Publisert: 14. september 2010
Nettverkssamling i Østfold
SAMME LAG: Her er alle deltakerne på nettverkssamlingen, som er et unikt samarbeid mellom forskning og praksisfelt. Foto: Tone Fagerholt.

Forskning og praksis på lag

Forskning og praksis på lag

En rekke spennende tiltak og tjenester i kommunene skal dokumenteres med Høgskolen i Østfold som veileder.

FREDRIKSTAD (napha.no): Det nasjonale temanettverket om mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester, er nå kommet i gang for alvor.

Rundt 30 deltagere, de fleste fra Kommune-Norge, men også fra spesialisthelsetjeneste og fra Mental helse,  har vært samlet i Fredrikstad i to dager.

Hensikten med nettverket er å synliggjøre, systematisere, dokumentere og formidle praksisnær kunnskap innenfor tema.

- Å utvikle et kunnskapsgrunnlag for de lokalbaserte tjenestene er et stort og viktig prosjekt, sa dosent Helge Ramsdal fra Høgskolen i Østfold.

- Og da er dette temanettverket et viktig bidrag.

Lokale tilbud

Høgskolens utgangspunkt er at det i de siste åra er utviklet mange hensiktsmessige lokale tilbud rundt om i landet.

Mange av tilbudene er først og fremst forankret i praktiske erfaringer om hva som fungerer. Disse erfaringene forblir ofte godt bevarte hemmeligheter.

-  I temanettverket tar vi sikte på å lage et samarbeid mellom fagfolkene som jobber i kommunene og forskere ved Høgskolen, slik at vi kan få beskrevet de erfaringene som er gjort og vurdert om- og hvordan de gode erfaringene kan overføres til andre, sier prosjektleder Gunnar Vold Hansen. 

Dokumentasjonen vil etter hvert bli en del av innholdet i NAPHAs kunnskapbase og formidlet i temahefter.

Medleverturnus

Kommunene som er med i nettverket har med seg tiltak inn i nettverket. Dette kan være tiltak som de allerede har satt i verk eller planlegger å starte.

I Bergen har de gode erfaringer med et bosenter med såkalt medleverturnus, det vil si der de ansatte er på jobb i to døgn sammenhengende før de har fri en uke.

De er nå i ferd med å starte opp et nytt lignende bosenter.

- Vi har gjort gode erfaringer med en slik turnus både utifra et ansatt- og et brukerperspektiv, og vi er spent på  om det blir like vellykket i det nye bosentret, sier prosjektleder Inger Johanne Slaatten.

Hun håper nettverket kan bidra til at flere prøver en slik ordning fordi bosenter med medleverturnus er en god måte å bo på for brukerne, bla ved at hverdagen blir mer forutsigbar.

Småhusprosjekt


Tron Sørum, seksjonsleder for Virksomhet helse i Tønsberg forteller om et prosjekt som er under planlegging; småhusprosjektet. Dette skal være boliger til 4-6 personer med dobbeltdiagnoser.

De er nå inne i en prosess hvor de skal velge og finne ut hvem som trenger et slikt tilbud mest. Det er også en utfordring å få til en optimal bemanning.

– Det beste er om vi kan få til en heldøgnsbemanning, sier Sørum som har funnet utgangspunktet for tiltaket i Randers i Danmark.

Nyttig arena

Både Slaatten og Sørum ser på nettverket som en nyttig arena for erfaringsutveksling.

Andre kommuner har eksempler på samarbeidsordninger som fungerer godt i forhold til målgruppen. Det kan også være eksempler på oppsøkende virksomhet, og mange er opptatt av boligspørsmål. 

Alle kommunene leverer prosjektbeskrivelser, og Høgskolen vil i fortsettelsen jobbe videre med hver enkelt kommune og hjelpe dem i dokumentasjonsarbeidet.

Neste samling for nettverket blir i månedsskiftet januar/februar.

MEDLEVERTURNUS: Prosjektleder Inger Johanne Slaatten kan fortelle om gode erfaringer med medleverturnus i Bergen. Foto: Tone Fagerholt.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen