Publisert: 21. april 2016.   Endret: 20. mai 2016
dame hviler på senga2

KJÆRKOMMENT TILBUD: Brukerstyrte innleggelser gir deltagerne mulighet til selv å bestemme når de trenger innleggelse og hva hjelpen skal inneholde. (ill.foto www.colourbox.com)

Brukerstyrte innleggelser – et positivt og annerledes hjelpetilbud

Brukerstyrte innleggelser – et positivt og annerledes hjelpetilbud

Når brukerne selv styrer eventuell innleggelse blir det lettere å håndtere problemer i hverdagen. Det bedrer også tilliten til hjelpeapparatet.

Dette er konklusjonen i en studie om brukernes erfaringer med brukerstyrte innleggelser i DPS som nylig ble publisert i tidsskriftet International Journal of Mental Health Systems (Olsø et al., 2016). I studien har vi intervjuet 28 deltagere om deres erfaringer med å ha kontrakt med et DPS om brukerstyrte innleggelser.                                                                                            

Et tilbud ved mange DPS

Brukerstyrte innleggelser tilbys nå ved mange av landets DPS’er, som et ledd i å utvikle hjelpetilbud som er mer tilpasset brukernes behov. Tilbudet gir en gruppe brukere som er kjent ved DPS’et anledning til selv å bestemme når de trenger en kort innleggelse. Målet er at de som inngår en avtale om brukerstyrte innleggelser, skal håndtere problemer i hverdagen bedre, og oppleve bedre livskvalitet. I tillegg håper man at mer tilpasset hjelp skal redusere behandlingskostnadene.

Lav terskel

Studien viser at det oppleves som en trygghet å ha rask tilgang til innleggelse, ved et sted hvor man er godt kjent, når man har behov for det. Deltagerne beskriver tilbudet som «en sikkerhetsventil» i vanskelige perioder. Vanskelige høytider, symptomøkning og akutte hendelser i deltagernes liv, ble oppgitt som årsaker til at de benyttet seg av brukerstyrte innleggelser. Deltagerne satte veldig pris på å slippe det omfattende byråkratiet de vanligvis må igjennom, ved ordinære innleggelser i slike situasjoner.

Et tilbud tilpasset den enkelte

Deltagerne i studien opplevde også at selve innholdet i døgntilbudet ble annerledes ved selvstyrte innleggelser, sammenlignet med ordinære døgninnleggelser. De opplevde hjelpen som mer fleksibel og tilpasset deres behov. For eksempel hadde noen behov for å snakke mye med de ansatte, mens andre hadde behov for å hvile seg og være mye alene. Noen hadde behov for hjelp til å løse praktiske problemer, og andre hadde behov for samtaler.

Felles for mange av brukerne, var at de satte pris på muligheten til å få hvile ut i trygge omgivelser. Mange beskrev at de hadde hentet seg inn og fått ny energi etter oppholdene, noe som gjorde dem bedre rustet for å takle utfordringer i hverdagen.

Å bestemme selv

At hjelpen var tilpasset deltagernes egen vurdering av sin situasjon, ble også opplevd positivt. Å bli vist denne tilliten, ble av brukerne opplevd som en anerkjennelse fra hjelpeapparatet, og var en ny erfaring. De opplevde seg respektert når de selv kunne utløse den hjelpen de trengte, basert på det de selv opplevde som sine hjelpebehov. Deltagerne anstrengte seg veldig for ikke å misbruke den tilliten de ble vist, og benyttet brukerstyrte innleggelser kun når de måtte. De jobbet mye med å håndtere hverdagen på egen hånd.

For mange var kontrakten på brukerstyrte innleggelser også en mulighet for å få nye erfaringer med å ta beslutninger på egne vegne. Det bidro til økt tiltro til egen beslutningsevne, og fikk betydning også for andre livsområder.

Oppsummert opplevde deltagerne brukerstyrte innleggelser som et veldig positivt og annerledes hjelpetilbud- både når det gjaldt tilgangen til hjelp og hvilke behandlingsprinsipper som lå til grunn for tjenesten.

Referanse:

Olsø, TM, Gudde CB, Moljord IEO, Evensen, GH, Antonsen, DØ, Eriksen L (2016). More than just a bed: mental health service users’ experiences of self-referral admission. International Journal of Mental Health Systems, 10:11.

Oversikt over andre artikler som er publisert fra det samme prosjektet finner du her

Samarbeid om omtale

Denne omtalen av den vitenskapelige artikkelen More than just a bed: mental health service users’ experiences of self-referral admission (publisert i tidsskriftet International Journal of Mental Health Systems i 2016) er skrevet i samarbeid mellom artikkelforfatterne: Camilla Buch Gudde, Inger Elise Opheim Moljord, Gretha Helen Evensen, Dag Øyvind Antonsen og Lasse Eriksen

 

 

Brukerstyrte innleggelser ved DPS

Artikkelen er publisert fra et samarbeidsprosjekt som undersøker effekten av Brukerstyrte innleggelser ved DPS.

Prosjektet er et samarbeid mellom Nidaros DPS og Brøset Kompetansesenter / SIFERmidt, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, NAPHA, Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling i Midt-Norge, KBT og Institutt for Samfunnsmedisin ved NTNU.

En medforsker med brukererfaring har hatt en sentral rolle i prosjektet. Denne delen av prosjektet kan du lese mer om her.

Kommenter:

Mer om

brukermedvirkning forskning god.hjelp.i.et.brukerperspektiv organisering.av.tjenester brukerstyrte.innleggelser

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen