Publisert: 16. januar 2017.   Endret: 23. januar 2017
Illustrasjon Å finne psykologens plass - Psykolog i kommunen - en medspiller

Å finne psykologens plass

Å finne psykologens plass

Her er noen råd fra NAPHA om hva som kan være nyttig å tenke gjennom når man skal ansette psykolog og få vedkommende til å trives i jobben og bli i stillingen.

1. mars er frist for kommunene til å søke Helsedirektoratet om tilskudd til ansettelse av psykolog. Det er økning i tilskuddsmidlene i 2017.

Tilhørighet viktig

Alle trenger å høre til et sted.

For at psykologen skal trives, trenger vedkommende en form for base og tilhørighet, å være en del av et arbeidsmiljø. Fysisk nærhet til samarbeidspartnere, å være «en del av familien», bidrar til opplevelse av tilhørighet og bedrer samarbeidsforholdene.

Hvis psykologen er ansatt i flere kommuner, er det viktig at ett sted er mer «hjemme», at psykologen ikke er like mye gjest overalt. Den som hele tiden opplever seg som gjest, kan bli faglig ensom.

Plassering i organisasjonen

Tenk nøye gjennom hvor i organisasjonen psykologen skal plasseres

Tilhørighet handler også om ledelse og betydningen av at det er tydelig hvem lederen er. Det er viktig å formidle fra starten av hvem psykologen rapporterer til. Jo mer kompliserte de organisatoriske forholdene er, jo viktigere er det med en tydelig forankring.

Hvor i kommuneorganisasjonen psykologen blir plassert, påvirker handlingsrommet han/hun vil få. Det påvirker samarbeidsforhold og påvirkningsmuligheter og bidrar til avgrensning av psykologens arbeidsoppgaver.

Organisatorisk plassering påvirker og tydeliggjør samarbeidsrelasjonene. Noen psykologer beskriver at de er plassert så langt opp i organisasjonen at de ikke får legitimitet for samarbeid med det de ser som de viktigste aktørene, for eksempel helsestasjonen eller barnehagen.

Andre beskriver at de opplever seg så langt ned i kommuneorganisasjonen at de ikke har noe forum for å formidle det de ser som systematiske utfordringer.

Flere aktører i kommunen, både ledelse og potensielle samarbeidspartnere, bør være delaktige i diskusjonen rundt organisatorisk plassering av psykologen(e) i kommunen.

Avgrensning

Det er nødvendig å avgrense psykologens stilling

Psykologer vil alltid være en knapphetsressurs i en kommune. Kommunen har mange behov, og avgrensning er alltid nødvendig, både i små kommuner med én psykolog og i store kommuner med mange psykologer ansatt.

Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvordan psykologens oppgaver skal avgrenses. Kommunens behov og ressurser, og psykologens bakgrunn og kompetanse, må tas i betraktning når dette skal diskuteres og vurderes. Kommunens størrelse setter også rammer for behovet for avgrensning.

Avgrensning skjer i hovedsak enten ved å avgrense målgruppen psykologen jobber med, ved å avgrense typen arbeidsoppgaver psykologen forventes å jobbe med, eller ved organiseringen av henvendelser.

Hvis psykologen for eksempel forventes å jobbe med hele aldersspennet med ulik problematikk i kommunen, kan avgrensningen skje enten via arbeidsoppgaver (for eksempel bare veiledning eller bare planarbeid i kommunen) eller ved å sile henvendelsene (for eksempel gjennom en annen instans som vurderer hvilke oppgaver psykologen skal gå inn i). Avgrensningen kan skje ved at man gjør begge deler.

En smalere målgruppe åpner for flere former for arbeidsoppgaver. Organisatorisk plassering og samarbeidsrelasjoner påvirker både målgruppe, arbeidsoppgaver og henvendelser.

Regelverket for tilskuddsordningen for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene gir sterke føringer om at psykologens arbeidsoppgaver ikke skal reguleres av henvisning.

Ansvar

Legg ikke ansvar for stillingsinnhold kun på psykologen

Å avgrense målgruppe, arbeidsoppgaver og organisering av henvendelser må ikke være psykologens eneansvar. Innholdet i stillingen må utformes i et samarbeid mellom psykologen, leder og samarbeidspartnere. Hvis for mye av avgrensningen og defineringen av stillingen blir lagt på den enkelte psykolog, kan forankringen av psykologens arbeid i kommunen bli sårbar.

Psykologen trenger at leder og relevante samarbeidspartnere er reelle sparringspartnere i utformingen av psykologstillingen. Lederen bør, i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere, ha kvalifiserte meninger om avgrensning av målgruppe og arbeidsoppgaver før ansettelse. Lederen bør så være åpen for å diskutere med psykologen som blir ansatt, om hvordan stillingen skal fylles.

Ulik kompetanse

Finn ut hvilken type psykolog dere vil ha

Kommunen er en kompleks arbeidsplass. Arbeidet i kommunen krever en fleksibel psykolog, som ofte vil beskrives som løsningsorientert og ydmyk. Ofte vil kommunen ønske seg en psykolog som har erfaring og bred kompetanse.

Psykologen opptrer oftest som en viktig samhandlingsaktør i kommunen. Kommunen får mest igjen om man ansetter en psykolog som ser seg som en del av en helhet, og som kan samhandle med de andre i kommunen på en god måte – slik at man får utnyttet hverandres kompetanse.

Dersom psykologen har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, kan det bidra til bedre samarbeidsforhold med disse tjenestene.

Spesialisering

Ikke-spesialist eller spesialist?

Kommunen må vurdere om man ønsker å ansette en ikke-spesialist eller en spesialist. Ansetter man en ikke-spesialist, vil muligheten for spesialisering bli et tema. Spesialister kan gi større grad av kontinuitet, selv om de koster mer i lønn. Spesialister vil ha behov for å kunne delta på relevante kurs og konferanser for å vedlikeholde sin spesialitet.

Kommunen må vurdere hvordan man kan bidra med tilbud om spesialisering og annen kompetanseheving for å sikre kvaliteten på det psykologen gjør, og at vedkommende ønsker å bli i kommunen.

Denne artikkelen er en del av inspirasjonsheftet Psykolog i kommunen - en medspiller, utgitt av NAPHA. Se hele heftet, bla eller last ned fra kunnskapsbasen på Napha.no.

Les også fra heftet:

Sammen om mestring - psykologer i tverrfaglig kommunalt psykisk helse- og rusarbeid (Anette Mjelde, Helsedirektoratet)

Trekker i flokk (Reportasje fra Stange kommune)

Eneste psykolog, men ikke alene (Reportasje fra Vågan kommune)

 

Faghefte: Psykolog i kommunen - en medspiller

Denne artikkelen er en del av inspirasjonsheftet Psykolog i kommunen - en medspiller, utgitt av NAPHA. Se hele heftet, bla eller last ned fra kunnskapsbasen på Napha.no

Spesialistutdanningen for psykologer

Norsk psykologforening har ansvaret for den offentlig godkjente spesialistutdanningen for psykologer. Spesialistordningen bygger på grunnutdanningen og forutsetter fem års praksis på minst to ulike tjenestesteder, avhengig av fordypningsområde. Hovedkomponentene er veiledet praksis (240 timer), faste kursprogram (256 timer) og et godkjent skriftlig arbeid.

Fordypningsområdene i spesialistutdanningen
  • Barne- og ungdomspsykologi
  • Voksenpsykologi
  • Rus- og avhengighetspsykologi
  • Familiepsykologi
  • Organisasjonspsykologi
  • Arbeidspsykologi
  • Psykoterapi
  • Nevropsykologi
  • Samfunns- og allmennpsykologi
  • Habiliterings- og rehabiliteringspsykologi
ELLEN HOXMARK: Hvor i kommuneorganisasjonen psykologen blir plassert er viktig. Det påvirker handlingsrommet han/hun vil få.

Kommenter:

Mer om

psykologer.i.kommunene organisering.av.tjenester råd

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen