Endret: 06. januar 2017
Tilskuddsmidler psykologer i kommunene 2017

155 MILLIONER: I 2017 er det totalt 155 millioner kr. å søke på i Helsedirektoratets tilskuddsordning for psykologer i kommunene. NAPHA oppfordrer kommunene til å søke.

Økning i tilskudd til psykologansettelser i 2017

Økning i tilskudd til psykologansettelser i 2017

Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til rekruttering av "Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for 2017. Budsjettrammen er på 155 millioner kroner.

Når det gjelder psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene rettet mot voksne er antall årsverkt øke med 42 prosent fra 2015 til 2016. Mange kommuner har benyttet seg av Helsedirektoratets tilskuddsordning, men vi oppmuntrer enda flere til å gjøre det.

I NAPHAs nye hefte Psykolog i kommunen - en medspiller beskriver Anette Mjelde, avdelingsleder i Helsedirektoratet, ordningen som en gyllen mulighet for kommunene.  Tilskuddsordningen kan for eksempel sees i sammenheng med å etablere og finansiere Rask psykisk helsehjelp i kommunene.  I heftet  Psykolog i kommunen - en medspiller finner du masse stoff, inspirerende reportasjer og nyttig informasjon om mangfoldet av muligheter og løsninger for hvordan psykologkompetansen både kan rekrutteres til - og utnyttes godt i lokalt psykisk helsearbeid.

Ordningen med tilskudd til kommunene skal bidra til at alle kommuner har rekruttert psykolog ved innføring av lovkrav om psykologkompetanse fra 2020. Målet er å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet.

Økning pr. heltidsstilling

Nytt av året er at tilskuddsbeløpet er økt til 400 000 pr 100 % psykologstilling. Kommuner som ikke tidligere har mottatt tilskudd for å ansette psykolog blir prioritert. I 2016 hadde ordningen en budsjettramme på 145 millioner, mens den for 2017 er på 155 millioner kroner.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. mars 2017 til Fylkesmannen.

Kunngjøring med all nødvendig informasjon ligger på Helsedirektoratet.no 

Viktig for kommuner som mottok tilskudd i 2016:

  • Kommunenes rapportering for 2016 skal gjennomføres i questback. Kontaktperson for tilskuddet i kommunen får den tilsendt pr e-post innen midten av januar.
  • Kommuner som ikke har hatt psykolog ansatt i 2016 og dermed ikke har benyttet noe av tilskuddet skal ikke rapportere, verken i questback eller på økonomi. Kommuner dette gjelder skal snarlig informere Helsedirektoratet pr e-post til jbl@helsedir.no, slik at vi er kjent med situasjonen og ikke etterspør rapportering.
  • Kommuner som har ubrukte tilskuddsmidler pr 31.13.16 og som skal søke om videreføring av tilskudd for 2017, kan overføre midlene.  Imidlertid krever dette en ny fullstendig søknad i henhold til årets kunngjøring og søknadsprosedyre. Neste års tildeling avkortes da mot de ubrukte midlene.
  • Økonomirapportering for 2016 skal gjennomføres i egenerklæringsskjema som følger med kunngjøringen. Skjemaet skal erstatte levering av regnskap og revisorattest.

 

 

 

HELSEDIREKTORATET: Anette Mjelde, avdelingsleder for psykisk helse og rus i Helsedirektoratet.

Kommenter:

Mer om

psykologer.i.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen