Endret: 12. juni 2019
Personer som går i naturen

Trygghet kan ifølge den nye studien utvikles på ulike vis, for eksempel gjennom samvær, samtaler, hverdagslige gjøremål og gåturer sammen med beboerne. ILLUSTRASJONSFOTO: colourbox.com

-Lett å bli for faglig og symptomfokusert

-Lett å bli for faglig og symptomfokusert

Trygghet gjennom relasjoner og bosituasjon, samt stolthet ved å mestre og få ros, er viktig i møte med mennesker med ROP-lidelser, ifølge ny studie.

-Funnene peker på allmennmenneskelige forhold som stolthet og trygghet, som er viktig for alle mennesker. Dette kan virke selvsagt, men det er lett å bli for faglig og symptomfokusert i møte med mennesker man skal hjelpe, og glemme det allmennmenneskelige som ligger til grunn, mener Reidar Pettersen Vibeto.

-Relevant også for andre

Han er førsteforfatter av studien Relasjonell recovery – utforsking av samarbeid som bidrag til personers recovery i et botilbud. 9 fagpersoner som jobber i en bolig for mennesker med både rus- og psykiske problemer, såkalte ROP-lidelser, er intervjuet. Studien er omtalt i siste utgave av Tidsskrift for psykisk helsearbeid, som kom ut 12. juni. 

-Kunnskapen kan være relevant også for andre som jobber med mennesker med rus – og psykiske lidelser i ulike sammenhenger, både i første- og andrelinjetjenesten, mener Vibeto.

Kunnskapen han snakker om er oppsummert i fire hovedfunn, som oppsummerer hvordan fagpersonene beskriver sitt samarbeid med beboerne for å styrke den enkelte beboers rolle: Trygghet gjennom relasjoner, Trygghet ved stedet, Stolthet gjennom mestring og Skryt som gjødsel til stolthet.

Trygghet gjennom relasjoner

Trygghet i relasjonene beskrives som en viktig forutsetning for å få til et godt samarbeid mellom beboere og fagpersoner. Trygghet kan utvikles på ulike vis, for eksempel gjennom samvær, samtaler, hverdagslige gjøremål og gåturer sammen med beboerne.

Deltakerne formidler at opplevelser av trygghet gjør det mulig for beboerne å vise følelser, som å være glade i og sinte på fagpersonene, samt våge å utfordre dem. Deltakerne snakket mye om betydningen av å være oppriktige og ærlige overfor beboerne, å møte dem som medmennesker. De trekker fram flere eksempler på dette som situasjoner knyttet til medisinering, innleggelser, handleturer og småprat i fellesrom.

Trygghet ved stedet

Gjennom å skape rammer for deltakelse og sosialt samvær, kan beboerne få muligheter til å oppleve fellesskap og hjemlighet, og utvikle relasjoner med hverandre og med fagpersonene.

I studien fremkom det flere eksempler på hvordan opplevelser av en trygg bosituasjon kunne bidra til at beboere kan utvikle seg videre. En slik grunnleggende trygghet kunne styrke mulighetene til å delta i aktiviteter utenfor huset. Trygghet og ro i bosituasjon kunne også bidra til å få mer tillit til fagpersoner og ulike hjelpesystemer. Deltakerne formidlet at de forsøkte å være kreative og skape hjemlighet og ro for den enkelte beboer, og støtte opp om ønsker om arbeid og interesser.

Stolthet gjennom mestring

Dette handler om å erfare at livet kan være bra, og at man kan mestre aktiviteter og situasjoner. Fritidsaktiviteter og jobb trekkes frem som områder som gir muligheter til gode mestringsopplevelser. Eksempler som nevnes av de forskerne har intervjuet er en beboer som viste stolthet etter å ha fått låne el-sykkel og fått seg jobb. Vedkommende spilte også fotball på et gatelag, og fikk gjennom det delta i trening og fellesskap. En annen som før levde et hardt liv, hadde nå fått seg kjæreste, førerkort og jobb.

Fagfolkene forteller om hvordan slike nye roller og muligheter for en person bidrar til utvikling og glede. På kreative måter kan de støtte opp om beboerens ønsker. Blant annet lånte en av de ansatte ut sin dress til en beboer som skulle besøke kjærestens familie i julen.

Skryt som gjødsel til stolthet

Å skryte av beboernes innsats og mot er noe de intervjuede fagfolkene har god erfaring med. Dette kan gjøre at en beboer lyser opp og blomstrer. Skryt beskrives som et viktig bidrag til stolthet.

-Vi gir mye ros, og bekrefter dem på det de gjør bra. Rett og slett, uttaler en av dem.

Øvrige forfattere av denne studien er Marit Borg, Tommy Lunde Sjåfjell, Stian Nissen Biong og Bengt Eirik Karlsson.

Forsker Reidar Pettersen Vibeto, som jobber ved KoRus Sør.

Kommenter:

Mer om

nyheter bolig recovery rusproblem.og.psykisk.lidelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen