Endret: 12. november 2018
Finner verktøyene som trengs COLOURBOX4561518

På selvstyrkingskurs får man hjelp til å finne fram verktøyene som trengs for å få mer kontroll over eget liv.

Selvstyrkingskurs med verktøykasse for brukermedvirkning

Selvstyrkingskurs med verktøykasse for brukermedvirkning

Strever du med dårlig selvtillit, sosial angst eller har mistet troen på deg selv? Da kan selvstyrkingskurs være noe for deg.

Selvstyrkingskurs skal bedre mestringsfølelsen, gi deg kunnskap om dine rettigheter og plikter. Kurset handler om brukermedvirkning og kommunikasjon, og fokuserer på å styrke deg i dagliglivet. Trenger du å øke selvtilliten, få mer kontroll over ditt eget liv, eller bli bevisst dine muligheter, kan selvstyrkingskurset være nyttig.

Kurset er basert på teori og kunnskap fra empowerment, som handler om å få ny kunnskap og øke egen styrke, kraft og makt gjennom aktiv deltagelse. Mye av dette dreier seg om å trene på kommunikasjon. God kommunikasjon bidrar til at du kan formidle budskapet ditt på en klar og tydelig måte, og derved delta mer aktivt og samhandle mer med andre.

Kurset har noe teoretisk innføring, men gjennomføres med praktiske øvelser, og vi ser film med temaer som diskuteres i små grupper.

Kjennskap til rettigheter og plikter

Hvorfor er dette viktig for å få til en raskere tilfriskning?

Tilbakemeldingene vi får fra deltakerne er at det er mye lettere å finne fram til riktig behandling og/eller tjenestetilbud når de vet hva de har rett på. De finner også lettere ut hva de kan gjøre selv og hva de trenger hjelp med. Men andre ord så blir de mer aktiv i egen tilfriskning.

Derfor går vi blant annet gjennom hvilke rettigheter du som mottar tjenester eller behandling fra det offentlige har. Med verktøykassa for brukermedvirkning lærer du hva som er de bærende prinsipper for brukermedvirkning. Eksempelvis fins det lovfestet rettigheter som blant annet gir oss medbestemmelsesrett i forhold til tjenesteapparatet. Det å bestemme i eget liv handler om å få informasjon om ulike tilbud eller behandling for å kunne ta valg, og føle seg sett, hørt og lyttet til.

Vi lærer også om IP, individuell plan som er et samarbeidsverktøy som skal sikre at dersom du har behov for hjelp fra mange instanser, så jobber de sammen. Det er din plan som gjør det lettere ha kontroll over prosessen og planene som skal hjelpe deg til å nå målene dine. Vi snakker også om menneskerettigheter som en del av det å leve i et demokrati, og det å delta som både menneske og bruker i samfunnet vi lever i.

Krav for å delta?

Det stilles ingen spesielle krav til deg for å gå på dette kurset. Det eneste vi ber deg om er at du deltar aktivt.

På kursene må deltakerne selv delta aktivt gjennom forskjellige øvelser. Vi bruker mest refleksjonsgrupper der vi starter opp med to og to sammen. Dette er for at alle skal få sagt sitt og trene på å hevde sin mening om hva som er det viktigste for dem.

Kursledere og deltakere

Vi har meget gode erfaringer fra kurs der både mennesker med brukererfaring og fagpersoner deltar. Det er viktig å komme fram til en felles forståelse av temaene og mange påpeker at samarbeidet blir lettere etter et felles kurs.

Alle kursledere og prosessledere har egenerfaring eller erfaring som pårørende.

Erfaringer fra kursene er at deltakerne blir mer bevisst på egne ressurser og får igjen mestringsfølelsen i sin hverdag, noe som gjør at mange opplever tilfriskning.

Sagatun Brukerstyrt Senter
  • Er et av fem regionale brukerstyrte sentre i Norge
  • Holder til på Hamar
  • Gir tilbud lokalt, og regionalt (Hedmark, Akershus og Oppland.
  • Sprer kunnskap og kompetansehevende tiltak som fremmer brukermedvirkning og brukerstyring.
  • «Verktøykassa for brukermedvirkning», som inneholder kurs for fag, tjenesteapparat, brukere og pårørende tilbys fra Sagatun.
  • Alt kursmateriell til «Verktøykassa for brukermedvirkning» eies og utvikles på Sagatun Brukerstyrt Senter

Sentret er et lokalt aktivitets- og mestringssenter som bidrar til selvstyrking (empowerment) og bedringsprosesser (recovery):

  • For mennesker med utfordringer innen helse og/eller rus, men åpent for alle
  • Gir tilbud om aktivitet, sosial kontakt, arbeidstrening, kurs og kompetanseheving
  • Ingen spør etter diagnoser. Brukerne definerer selv om, og hvordan tilbudene på huset skal brukes

Kontakt:

Sagatun Brukerstyrt Senter
Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
2317 Hamar
Telefon: 62 50 97 55 
post@sagatun.no

Kommenter:

Mer om

brukermedvirkning brukerkunnskap empowerment

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen