Publisert: 19. desember 2020.   Endret: 19. desember 2020
Ellen Hoxmark

TOSIDIG: Det har vært et savn å ikke kunne møtes fysisk. Samtidig har vi nådd langt ut med digital formidling, skriver NAPHA-leder Ellen Hoxmark. FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/napha.no 

2020 har utfordret og utviklet oss

2020 har utfordret og utviklet oss

Både psykisk helsetjenestene og NAPHA har fornyet oss i 2020, med digital kommunikasjon som nøkkelord.

Språkrådet har kåret «koronaen» til årets nyord, og hva annet skal man kunne oppsummere 2020 med enn at viruset påvirket hvordan vi kunne være sammen i året som gikk. Og at det fikk store konsekvenser. 

Bratt læringskurve - gode tilbakemeldinger 

Mitt håp har under hele koronaperioden vært at vi skal komme styrket ut av denne fasen, både NAPHA som senter og tjenestene i kommunene. Sett fra vårt ståsted har kommunale psykisk helse- og rustjenester gjort en stor innsats med å omstille tilbudene sine i året som har gått.

NKROP har intervjuet ledere i psykisk helse- og rustjenestene i fire kommuner. Gjennomgående beskriver de at kommunens tilbud ble endret, og mer rettet mot den enkeltes behov. «Vi har lært at brukere har flere ressurser og større mestringsgrad enn vi har sett», uttaler en. En annen at de er blitt påminnet om at begrensningene når det gjelder å ta i bruk digitale hjelpemidler «sitter i vårt hode». 

I 2020 har vi i NAPHA utviklet tilbudet vårt på nett, noe vi skal fortsette med i året som kommer.  Det har vært et savn å ikke kunne møtes fysisk. Samtidig har vi nådd langt ut med digital formidling. Fysiske samlinger vi skulle arrangere ble erstattet av en lang rekke webinarer. Læringskurven har vært bratt, og tilbakemeldingene gode. På mange måter kjennes økt bruk av digitale virkemidler som et demokratiseringsprosjekt, der alle har anledning til å delta uavhengig av reiseavstander og økonomi. 

Situasjonen alle er i  

Situasjonen vi er i som samfunn tar på for oss alle. Mange har strukket seg langt, mange har mistet viktige møteplasser og relasjoner. Folkehelseinstituttet (FHI) har spurt et utvalg av det norske folk om smitteverntiltak, livskvalitet og psykisk helseFHI oppsummerer med at psykisk helse og livskvalitet preges av smitteverntiltakene. Flere sliter med ensomhet og psykiske plager. Unge og aleneboende sliter mest. En av tre studenter er ensomme. Den psykiske belastningen er størst der smitteverntiltakene har vært mest omfattende. Det skulle egentlig bare mangle. Vi står midt i en veldig krevende situasjon. 

Samtidig finner FHI at framtidsoptimismen er høy, sannsynligvis fordi folk vet at situasjonen er midlertidig, og de gleder seg til det blir bedre. Vi ser at antall selvmord har gått ned under pandemien. Lars Mehlum i Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF)peker på at tiltak fra myndighetene for å motvirke negative økonomiske konsekvenser for den enkelte av arbeidsledighet, kombinert med senket terskel for å få psykisk helsehjelp, har bidratt til å hindre selvmord. Samtidig tror jeg det at vi vet at vi står sammen om dette, og at det ikke bare er enkeltpersoner som sliter mens alle andre tilsynelatende har det bra, kan spille inn. Den samme effekten har man sett i andre krisesituasjoner.

Gledelig vekst innen arbeid og oppsøkende hjelp 

Mot slutten av november ble SINTEFs årlige undersøkelse av kommunalt psykisk helse- og rusarbeid presentert. Den viser en gledelig vekst i Individuell jobbstøtte (IPS) og oppsøkende samhandlingsteam. Det har vært en dobling i andelen kommuner som tilbyr individuell jobbstøtte de siste tre årene, og antallet FACT-team har også økt. NAPHA vil også fremover være en bidragsyter for å utvikle nye tjenestetilbud i kommunene rettet mot personer som har psykisk helse- og rusutfordringer. 

Viktig å spørre brukerne  

Kommunene blir oppfordret til å jobbe systematisk med brukermedvirkning. Seniorrådgiver Kenneth Ledang hos Fylkesmannen i Trøndelag, peker i en napha.no-kronikk på at det ofte er tilfeldig hvor mye brukerne blir involvert i kvalitetssikring og utvikling av tjenestetilbudet. På den annen side ser vi en økende bruk av ansatte med egenerfaring innen psykisk helse- og rustjenestene. Astrid Weber, som har 12 års erfaring som erfaringskonsulent, har brukt masterstudiet sitt til et dypdykk i hva erfaringskunnskap erÅrets erfaringskonsulent Morten Brodahl slår fast at «det er jo ingen tvil lenger om at erfaringskompetanse inn i tjenestene fungerer». 

Snart slipper NAPHA nye temasider på nett om hvordan man kan få til brukermedvirkning på systemnivå. Innholdet på disse sidene har vi samarbeidet med Mental Helse om, og vi håper dette blir et nyttig verktøy for kommunene. 

Nullvisjon for bostedsløse - og nytt NAPHA-hefte til neste år 

Vi har ventet på en ny nasjonal strategi for sosial boligpolitikk, og nå i desember kom den. Med den lanserer regjeringen en nullvisjon for bostedsløse, og avklarer kommunenes ansvar for det boligsosiale arbeidet. En viktig del av dette ansvaret er å ha nødvendig kompetanse og kunnskap om boligsosialt arbeid.

I 2020 har NAPHA jobbet med et temahefte om nettopp boligsosialt arbeid og psykisk helsearbeid i kommunale botilbud. Dette gleder vi oss til å publisere i 2021. 

Rask psykisk helsehjelp 

Rask psykisk helsehjelp-teamene var tidlig ute med å tilpasse tilbudet til Covid-19-situasjonen i mars. Og i år kom også den første testingen av modellen i en randomisert kontrollert studie. Her kom det frem at dobbelt så mange ble friske fra angst og depresjon med Rask psykisk helsehjelp, sammenlignet med vanlig oppfølgingNAPHA har fått et utvidet oppdrag knyttet til etablerings- og implementeringsstøtte overfor Rask psykisk helsehjelp-team. Det er et oppdrag vi gleder oss til å ta fatt på. 

Napha.no

NAPHA har jobbet for å være tett på tjenestene i år. Under pandemien opprettet vi en egen temaside om koronasituasjonen og psykisk helsearbeid. Her vil vi fortsette å publisere relevant stoff om koronasituasjonen, både informasjon fra myndighetene og andre kompetansemiljø, gode eksempler fra praksis og brukererfaringer.  

I 2020 har vi utviklet temasider i nytt design. Et eksempel er siden om bruk av tilbakemeldingsverktøy, som vi også i år har sett stor etterspørsel etter kunnskap og ferdigheter i.  

Vi har forbedret nyhetsbrevet, og det skal være enkelt å melde seg på og av. Fint om du melder deg på nyhetsbrevet!  

Nytt år - nye NAPHA-lokaler 

NAPHA starter det nye året i nye lokaler, med håp om at det skal bli mulig å besøke oss her i året som kommer. Vi holder fremdeles til i Trondheim sentrum, like ved biblioteket og den vakre gamle bydelen Bakklandet. 

Ellers kan det nevnes at Helsedirektoratet i disse dager har en kampanje om at det finnes hjelp. De oppfordrer kommunene til å gå sammen med ideelle og frivillige organisasjoner om å holde dørene åpne og forsterke tiltakene i jula.  

Vi i NAPHA ser frem til fortsatt godt og utviklende samarbeid med psykisk helse- og rustjenestene i året som kommer. Ha en riktig god jul, og et godt nytt år!

Kommenter:

Mer om

nyheter korona rask.psykisk.helsehjelp individuell.jobbstøtte.(ips) act-.og.fact-team tilbakemeldingsverktøy brukermedvirkning erfaringskonsulent bolig boligsosialt.arbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen