kristian Kjær Rasmussen og Marianne Hahn Hansen, ACT-teamet som jobber i Housing First -prosjektet i Hjemløsenheden, København kommune. (FOTO: Møyfrid Kjølsdal/ NAPHA)

Kommenter:

Mer om

housing.first faglig.kvalitet informasjon fidelity

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen