Regional lanserings- og implementeringskonferanse - Ålesund

Helsedirektoratet inviterer, i samarbeid med Helse Møre og Romsdal, til dagskonferanse for lansering av pakkeforløp for psykisk helse og rus.
Tid og sted

Pinsekirka kurs- og konferansesenter, Moa, Ålesund

30. oktober kl 09:00 - 30. oktober kl 16:00

3 nasjonale pakkeforløp tas fra 2019 i bruk for alle pasienter innen psykisk helsevern for barn, unge og voksne og spesialisert rusbehandling (TSB).

Pakkeforløpene for psykisk helse og rus skal legge til rette for gode behandlingsløp, bidra til økt brukermedvirkning og større fokus på hva som er viktig for den enkelte i behandlingen. Forløpene innebærer også at pasientene skal få sin behandling og oppfølging innen gitte frister, og at det skal være ansvarlig koordinering av det enkelte pasientforløp. Dette gjelder både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

Målgruppe for konferansen:
• fastleger, ledere og koordinator /konsulent innen psykisk helse /rus i kommunene
• brukerorganisasjoner og brukerrepresentanter
• ledere og relevante fagpersoner i helseforetaket

Programmet vil inneholde:
• Målsetting, forventninger og muligheter
• Det helhetlige forløpet – overganger og samhandling
• Fokus på henvisning til forløpene
• Forløpskoordinering, måling og monitorering
• Somatisk helse og levevaner
• Veien videre - implementering i praksis

Med vennlig hilsen

Koordineringsgruppen for implementering av forløpene i HMR
Manuela Strauss avd sjef Klinikk kvinner, barn og ungdom
Ole Lorvik stabsleder Klinikk psykisk helse og rus

Spørsmål vedrørende påmeldingsløsningen: geir.ove.vilnes@helse-mr.no

Mer informasjon finner du her.

Relevante artikler:

Ingen treff...