Publisert: 19. desember 2015.   Endret: 12. desember 2017
Sture Jacobsen og Elisabeth Sjølie

STOLT OVER STORSATSING: Kommunalsjef for Helse og omsorg i Sortland, Sture Jacobsen (t.v.) og psykolog Elisabeth Sjølie med prosjektrapporten Forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge. Nylig ble Sortland kåret til årets norske barne- og ungdomskommune. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no

Lærer å si fra om seksuelle overgrep

Lærer å si fra om seksuelle overgrep

Fra de er små og opp til russetiden får barn og unge i Sortland opplæring i å sette grenser, og si fra om seksuelle overgrep. Erfaringene er nå samlet mellom to permer.

-Vi har opplevd flere ganger at det har kommet personer på over 60 år og fortalt for første gang om at når jeg var barn ble jeg utsatt for seksuelle overgrep, sier kommunalsjef for helse og omsorg i Sortland kommune, Sture Jacobsen.

Langsiktig gevinst

Gjennom et storstilt samarbeid mellom mange ulike faggrupper og tjenester har kommunen de fire siste årene satset på  å nå ut med kunnskap om seksuelle overgrep til barn og unge. Opplegget kalles Æ e mæ - jeg er meg. Det har i løpet av de fire årene gått fra å være et midlertidig prosjekt til å bli et fast tilbud i kommunen. Jacobsen mener arbeidet vil få langsiktige positive konsekvenser.

-Vi er overbevist om at dette skaper god psykisk helse når de er blitt voksne, sier han.

Starter tidlig

Opplegget er delt i fire deler. Først får nybakte foreldre opplæring av jordmor i babymassasje. Her lærer de å respektere kroppen til barnet, og bli kjent med signalene deres. De blir bevisstgjort på at barn i noen tilfeller kan bli utsatt for overgripere, og hvordan de kan oppdage dette blant annet gjennom å tolke barnas kroppsspråk.

Neste trinn er i barnehagen når barna er 3-5 år gamle.

-Der er det mer om kropp, forplantning og grenser. Hva er greit og ikke greit. Barnehagepersonalet får opplæring i hvordan de skal snakke med barna om dette, og foreldrene blir orientert på forhånd og gir samtykke, sier Sture Jacobsen.

Åtte timer i 7. klasse

Tredje runde kommer når barna går i 7. klasse.

-Der er det kommunens egne ansatte som er inne og har åtte timer med elevene. Vi er svært fornøyd med at skolen har åpnet opp for at helsesøster og pedagog ansatt i helsetjenesten får romslig med tid, sier Jacobsen.

Æ e mæ-opplæringen i 7. trinn handler om å gi de unge kunnskap og begrepsapparat om egen kropp og seksualitet. De lærer gode holdninger i forhold til egen og andres kropp og seksualitet, og å si fra om noen trår over egne grenser. De oppfordres til å tørre å varsle hvis man opplever grenseoverskridelser. I tillegg etableres det håp om at det går an å få hjelp hvis man er utsatt for overgrep.

Voldtekt tema før russetid

Rett før russetiden er det en ny Æ e mæ-skoletime, denne gangen med voldtekt som tema.

-Det vises en film med ungdom som er på en hyttetur, der det skjer en voldtekt. De diskuterer hva som er grensen for voldtekt, og snakker om konsekvenser både for offer og overgriper, forteller Elisabeth Sjølie, psykolog i Sortland kommune.

Tar i mot bekymringer

Hun jobber i et konsultasjonsteam, bestående av  lege, barnevernsansatt, helsesøster og psykolog.

-Her kan man henvende seg om man har saker man ikke vet hvordan man skal gå videre med. Man kan komme med saker anonymt eller åpent. Vi stiller på møter på kort varsel. Vi begynner å bli godt kjent, og har et økende tilfang av saker, sier Sjølie.

Vil videreutvikle og forske

Det er særlig to områder hvor man jobber med å videreutvikle Æ e mæ.

-Det første er å bake inn kunnskap om vold i nære relasjoner i opplæringsprogrammene. Vi mener at det kan gjøres på en relativt enkel måte uten å utvide programmet i omfang. Videre ser vi at det går lang tid fra barnehagen til 7. klasse. Vi vurderer  derfor om vi kan komme i kontakt med barna i løpet av tredje klassetrinn, sier Sture Jacobsen.

Høgskolen i Harstad planlegger nå å forske på prosjektet, forteller Sture Jacobsen.

-Det vil være en kjempestyrke for oss, mener han.

Positiv evaluering

En evaluering gjort etter tre år blant 428 elever på 7. trinn i Sortland viser at 86 prosent sier de er blitt tryggere i forhold til egen kropp. 73 prosent er blitt tryggere i forhold til egen seksualitet. 83 prosent sier de synes det er blitt lettere å sette egne grenser, og 75 prosent at de lettere respekterer andres grenser.

-Vi håper våre erfaringer kan være grunnlag for at andre kommuner vil forsøke lignende tiltak. Det er kun kommunen som er i posisjon til å treffe barn og foreldre på de naturlige arenaene, hvor påvirkning og kunnskapsoverføring kan skje på en god måte, mener Jacobsen.

Kommenter:

Mer om

nyheter barn.og.unge

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen