Publisert: 10. april 2015
journal1

BARN SOM PÅRØRENDE: Hva skal journalføres og hva skal ikke?

Journalføring av informasjon knyttet til barn som pårørende

Journalføring av informasjon knyttet til barn som pårørende

Ansatte i voksentjenester i kommunen har nå tydeligere krav til fokus på barn som pårørende etter helsepersonelloven. Det har vært usikkerhet om hva som skal/kan journalføres av informasjon om barna. Vi har laget en rutine for dette som presenteres her.

I Mestringseenheten (psykisk helse- og rustjenester til voksne) i Sandnes kommune har vi kommet fram til en del rutiner og praksis i forhold til barn som pårørende. 

Vi har vært usikre på hvordan vi skal journalføre informasjon. Etter å ha drøftet dette med kommuner i et barn som pårørende forum som er etablert her på Jæren viste det seg at flere var usikre her. Det samme gjaldt enkelte storkommuner som vi også tok kontakt med.

Vi fikk noen gode råd fra NAPHA og til sist veldig nyttige inspill fra seniorrådgiver og jurist i helsedirektoratet. Dette har resultert i at vi nå har vedtatt noen rutiner som jeg her deler med den som har interesse:

Internkontrollrutine:

 Disse opplysninger skal føres i pasientens (mors/fars) journal

  • Om hun/han har mindreårige barn (mindreårig er under 18).
  • Om vi har drøftet ivaretakelse av barnet med pasienten
  • Hvilke tiltak som iverksettes for å følge opp barnet, samt hvorvidt det er behov for videre oppfølging av barnet. (ikke utdypende) For eksempel at vi henviser til skolehelsetjeneste eller barnevern osv. Det er lov å skrive situasjonen rundt barnet, for eksempel at barnet strever i situasjonen eller lignende, men ikke lengre beskrivelser av barnet (egenskaper, atferd etc.)
  • Om samtale med barnet er gjennomført og hvilken informasjon som ble gitt, men ikke fra innholdet i samtalen.
  • Hjelpeskjema til kartlegging (mal) som vi bruker i samtale med foreldre journalføres i Profil, men Nb! Vi skal ikke gi utdypende beskrivelser av barnet i skjemaet.
  • Ved en samtale med barnet, må helsepersonellet vurdere om det fremkommer opplysninger i samtalen som er relevante og nødvendige for pasientens helsehjelp, slik at de skal nedtegnes i pasientens (mor/fars journal). Vurderingen av hvilke opplysninger som anses som ”relevante og nødvendige” må foretas i den enkelte situasjon. Barnets behov for konfidensialitet må vurderes opp mot hvor viktig informasjonen er for pasientens videre helsehjelp.
  • Når det foreligger grunn til å tro at barnet blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, skal det sendes bekymringsmelding.
  • Hvis det er så mange risikofaktorer i familiesituasjonen (jf mal for hjelp til å kartlegge risiko og beskyttelsesfaktorer) at det er grunn til bekymring, skrives konklusjonen opp i mor/far sin journal og dette tas opp med mor/far. Selve risiko- og beskyttelsesfaktor-skjemaet makuleres etter bruk

Følgende skal ikke journalføres:

  • Det skal utover dette ikke føres journal fra samtaler med barnet/ungdommen som pårørende. Trenger barnet/ungdommen helsetjenester opprettes journal av de som gir helsetjenesten (for eksempel skolehelsetjenesten) eller barnevernstjenesten

 

Lovverket legger opp til noe skjønn, derfor er vi takknemlige for innspill fra andre.

Hva skal i journal?

Hva skal vi skrive i mors eller fars journal som handler om barn som pårørende?

Mestringsenheten i Sandnes har laget noen rutiner for dette.

Kommenter:

Mer om

barn.som.pårørende kvalitetsarbeid øvrige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen