Publisert: 11. mai 2010.   Endret: 23. juni 2020
Ill.foto: Tvang

NYTT FOKUS: - Framover bør vi ha mer fokus på hvordan kommunene jobber i forhold til tvang, sier leder i NAPHA Trond Hatling. Foto: Frida H. Gullestad.

Kommunene skal involveres i arbeidet med å redusere tvang

Kommunene skal involveres i arbeidet med å redusere tvang

Hvert enkelt helseforetak får i oppdrag å utarbeide lokale forpliktende tiltaksplaner sammen med kommunene i opptaksområdet. Dette er et av flere tiltak i en ny nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i de psykiske helsetjenestene fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Til tross for gjentatte krav om å redusere bruken av tvang i psykisk helsevern, viser statistikk de siste årene at det ikke har skjedd. Den samlede tvangsbruken har ikke gått ned, og det er også store geografiske variasjoner i bruk av tvang. Forskjellene skyldes blant annet en kombinasjon av ulike tjenestetilbud og organisering. Ulike kulturer og holdninger til tvang er også viktig.  

- Mye av oppmerksomheten rundt bruk av tvang har dreid seg om forhold i spesialisthelsetjenesten. Framover bør vi ha mer fokus på hvordan kommunene jobber i forhold til tvang, sier leder i NAPHA Trond Hatling. 

Tvangsreduserende tiltak
Helse- og omsorgsdepartementet mener det er helt nødvendig å få til endringer - særlig av hensyn til brukere og pårørerende. I strategien stilles det krav til både regionale og lokale planer for redusert og riktig bruk av tvang. Det er et mål at helseforetakene sammen med kommunene i opptaksområdet etablerer lokale tvangsreduserende tiltaksplaner. Disse skal innlemmes i eksisterende/nye samarbeidsavtaler mellom HF og kommunene. Fylkesmennene bør være samarbeidende part. 
Kravene er formulert i brev fra departementet til RHF-ene og KS.

Felles forståelse

I brevet heter det bl.a.:

"Kommunale aktører skal involveres i de deler som angår tvangsinnleggelse, utskriving til tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold og utskriving til frivillige løsninger. " 

-  At kommunene nå blir trukket inn som en viktig part for å redusere tvangsbruken er både gledelig og helt nødvendig, sier Hatling. 

Omlag hver fjerde henvisning til tvungent psykisk helsevern fra kommunene omgjøres av spesialisthelsetjenesten til frivillig tilbud, viser norske studier. En felles forståelse av lovgrunnlag, ansvar og hvordan man kan unngå unødvendige tvangshenvisninger er ønskelig. 

NAPHA støttespiller
- Det er viktig at alle parter ser på hverandre som likeverdige samarbeidspartnere med et ansvar og et felles mål om å unngå unødvendige tvangsinnleggelser. I den forbindelse tror jeg det er lurt å tenke "behandlingsnettverk" og ikke "kjede", sier Trond Hatling. 

Kompetansesentret er tiltenkt en rolle som støttespiller for både kommunene og helseforetakene i arbeidet med å følge opp strategien. - Det er en rolle vi ser fram til å fylle, sier Hatling. 

NYTT FOKUS: - Framover bør vi ha mer fokus på hvordan kommunene jobber i forhold til tvang, sier leder i NAPHA Trond Hatling. Foto: Frida H. Gullestad.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen