Publisert: 11. august 2011
Emergency-skilt
ALTERNATIV TIL INNLEGGELSE: Et hovedmål med felles nasjonale anbefalinger for ambulante akutteam innen psykisk helsevern er at de skal kunne tilby et reelt alternativ til innleggelse, og redusere bruken av tvang.

Skal styrke ambulante akutteam

Skal styrke ambulante akutteam

Før nyttår kommer nye anbefalinger for ambulante akutteam. – Målet er at teamene skal tilby et reelt alternativ til innleggelse, sier Gaute Strand i NAPHA.

De siste årene har over 50 av de rundt 75 Distriktpsykiatriske sentrene i Norge etablert ambulante akutteam innen psykisk helsevern for personer over 18 år.

Teamenes oppgave er å tilby hjelp i pasientens lokalmiljø, og være et alternativ til innleggelse i sykehus.

-Varierer veldig

-Det varierer veldig hvordan teamene jobber, og hvor store ressurser som brukes på dem, forklarer faglig rådgiver i NAPHA, Gaute Strand.

Evalueringer av eksisterende akutteam viser stor variasjon både i størrelse, organisasjon, arbeidsmåte, effekt og innhold.

Frist 15.desember

-For at teamene skal kunne bli et reelt alternativ til innleggelse i sykehus for personer i psykisk krise, er det derfor nødvendig med en styrking av teamene gjennom felles, nasjonale anbefalinger, sier Strand.

Akuttnettverket ved FOU-avdelingen ved Akershus Universitetssykehus (Ahus) har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å utarbeide nasjonale anbefalinger for ambulante akutteam innen 15.desember i år. Gaute Strand deltar i arbeidsgruppa som jobber med anbefalingene.

Foreløpige anbefalinger

På et møte i Akuttnettverkets arbeidsgruppe i vår ble følgende foreløpige forslag til anbefalinger lagt frem:

 • Ha døgnåpent syv dager i uka
 • Vurdere alle potensielle innleggelser til døgnplass i psykiatrisk avdeling
 • Ha rask reaksjon, se pasienten innen fire timer
 • Ha høy grad av tilgjengelighet
 • Ha høy tverrfaglig kompetanse (psykiater, psykologspesialist og andre)
 • Kunne besøke pasienten inntil fire ganger daglig
 • Samhandle med nødvendige samarbeidsparter, pårørende, førstelinjetjenester og øvrig spesialisthelsetjeneste.
 • Være et reelt og troverdig alternativ til innleggelse
 • Gjøre diagnostiske vurderinger, risikovurderinger og behandling
 • Jobbe med pasienten inntil akuttfasen er over og denne kan overføres til annen relevant tjeneste, oftest innen fire til seks uker

Inspirert av England

-Hvis teamene får ressurser til å kunne følge disse anbefalingene, kan de bli et alternativ til innleggelse for mange pasienter, slik intensjonen er, mener Strand.

England har vært en viktig inspirasjon for Norge i etableringen av ambulante akutteam innen psykisk helsevern for voksne. De har hatt slike team i over 20 år.

Utvidet åpningstid viktig

-Å ha utvidet åpningstid er en svært viktig faktor. I Norge finnes det i dag ofte ikke noe annet tilbud enn sykehusinnleggelse på kveld, natt og i helger. Akutteamene har sjelden åpent lenger enn fra 8 til 16, sier Strand.

Evalueringer fra England viser at når teamene er aktive dag og kveld, så kan det forventes en reduksjon i innleggelser på rundt 10 prosent. Er teamene aktive hele døgnet kan reduksjonen i innleggelser komme helt opp i 23 prosent. Teamene kan da også være et godt alternativ til institusjon for mennesker med psykoser og bipolare lidelser.

-Andre utfordringer

-I Norge har vi noen andre utfordringer enn i England i forhold til større variasjon i kommunenes størrelse, profesjonelle ressurser og større geografiske avstander. Dette gjør det kanskje mer utfordrende å lage felles nasjonale anbefalinger for akutteamene her, understreker Strand.

Han mener at man må tillate lokale tilpasninger og kreativitet for å få de ambulante akutteamene til å fungere godt særlig i mindre kommuner.

Lokal kreativitet

- For eksempel kan man der det er store avstander tenke seg at en psykiater kan foreta sine faglige vurderinger ved hjelp av videokonferanseutstyr, og slippe å reise over lengre avstander, sier Strand.

Han mener det er urealistisk for småkommuner å ha et akutteam som venter på uttrykning.

-Det kan man ha i større byer. På mindre steder kan man for eksempel løse det ved at ulike fagfolk har i sin stillingsbeskrivelse at de trer ut av sin vanlige jobb og inn i akutteamet ved behov, sier Strand.

-Samhandling et nøkkelord

I England er alt psykiatrisk helsearbeid organisert på ett nivå, mens vi i Norge har både første- og andrelinjetjeneste.

-Et nøkkelord for å få akutteamene til å lykkes er derfor økt samhandling mellom nivåene, påpeker Gaute Strand.

 

 

 

AMBULANTE AKUTTEAM
 • Over 50 akutteam er de siste årene etablert innen voksenpsykiatrien i Norge.
 • Foreløpige evalueringer av teamene viser stor variasjon i størrelse, organisasjon, arbeidsmåte, effekt og innhold.
 • Innen 15.desember skal en arbeidsgruppe levere forslag til nasjonale anbefalinger for ambulante akutteam til Helsedirektoratet. Et foreløpig utkast var klart i vår.
DELTAR I ARBEIDET: Gaute Strand, faglig rådgiver i NAPHA.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen