Publisert: 21. juni 2010
Barbro Løwenborg Lind og Aasta Vasseljen Mørkrid
OPPEGÅRD: Artikkelforfatterne Barbro Løwenborg Lind og Aasta Vasseljen Mørkrid Begge jobber i psykisk helsetjeneste i Oppegård kommune. Foto: Odd Mørkrid.

Min hverdag - Oppegård

Min hverdag - Oppegård

- Stort sett en gledens dag, full av utfordringer og faglig påfyll. Slik beskriver Barbro Løwenborg Lind og Aasta Vasseljen Mørkrid, psykiatriske sykepleiere i Oppegård kommune sin arbeidsdag.

Psykisk helsetjeneste er organisert som egen virksomhet og holder til i kommunens nye kulturhus Kolben på Kolbotn. Vi er 14 ansatte under vår virksomhetsleder, et team sammensatt av ergoterapeut med videreutdanning i psykiatri, fysioterapeuter, psykiatriske hjelpepleiere og psykiatriske sykepleiere, til sammen ca 9 stillingshjemler. Oppegård kommune har ca 24 500 innbyggere. Av disse er ca 170 innskrevne i tjenesten. 

Evaluering 
Teamet evaluerer ofte sammen; hvem er vi og for hvem ? Vi har som mål å hjelpe enkeltpersoner og familier til å mestre hverdagslivet, bidra til å styrke den enkeltes sosiale nettverk og tilrettelegge for aktiviteter, studier og/eller sysselsetting. Tiltakene er både individ- og gruppebaserte.

Selv om vi er et psykisk helseteam som favner bredt faglig, har vi sett nødvendigheten av å utvikle spisskompetanse på noen områder. Noen i teamet har derfor videreutdanning i bl.a. rus, kognitiv atferdsterapi og narrativ terapi. Alle prøver etter beste evne å holde seg faglig oppdatert, derfor har vi bl.a Helsedirektoratets veileder for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene på bordet. Den er en god veiviser for oss.

Morgenmøte
Å lede morgenmøtene går på omgang. Etter at PC er slått på, nødvendige telefoner avsluttet, kaffe og te kommet på bordet, er vi alle samlet kl. 08.30:  
Studenter
Vi har mottatt 2 nye studenter fra videreutdanningen i tverrfaglig psykisk helsearbeid. Tjenesten har i lang tid hatt et svært godt samarbeid med Høyskolen i Oslo. Derfor ser vi fram til å ha studenter sammen med oss i teamet. Det er en vinn-vinn-situasjon.
Fagutvikling
Etter at arbeidslistene fra Gerica med tiltakene er fordelt, har teamet fagutvikling i fokus. I dag refereres fra arbeidet i ROP-teamet, rus og psykisk lidelse. Teamet ble opprettet i 2009 og består av to ansatte i NAV og to ansatte i psykisk helsetjeneste med videreutdanning i rus. Tidlig intervensjon er viktig. Å kartlegge brukers behov for hjelpetiltak er en møysommelig prosess. Teamet planlegger besøksrunder til alle fastlegekontor der man tar opp bl.a. forventninger og behov fra gode samarbeidspartnere.

Kurs i depresjonsmestring
Min kollega og jeg sitter i morgenmøtet og har Kurs i depresjonsmestring i tankene. Forskning viser at KID virker dersom det gis av kvalifiserte kursledere og at kursdeltagerne fullfører kurset. Tjenesten tilbyr KID-kurs 2 ganger i året. Nå pågår det niende kurset.

Vi har 11 deltagere denne gang som skal lære metoder, teknikker og skjema å kjenne. Sammen deler kursdeltagerne erfaringer med hjemmeoppgaver og situasjoner fra hverdagen. Vi benytter kurslokaler hos Tårnåsen aktivitetssenter som ble åpnet i 2008. LAB-prosjektet (Lavterskel Arbeidsrettet Brukertiltak) har sine lokaler i aktivitetssentret der de bl.a. har som oppgave å drive kafe. Hensikten med LAB-prosjektet er å utvikle arbeidstiltak som gir deltagerne inspirasjon og pågangsmot for å kunne nyttiggjøre seg sin arbeidsevne. Prosjektet er en del av Nasjonal Strategiplan for arbeid og psykisk helse og er organisert under psykisk helsetjeneste.

En av prosjektlederne kommer inn i pausen og opplyser at det serveres fersk bakst kl. 12. Vi mister fokus på kognitiv læringsteori for en stund !

Etters kursets slutt setter vi oss ned en liten stund for å evaluere dagen i dag og for å forberede neste kursdag. Deretter reiser vi til hvert vårt møte. 

Samarbeidsmøte
Psykisk helsetjeneste er innkalt til samarbeidsmøte ved Aker sykehus. Fastlegen og jeg kjører sammen til sykehuset. En viktig sak på møtet i dag er om Oppegård kommune har et godt nok egnet boligtilbud med bistand til bruker med sammensatte behov. Oppegård har de  senere år bygd opp flere boliger med og uten bemanning. I noen tilfeller må kommunen kjøpe plasser utenbygds da noen brukere som i dette tilfellet, har et større hjelpebehov enn det kommunen kan stille opp med. 

Sammen med bruker, ansatte i avdelingen og pårørerende er møtet i gang.

Tverrfaglig familieteam
Etterpå reiser jeg videre til et annet møte sammen med min kollega i Familiteteamet i Oppegård. Tverrfaglig familieteam ble opprettet i 2000 og er et samarbeid/spleiselag mellom 5 ulike avdelinger (NAV, barneverntjenesten, helsetjenesten, PP-tjenesten og psykisk helsetjeneste) der hver avd. har tatt ut 20 prosent stilling til opprettelse av et Familieteam. Teamet skal gi rask bistand til familier med barn under 18 år i vanskelige livssituasjoner. Teamet har fått en henvendelse fra en familie bestående av mor og far og en 4-åring. Problemstillingen er stor, og vi er svært bekymret for barnet.

Min kollega og jeg har nettopp vært på kurs i Tverrfaglig samarbeid med fokus på barnet.  Vi innhenter samtykke fra mor og far, og vi opplyser dem om loven som sier at helsepersonell har plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende. Sammen med mor og far skriver vi en bekymringsmelding til barnevernet.

En arbeidsdag i Psykisk helsetjeneste skal snart avsluttes. Min kollega og jeg er tilbake på kontoret der vi skal inn å dokumentere dagens  hendelser. I morgen tidlig vil vi kunne dele aktuelle problemstillinger med de andre i teamet, vår leder eller vår veileder.

TarnasenAktivitetssenter

KULTURHUS: Psykisk helsetjeneste i Oppegård kommune har sine lokaler i det nye Kolben kulturhus på Kolbotn. Foto: Oppegård kommune.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen