Publisert: 11. november 2015.   Endret: 13. november 2015
Alternativ tekst

TVERRFAGLIG ARBEID: Lyder vakrest hvis man klarer å avstemme seg mot hverandre. Det skriver Vidar Bjørn i teksten «Hva er e vi driver med? Om RoP-lidelser, samfunnet og hjelpeapparatet». (Ill.foto: www.colourbox.com).

-RoP-arbeid kan sammenlignes med musikk

-RoP-arbeid kan sammenlignes med musikk

Vidar Bjørn, pensjonert lege og samfunnsmedisiner fra Tønsberg, har lang erfaring på RoP- feltet. Nå har han grepet pennen fatt og skrevet noen betraktninger.

Hans tekst «Hva er e vi driver med? Om RoP-lidelser, samfunnet og hjelpeapparatet» kan vekke ettertanke og inspirasjon, både for de som har jobbet lenge på feltet og de mer ferske. I teksten oppsummerer Bjørn tanker og erfaringer han har gjort seg rundt det tverrfaglige utviklingsarbeidet på RoP-området de siste årene.

I innledningen slår han fast han at dette er et felt som er preget av stor diskrepans mellom overordnet målsetning og dokumentert effekt.

Nyutdannede er ofte lite forberedt på alt det tverrfaglige

Bjørn har i årenes løp hatt mange roller, og han har blant annet jobbet en del med undervisning og veiledning. Han har sett hvordan folks utdanning preger måten de tenke på, og at de i mindre grad er forberedt på hvor stor del av jobben som består av å samarbeide med andre fag og forvaltningsnivåer.

SPoR-prosjektet, som Bjørn ledet, handlet om akkurat dette. Målet var å sikre helhetlige, sammenhengende og kostnadseffektive pasientforløp og bedre brukeropplevd nytte av samlede behandlings- og rehabiliteringstiltak, når tjenesteytende enheter på begge nivå var involvert.

-Legenes logikk preger helsevesenet for mye

Teksten «Hva er e vi driver med? Om RoP-lidelser, samfunnet og hjelpeapparatet» er delt inn i tre deler. I den første: «Om RoP-pasienter og RoP-lidelser», kommer Bjørn med refleksjoner setter han blant annet søkelys på det han kaller tause hierarkier.

Han skriver at legeprofesjonen dominerer helsevesenet, slik at legers tenkemåte lett blir hele helsevesenets logikk. Han tror ikke det bare er av det gode.

Som i flybransjen - feil kan gi katastrofale følger

Et av aspektene i den andre delen, «Om RoP-pasienter og hjelpeapparatet» handler om å kvalitetssikre kommunikasjon. Bjørn sammenligner sosialmedisinsk virksomhet med flybransjen. Han skriver at mange feilhendelser til sammen kan innebære dårlig ressursutnyttelse, og ha avgjørende uheldige konsekvenser for hjelpetrengende enkeltmennesker.

Skaper vi vakker, eller falsk musikk?

I den tredje delen, «Om å jobbe med RoP-pasienter», fabulerer Bjørn rundt koordinatorrollen i kommune og spesialisthelsetjeneste.

Han setter fingeren på flere utfordringer som dukket opp i arbeidet med SPoR-prosjektet og skriver blant annet av tverrfaglig arbeid kan sammenlignes med musikk. Det lyder vakrest hvis vi klarer å avstemme oss mot hverandre.

Et bredt, faglig paradigme

I den fjerde delen, «Om ledelse, iverksetting og endring» hevder Bjørn at psykososial rehabilitering ikke passer inn i en medisinsk logikk.

Han påpeker at RoP-lidelser må forstås og håndteres i en bred «somato-psyko-sosio-kulturell kontekst».

 

 

 

 

 

Vidar Bjørn
  • Utdannet lege 1979, pensjonist fra våren 2014. 
  • Samfunnsmedisinsk (ikke-klinisk) arbeid siden 1982. 
  • Har mellomfag i sosiologi, mastergrad helseadministrasjon/ledelse.
  • Har jobbet åtte år som kommuneoverlege og kommunal helsesjef.
  • Har jobbet to lange perioder hos Fylkeslegen/Fylkesmannen i Vestfold, sist fra 1998-2010. Var da ansvarlig for etatens oppgaver under Opptrappingsplanen for psykisk helse.
  • Ledet prosjektet ”SPoR Vestfold – samhandling psykiatri og rus (2010-2013)”.
  • Er nå mastergradsstudent i ”Praktisk kunnskap” ved Universitetet i Nordland, Bodø.

 

Aktuelt
  • SEPREP, NAPHA og Høgskolen i Buskerud og Vestfold har bidratt til å finansiere at Bjørn i 20 prosent stilling i åtte måneder mot slutten av 2014 har utviklet denne teksten, samt et tilsvarende undervisningsopplegg.
  • Teksten «Hva er e vi driver med? Om RoP-lidelser, samfunnet og hjelpeapparatet» er også publisert i Dialog, SEPREP-bladet, nr. 2 og 3 2015.

 

Kommenter:

Mer om

rusproblem.og.psykisk.lidelse god.hjelp.i.et.brukerperspektiv samhandling

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen