Publisert: 04. mars 2010.   Endret: 24. juni 2020
Jon Audun Hovda og Øystein Klovning

ACT-SAMLING: Ansatte fra sju av ACT-teamene som er under etablering var til stede på samlingen i Trondheim. Foto: Lisbeth Christensen.

Givende å jobbe i ACT-team

Givende å jobbe i ACT-team

Øystein Klovning og Jon Audun Hovda arbeider i ACT-teamet i Kristiansand. Teamet startet opp i desember og er ett av de første som er blitt etablert etter at ordningen med tilskuddsmidler kom i gang. Til sammen er 15 team under etablering.

Nylig arrangerte NAPHA samling i Trondheim for ansatte fra 7 av teamene. Dette er team som allerede eller nesten har kommet i gang. 
Et utdanningsprogram for alle ansatte som skal jobbe i ACT-team er under oppbygging og skal ut på anbud i løpet av våren i følge rådgiver Kaia Sillerud i Helsedirektoratet. Hun ser for seg at utdanningsprogrammet kan starte til høsten. Inntil videre har NAPHA ansvar for å arrangere opplæringssamlinger. Fra før har kompetansesentret ansvar for opplæring av teamledere og etablerere.

Aktivt oppsøkende 
ACT som betyr "Assertive community treatment, er en måte å organisere tjenesten på der både første og andrelinjetjeneste er med. ACT-teamet kjennetegnes ved at det er aktivt oppsøkende, tverrfaglig og at det også leverer basistjenester. Teamet skal ha både psykolog og psykiater i tillegg til personell som vernepleier, ergoterapeut, sosionom, psykiatrisk sykepleier og lignende. Målgruppen er de som i liten grad er i stand til å nyttiggjøre seg de ordinære tjenestene og som har ulike typer psykoselidelser. 
I 2009 ble det satt av 50 millioner kroner i tilskuddsmidler til å opprette ACT-team og andre samhandlingsmodeller, og denne satsingen er videreført i 2010.

Lære av hverandre 
I Kristiansand kom teamet på plass i desember og teller 10 ansatte. Hele gjengen var til stede på samlingen i Trondheim. Øystein Klovning og Jon Audun Hovda jobber begge som miljøterapeuter i det nye temaet som er fysisk plassert ved Solvang DPS. Alle som jobber der er ansatt ved DPSet. 
Klovning har arbeidet ved en psykiatrisk poliklinikk tidligere mens Hovda har sin bakgrunn fra et ambulerende team ved ABUP. De synes noe av den største forskjellen med å arbeide i et ACT-team er at du har mange kolleger å diskutere med. Tidligere opplevde de at de var mer alene. 
- Vi får inn ulike perspektiver i og med at vi som jobber i teamet har forskjellig type bakgrunn. Vi lærer mye av hverandre, sier de to. Å jobbe i ACT-team er "strukturert tålmodighet". Dette er blitt et begrep i teamet og noe de synes gir en dekkende beskrivelse ev en litt ny måte å jobbe på.

Fidelity 
Skal man opprette ACT-team er man forpliktet til å jobbe etter en bestemt modell med flere ulike krav. "Fidelity" - eller modelltrohet på norsk, er et begrep alle som jobber i slike team blir godt kjent med. Klovning og Hovda har ingenting imot at de må forholde seg til en bestemt modell. 
- Det er godt å ha bestemte arbeidsmåter. Selv om det er klare krav til hvordan ting skal være, opplever vi at det likevel er en fleksibilitet innenfor modellen. Det kan også være en fordel å kunne slå fast overfor samarbeidspartnere at ”sånn er ACT". Det gjør det lettere å få forståelse og aksept for at vi jobber etter en bestemt modell.

Brukere
Teamet i Kristiansand har så langt 22 brukere som de følger opp. På sikt skal det bli langt flere, men det er viktig ikke å gå for fort fram. Det handler om å tilpasse seg modellen gradvis. Og det er også et fidelity-krav.. 

ACT-SAMLING: Ansatte fra sju av ACT-teamene som er under etablering var til stede på samlingen i Trondheim. Foto: Lisbeth Christensen.

Kommenter:

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen