Publisert: 01. februar 2010.   Endret: 13. juni 2017
Gunnar Vol Hansen, Siv Øverås og Helge Ramsdal

GLEDER SEG: Gunnar Vold Hansen og Helge Ramsdal gleder seg til å begynne arbeidet med temanettverket. Foto: Tone Fagerholt.

Østfold i gang

Østfold i gang

Et bredt og tverrfaglig miljø ved Høgskolen i Østfold er nå i gang med å etablere det aller første nasjonale temanettverket på oppdrag fra NAPHA. Første trinn i arbeidet blir å rekruttere kommuner og brukerrepresentanter til nettverket.

Høgskolen i Østfold vant konkurransen om å etablere og lede det første temanettverket. Tema er mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester. Oppgaven til nettverket blir å samle, synliggjøre, dokumentere og formidle kunnskap om tema. 
Temanettverket skal involvere forskere, praksisfeltet og brukerorganisasjoner, og noe av det første miljøet ved Høgskolen i Østfold, avdeling for helse- og sosialfag vil gjøre er å rekruttere kommuner og brukerrepresentanter til nettverket. Målet er å få til et oppstartseminar til våren.

Prosjektsiden

Oversikt over forskningsstatus 
- Å samle og systematisere det som fins av forskning på tema er også en prioritert oppgave nå i startfasen, sier Helge Ramsdal, dosent ved Høgskolen og en av de som blir sentrale i arbeidet med å etablere nettverket. Han tror den største utfordringen for nettverket blir å fange opp og dokumentere den erfaringsbaserte praksisen, og det som foregår av utviklingsarbeid i kommunene.  
- Her vil vi bruke nettverket aktivt etter hvert for å skaffe oss oversikt. Vi vil ta kontakt med aktuelle kommuner, og forhåpentlig vil også folk ta kontakt med oss, sier Ramsdal. 

Brukerperspektiv viktig 
Det er et bredt sammensatt miljø som nå går løs på oppgaven med å etablere temanettverket. En rekke personer vil ha en tilknytning til prosjektet som skal ledes av Gunnar Vold Hansen, førsteamanuensis ved avd. for helse- og sosialfag. Hele avdelingen teller rundt 100 ansatte med masterstudium i tverrfaglig samarbeid, videreutdanninger i psykisk helsearbeid, rusproblematikk og tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge, for å nevne noe av ”porteføljen”. I tillegg til flere utdanningstilbud, har også avdelingen stor aktivitet innenfor forskning og utvikling med aldring og eldreomsorg, tverrfaglig samarbeid og psykisk helsearbeid inkludert rus som satsingsområder.

I tillegg har avdelingen undervisningsoppdrag og utviklingsprosjekter med flere kommuner og gode relasjoner til spesialisttjenesten. 
-En fellesnevner for hele miljøet er at vi er opptatt av å tilrettelegge for at brukerne skal ha nytte av det vi gjør. Medvirkning og medborgerskap er viktige verdier for oss. Sånn sett er vi godt forankret i ideene som ligger til grunn for opptrappingsplanen for psykisk helse, sier Ramsdal. 


- Mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester er valgt som tema fordi alt for mange innen denne gruppen ikke blir fanget opp av hjelpeapparatet slik det fungerer i dag, sier koordinator i NAPHA, Petter Dahle. Målgruppen kjennetegnes bl.a. ved hyppige kriser, tilbaketrekning og svært dårlige levekår. Dette er mennesker som i liten grad klarer å gjøre seg nytte av det tradisjonelle hjelpeapparatet og som stiller hjelperne overfor store utfordringer. Utfordringene knytter seg til kapasitet, kompetanse, samarbeid og samhandling. Vi håper temanettverket kan bidra med kunnskap om hvordan hjelpen bør innrettes i forhold til målgruppen og belyse virksomme tiltak for den enkelte bruker, sier Dahle. 

Les mer om temanettverk her.

 

 

GLEDER SEG: Gunnar Vold Hansen og Helge Ramsdal gleder seg til å begynne arbeidet med temanettverket. Foto: Tone Fagerholt.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen