Endret: 19. april 2010
Kjersti, Gry og Berit
ANBUDSGRUNNLAG: NAPHA-rådgiverne Kjersti Wæhre, Gry Stub og Berit Rustand har vært med på å utarbeide anbudsgrunnlaget for et nasjonalt temanettverk om brukerkunnskap. Foto: Tone Fagerholt.

Anbud: brukerkunnskap

Anbud: brukerkunnskap

Brukerkunnskap er tema når NAPHA legger ut sitt andre nasjonale temanettverk på anbud. Målet er å få fram kunnskap som kommer til nytte i praksisfeltet.

Anbudet er lagt ut på Doffin. Søkerne konkurrerer om 1,5 millioner kroner, fordelt på tre kalenderår. Midlene skal dekke lønn til koordinator, utgifter til nettverkssamlinger, utgifter til produksjon av innhold til NAPHAs nettbaserte kunnskapsbase samt et temahefte.

Nasjonale temanettverk har en sentral rolle i NAPHAs arbeid med å synliggjøre, systematisere, dokumentere og formidle praksisnær kunnskap innen bestemte tema. Høgskolen i Østfold er i gang med å etablere et nettverk knyttet til tema: "Mennesker med psykiske lidelser som har behov for sammensatte og omfattende tjenester". Nå lyses altså et nytt temanettverk om brukerkunnskap ut.

Trenger mer kunnskap
- Brukermedvirkning og brukerkunnskap er et satsingsområdene i NAPHA, sier faglig rådgiver Kjersti Wæhre. Hun er med i en prosjektgruppe som har utviklet Anbudsgrunnlag: brukerkunnskap. Brukermedvirkning har vært en viktig del av Opptrappingsplanens fundament, men Forskningsrådets evalueringsrapporter viser at kommunene har et stykke igjen for å nå planens intensjoner om å styrke brukeren og brukerens stilling. Det er fortsatt en utfordring at brukere og pårørende har for liten innflytelse på hjelpen. 
- Selv om vi vet en del om hva som er god hjelp, trenger vi å vite mer, sier Wæhre. Det er også et poeng å få samlet det som fins av kunnskap, sier hun. 

Brukerkunnskap
Berit Rustand, faglig rådgiver i NAPHA med brukererfaring, poengterer at det er brukerkunnskap som er valgt som tema. I dette ligger det at brukere har sine erkjennelser om egne erfaringer. Dette kan gjelde erfaringer med egne lidelser, mestringsstrategier, erfaringer med den profesjonelle hjelpen o.a. Alt dette representerer en viktig informasjon som det må tas hensyn til i samarbeidet mellom bruker og tjenesteutøver. Brukerkunnskap er noe "i seg selv."

Kunnskapsutvikling med stor bredde
Nettverket skal være forankret i et kompetanse- og /eller forskningsmiljø med spesiell kompetanse på tema. Det skal involvere kommuner og brukerorganisasjoner, evt også enkeltbrukere i arbeidet. 
- På denne måten kobler vi forskning, praksis og brukererfaringer sammen, sier Gry Stub, faglig rådgiver og medlem i prosjektgruppen.

Nettverket får i oppgave å systematisere og dokumentere forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap samt brukerkunnskap. Det skal også formidle kunnskap til kommunene gjennom lokale kompetansenettverk og NAPHAs kunnskapsbase

- Vi tror dette skal være en interessant oppgave for mange FoU-miljøer og håper på mange søknader, sier medlemmene i prosjektgruppen. Fristen for å søke anbudet er satt til 24.mai.    

ANBUDSDOKUMENT: Nasjonalt temanettverk om brukerkunnskap. Foto; Tone Fagerholt.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen