Endret: 09. november 2010
Ill.foto: Forskning
MANGE AKTØRER: NAPHA ser det som viktig at forskningen har forståelse for at primærhelsetjenesten bare er en av mange bidragsytere i det psykiske helsearbeidet. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Vil ha brukerorientert forskning

Vil ha brukerorientert forskning

NAPHA påpeker sentral mangel i utkast til forskningsprogram.

Det er Norges forskningsråd som har sendt utkastet til Program for klinisk forskning (2011-2015) ut til høring.

I en høringsuttalelse fra NAPHA pekes det på en viktig mangel ved programutkastet: Det sier ingenting om å inkludere brukerorientering i forskningen.

"Det er etter vår vurdering viktig at en også innen et forskningsprogram om klinisk forskning tar et forskningsperspektiv som fokuserer på brukerens ressurser, og på hva som oppleves og erfares som virksomt av brukerne selv," står det i uttalelsen ført i pennen av NAPHA-rådgiver Tone Opdahl Mo.

Medforsker

Medforskning blir framhevet som en strategi for en mer brukerorientert forskning:

"Rekruttering av medforskere med brukerbakgrunn kan bidra til å utvikle problemstillinger som ivaretar temaer som er viktige for å belyse pasienter/brukeres erfaringer".

NAPHA mener også at medforskere med brukerbakgrunn kan komme med viktige perspektiver inn i analyse og fortolkning av forsknigsresulateter.

Allmennleger

Høringsuttalelsen gir støtte til programutkastets vektlegging av forskning rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene, men NAPHA mener det ikke er grunnlag for å si at allmennlegene har en særskilt rolle i behandlingen av mennesker med psykiske lidelser.

"Andre tjenester innen primærhelsetjenesten har langt mer omfattende oppgave innen det samlende behandlingstilbudet," står det i uttalelsen.

Det anbefales at øvrige tjenster prioriteres opp i det endelige forskningsprogrammet.

Flere aktører

NAPHA ser det som viktig at forskning på psykisk helsearbeid er tverrsektoriell.

Høringsuttalelsen understreker at primærhelsetjenesten bare er en av mange bidragsytere i forhold til mennesker med psykiske lidelser, og peker på NAV som eksempel på en annen viktig aktør.

"Økt forskningsbasert kunnskap på dette feltet krever en bred forskningsmessig tilnærming basert på flere fagområder," skriver NAPHA i høringsuttalelsen, som du kan lese i sin helhet ved å følge denne linken.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen