Publisert: 03. september 2015.   Endret: 13. april 2016
Videoserie fra Sisa med Thomas Hylland Eriksen

Om å skape møteplasser

Om å skape møteplasser

I SISAs arbeid ser vi konturene av en helt ny måte å tenke om integrering og lokal tilhørighet på, hvor det er et positivt menneskesyn som ligger til grunn, forteller Thomas Hylland Eriksen.

Sosialantropologen Thomas Hylland Eriksen mener det bør komme noe større ut av SISAs arbeid etter hvert.

Folkehelse, kulturelt mangfold og møteplasser

Sisa jobber innenfor folkehelseperspektivet, og skaper god folkehelse for mennesker med ulik bakgrunn. Det kulturelle mangfoldet er viktig i deres arbeid, og de mener det er en samfunnsinvestering å jobbe godt og langsiktig med å tilpasse de flerkulturelle miljøene til det norske samfunnet. Målet er at de både skal finne seg en plass og samtidig kan være til nytte for lokalsamfunnet.

 - Alta skal være et godt sted å bo i, uansett bakgrunn, mener daglig leder ved Sisa, John Tore Martinsen.

Mange av senterets tanker reflekteres også av den meget engasjerte samfunnsmedisineren Per Fugelli. Han hevder at «Folkehelse er mer enn kropp, det er sjel og sosialt fellesskap!»

Positivt menneskesyn

Sisa skal være et godt sted å komme til, hvor det er mulig å være med på ulike aktiviteter, eller rett og slett bare å være og å bli sett. Troen på at alle er verdifulle og har noe å by på er viktig. Når folk føler seg anerkjent og respektert, får de som trenger det gradvis bygd opp selvrespekten. Det er viktig, både i en rehabiliteringsfase og i forebyggende arbeid.

Utgangspunktet er at alle mennesker ønsker å være til nytte for andre. Alle ønsker å høre til fellesskapet, det er ingen mennesker uansett hudfarge eller sosial bakgrunn som ønsker å melde seg ut av samfunnet.

Dette er i tråd med salutogenesens helsefremmende tenkning rundt hva som skaper et godt og meningsfylt liv. Salutogenese trekker frem fire viktige dimensjoner ved helse, henholdsvis den fysiske -, psykiske -, sosiale - og eksistensielle siden. Det siste handler om opplevelsen av sammenheng og mening i livet, og dette kan ses på som nøkler til livskvalitet.

Arbeidsmetode

Gjennom bruk av kunst og kultur som verktøy, skaper Sisa møter mellom mennesker. I møtet mellom mennesker skapes det nye sosiale rom, hvor mennesker blir kjent med og lærer av hverandre.

Gjennom å skape noe sammen, møtes mennesker, de blir kjent med hverandre og kan lære av hverandre.

Man er bevisst på holdningsskapende arbeid, der en framhever de gode fortellingene om de som bruker Sisa. Dette skaper en trygghet, og forebygger usunn skepsis i lokalsamfunnet. Sisa bruker lokalmedia aktivt for å presentere de positive fortellingene.

Faglig ekspertise

Thomas Hylland Eriksen, landets kanskje mest profilerte professor i sosialantropologi, berømmer Sisa sin måte å jobbe på. 

Hylland Eriksen har ledet et 5-årig forskningsprogram med fokus på integrering. Sisa har tatt i bruk mange av de erfaringene og metodene som dette programmet framhever, og de bruker sosialantropologi som faglig fundament i sitt arbeid.  

Videoserie med 6 episoder – å skape noe sammen

Som et ledd i senterets arbeid, har de i samarbeid med Hylland Eriksen skapt en videoserie på 6 episoder. Disse episodene formidler tanker og kunnskap om:

  • Om å skape møteplasser
  • Arbeid til alle
  • Om takknemmelighet og mat
  • De jeg kjenner er unntaket
  • Fremmede folk snakker annerledes og ser annerledes ut
  • Ingen dom uten fordom

Her kan du se alle de seks episodene.

 

SISA KULTURHUS
  • Kultursenteret Sisa er et lavterskeltilbud i Alta.
  • Lavterskeltilbudet Sisa ligger utenfor de etablerte helsetjenestene, og er viktig både med tanke på forebygging og rehabilitering.
  • Du kan lese mer om "Kultursenteret Sisa" på finnmarksnettverket.no, i en artikkel skrevet av Siv H. Rydheim.

Kommenter:

Mer om

salutogenese minoriteter lavterskeltilbud empowerment rehabilitering multimedia helsefremming.og.forebygging

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen