Publisert: 24. mars 2020.   Endret: 28. mars 2020
Bjørn Guldvog, helsedirektør

HVA SKAL PRIORITERES: Helsedirektoratet vektlegger tett samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale rus- og psykisk helsetjenester, også i det oppdaterte notatet med prioritering i helsetjenestene under covid-19-pandemien. Her helsedirektør Bjørn Guldvog (bildet). FOTO: Helsedirektoratet

Råd om prioriteringer i psykisk helse- og rustjenestene

Råd om prioriteringer i psykisk helse- og rustjenestene

Spesialisthelsetjenesten må ha en lav terskel for rådgivning til kommunene. En kanal for samhandling 24/7 anbefales. Les oppdaterte prioriteringsråd under koronapandemien fra Helsedirektoratet 25. mars.

Saken er oppdatert 26.mars:

25. mars kom oppdaterte prioriteringsråd fra Helsedirektoratet knyttet til koronasituasjonen.

Samhandling vektlegges

Samhandling vektlegges sterkere nå enn i utkastet prioriteringer som kom for noen dager siden. Etter innspill fra tjenestene har Helsedirektoratet endret rådene noe.

I utkastet ble det sagt at innleggelser og dagbehandling bør opphøre. Dette er nå mer nyansert:

Det polikliniske tjenestetilbudet og dagbehandling bør opprettholdes ut fra en samlet faglig vurdering av risiko, smittevernhensyn og kapasitet.

Videokonsultasjoner er hovedregel

Det bør som hovedregel benyttes telefonkonsultasjon eller videomøter. Oppmøtekonsultasjoner må begrenses til kun der det er behov for å ivareta liv og helse, står det i avsnittet som gjelder psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Oppfølging i ACT/FACT team anbefales og planlagte døgninnleggelser innen PHV og TSB kan gjennomføres der det er etablert forsvarlige smittevernrutiner, men bør avgrenses.

-Kanal for samhandling 24/7

-I situasjonen vi er i, vil kommunens helsearbeidere måtte prøve å hjelpe enda flere brukere enn normalt, i tillegg til utfordringen med at direktemøter mellom folk skal begrenses, sier NAPHA-rådgiver Gretha Evensen.

Hun mener derfor det er viktig at spesialisthelsetjenesten gir støtte og veiledning til de kommunale tjenestene i dagene og ukene som kommer.

-Det er viktig å merke seg Helsedirektoratets anbefaling om å etablere samhandlingskanaler med rask 24/7 respons fra begge parter, sier Evensen.

Økt oppmerksomhet

Rådene sier også at dette er viktig ved utskrivelse fra spesialisthelsetjenesten:

Spesialisthelsetjenesten må samarbeide med kommunen ved utskrivelse fra døgnopphold og ha en økt oppmerksomhet på faren for overdose eller suicid i tiden etter utskrivelse.

Forekomst av selvmordsproblematikk, psykoseutvikling og akutte stressreaksjoner kan øke i krisetider.

Opprettholdelse av tilbud

Lavterskeltilbud i kommunene for brukere med alvorlige rusmiddelproblemer eller psykisk lidelser bør opprettholdes for å gi tilbud til de mest sårbare personene og for å avdekke alvorlig sykdomsutvikling, står det i notatet.

Sårbare barn og unge

Barn og unge med spesielle behov eller familier det er bekymring for, skal følges opp. Ved stenging av skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom må elever det er bekymring for sikres oppfølging med helsesykepleier eller annet helsepersonell per telefon eller ved å møtes ute.

-Det kan bli tungt for mange familier nå. Noen får det ekstra vanskelig, fordi hjelp de vanligvis får uteblir. Og, sosiale arenaer, som kafeer og treffsteder er stengt. Mange bekymrer seg også for at de med alvorlige psykiske lidelser skal bli dårligere, fordi tjenester og tilbud uteblir, peker NAPHA-rådgiver Gretha Evensen på.

Opprettholdelse av tilbud

Men, rådene er å prioritere dialog.

Hvis tilbud om praktisk bistand, dagsenter, aktivitetstiltak og lignende nedtrappes eller stenges må kommunen sikre tett dialog med bruker og pårørende om situasjonen. Hvis pårørende får større omsorgsoppgaver, må kommunen trygge dem i denne situasjonen.

Frivillige organisasjoner inn

Det bør vurderes bruk av frivillige organisasjoner til nødvendig oppfølging av enkelte oppgaver, står det også.

Les notatet

Notatet om prioritering av helsehjelp under covid19-pandemien erstatter utkastet fra 19.mars. Det er sendt ut til landets helse- og omsorgstjenester og ligger tilgjengelig på Helsedirektoratet.no. Vi anbefaler å lese notatet om i sin helhet.

 

 

 

MÅ GI STØTTE: Spesialisthelsetjenesten må gi god støtte til kommunene under korona-krisen, mener faglig rådgiver i NAPHA, Gretha Evensen.
Beredskapsnivå gul i helsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten og mange kommuner er nå i gul beredskap. For kommunene betyr det for eksempel at tilbud om dag, korttidstilbud og praktisk bistand reduseres, og det omfordeles ressurser mellom tjenestene. For helseforetakene betyr det at planlagt behandling utsettes for å redusere smitterisikoen og være forberedt på behov for økt kapasitet. Både personell og andre ressurser omdisponeres for å kunne behandle pasienter på best mulig måte.

(utdrag fra Helsedirektoratets notat, 25.mars, 2020)

Kommenter:

Mer om

nyheter koronakrisen koronakrisen.og.psykisk.helsearbeid offentlige.publikasjoner korona act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen