Publisert: 19. september 2011
Anne Ek, Gunnar Brox Haugen og Trond Hatling
VIL SAMARBEIDE: -Vi i NAPHA ønsker et tettere samarbeid med SEPREP. De har en praksisrettet utdanning bygget på oppdatert faglitteratur, sier NAPHA-leder Trond Hatling (t.h.). Her sammen med Anne Ek (t.v.) og Gunnar Brox Haugen (midten) i SEPREP. Foto: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

-Møter samhandlingsreformens krav

-Møter samhandlingsreformens krav

-SEPREPs utdanning møter samhandlingsreformen i bøtter og spann. Flere bør ta utdanningen, mener NAPHA-leder Trond Hatling.

19.september innledet NAPHA et tre dager langt studiebesøk i Oslo med å besøke Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP).

Har utdannet 3000

-Drøyt 3000 ansatte innen psykisk helsearbeid har tatt vårt tverrfaglige utdanningsprogram siden oppstarten i 1998. I begynnelsen var det flest fra spesialisthelsetjenesten som tok utdanningen, mens det nå er en overvekt av fagfolk fra kommunehelsetjenesten, forteller daglig leder i SEPREP, Gunnar Brox Haugen.

Sammen med kollega Anne Ek ga han de rundt 20 besøkende NAPHA-ansatte en innføring i senterets utdanningstilbud.

Blandede grupper

-Utdanningen foregår på deltid over to år, og alle programmene har deltakere både fra kommune- og spesialisthelsetjenesten som jobber med brukere med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser, sier Brox Haugen.

Han understreker at et viktig mål er å skape bedre samarbeid mellom disse to nivåene, og at undervisningen skal relateres direkte til den enkelte deltakers arbeidshverdag.

-Praksisnært

-Utdanningen relateres til den enkeltes arbeidssituasjon, og et viktig element er gruppearbeid med veiledning. Vi har fått gode tilbakemeldinger på denne praksisnære måten å undervise, sier Brox Haugen.

Tverrfaglig

Tilbudet ble opprettet som del av Opptrappingsplanen for psykisk helse, og består av følgende hovedtrekk:

  • Lokalt tilbud organisert gjennom Distriktspsykiatriske senter (DPS)
  • Lokale utdanningstilbud ledet av lokal koordinator
  • Grunnleggende innføring i aspekter ved ruslidelser og alvorlige psykiske lidelser
  • Forståelse av utfordringer knyttet til allianseskapende arbeid med ulike terapeutiske mål
  • Presentasjon av metoder fra anerkjente terapeutiske modeller
  • Utvikling av godt samarbeid på tvers av fagprofesjoner og etatstilknytning

Lokal tilpasning

Studieplanen har noen overordnede mål. Likevel tilpasses utdanningen lokale forhold, og utformes i tett samarbeid med brukerorganisasjoner som Mental Helse, RiO og Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP).

-For eksempel har undervisningen i kommuner med en ung befolkning ofte stort fokus på forebygging og tidlig intervensjon. Dersom kommunen har asylmottak og mange flyktninger vil undervisningen ha denne gruppens behov som et viktig fokus, forklarer Brox Haugen.

-Overvekt av høgskoleutdannede

Psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, sosionomer, hjelpepleiere, vernepleiere og psykiatriske hjelpepleiere er de seks største faggruppene som tar SEPREPs tverrfaglige utdanningsprogram.

-Vi har klar overvekt av faggrupper utdannet ved høgskolene. Universitetsutdannede, som leger, psykiatere og psykologer, har vi i for liten grad klart å få med som studenter. Men vi når dem likevel ved at utdanningen utformes i samarbeid med DPS-ene, hvor disse gruppene ofte sitter i ledelsen. Dessuten er mange av veilederne fra disse yrkesgruppene, påpeker Brox Haugen.

Positive evalueringer

Han viser til ulike evalueringer av utdanningen, deriblant to som er gjennomført av doktorgradsstipendiat Bror Just Andersen:

-Veldig aktuelt

NAPHA-leder Trond Hatling mener det er et stort behov for økt kompetanse i kommunalt psykisk helsearbeid, i forbindelse med at dette nivået får et større behandleransvar med iverksettelsen av samhandlingsreformen fra neste år.

-Utdanningen gir økt kompetanse i samhandling, noe som er veldig aktuelt akkurat nå. Det er rundt 9000 ansatte innen psykisk helsearbeid i kommunene. Tatt i betraktning at utdanningen til SEPREP har eksistert i over ti år, har en vesentlig andel ennå ikke tatt utdanningen, påpeker Hatling.

-Kan samarbeide

Han mener derfor at SEPREP blir viktig også i fremtiden.

-Vi i NAPHA ønsker et tettere samarbeid med SEPREP. De har en praksisrettet utdanning bygget på oppdatert faglitteratur. Vi kan også samarbeide om hvordan vi kan gjøre framstøt i områder der SEPREPs utdanning ikke har blitt gjennomført, sier Hatling.

SEPREP

 

  • Stiftelsen SEPREP ble dannet i 1990 på Gaustad Sykehus. Ifølge nettsiden seprep.no var utgangspunktet et nettverk av engasjerte fagfolk som ønsket å bidra til et humanistisk, helhetlig og psykososialt orientert behandlingstilbud for mennesker med psykose. Arbeidsområdene er forskning, informasjon og utdanning.
  • SEPREP driver blant annet Tverrfaglig Utdanningsprogram. Det er en toårig, tverrfaglig videreutdanning for ansatte i kommunene og spesialisthelsetjenesten som har behandlings- og oppfølgingsansvar for mennesker med psykoseproblematikk/alvorlige psykiske lidelser.
  • 19.september var NAPHA på besøk hos SEPREP i Oslo, for å lære om deres arbeid.
FIKK NAPHA-BESØK: Daglig leder i SEPREP, Gunnar Brox Haugen.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen