Publisert: 28. september 2011
Marit Svindseth
-Det er grunnlag for behandlingsapparatet til å være oppmerksom på opplevd krenkelse i forhold til å forutse voldelig atferd hos en pasient, sier forsker Marit Svindseth. Foto: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

-Opplevd krenkelse og vold henger sammen

-Opplevd krenkelse og vold henger sammen

-Det er sammenheng mellom å oppleve å ha blitt krenket under behandling, og å ha narsissistiske trekk og voldelig atferd, sier forsker Marit Svindseth.

Svindseth er forsker og førsteamanuensis ved Høgskolen i Ålesund. I flere år har hun vært opptatt av hvordan man kan oppnå bedre dialog mellom behandler og bruker i psykisk helsearbeid, ved å prøve å forhindre at folk opplever seg krenket.

Molde-konferanse

27.september deltok hun på seminaret "Respekt og verdighet i psykisk helsearbeid", arrangert av Høgskolen i Molde som en del av Forskningsdagene

- Å minimere folks opplevelse av å bli krenket er viktig for å skape tillit og behandlingssamarbeid, sier Svindseth.

Halvparten krenket

Av 186 pasienter hun har studert ved to psykiatriske akuttposter ved Ålesund sykehus, svarte drøyt halvparten at de hadde opplevd krenkelse. Hun har tidligere intervjuet 102 pasienter, og de nye analysene er i samsvar med funnene fra den gangen.

-Tallet er høyt, og resultatet av å oppleve seg krenket er ofte at man mister tilliten til behandlingsapparatet, sier Svindseth til napha.no.

Narsissisme og vold

En ny analyse av den siste spørreundersøkelsen viser dessuten en statistisk signifikant sammenheng mellom opplevd krenkelse, narsissisme og voldelighet.

-Jeg kan ikke påstå at det dermed er en årsakssammenheng, men det gir grunnlag for behandlingsapparatet til å være oppmerksom på opplevd krenkelse i forhold til å forutse voldelig atferd hos en pasient, understreker hun.

Typiske situasjoner

Hun mener det derfor er mye å vinne på å jobbe med de situasjonene som utløser krenkelse:

  • At man ikke blir hørt
  • Å ikke få sagt sin mening
  • Å bli truet til innleggelse
  • Fysisk makt - f eks å bli fraktet til sykehus av politiet
  • Tvangsinnleggelse
  • At innleggelsen oppleves som feil

Syk - ikke kriminell

-En del av pasientene blir hentet med politiassistanse. De kan bli ført til sykehuset i politibil og også med håndjern. Dette er som regel sterkt krenkende, også fordi naboer eller andre ofte er vitne til hendelsen. Som en av pasientene sa: ”Jeg er jo syk, ikke kriminell”, poengterer Svindseth.

Åpne for innspill

Hun mener det å tilrettelegge slik at pasienter får kommet med innspill om hvordan innleggelsen kan gjøres er å ta folk på alvor.

-Også personer som er sterkt psykotiske kan i mange tilfeller ha gode forslag til hvordan en situasjon kan løses, påpeker Svindseth.

-Frivillighet først

Å bli truet til innleggelse er å igangsette tvang lenge før det er formelt bestemt, sier Svindseth.

-Lovens intensjon er at frivillighet skal forsøkes først, og det er ikke sannsynlig at trusler fremmer denne målsettingen, mener hun.

Tvang sterkest

I tråd med egne tidligere funn fant hun også denne gangen sterkest sammenheng mellom tvangsbruk og opplevelsen av å bli krenket.

-Det ligger i sakens natur. Å bli hentet hjemme og tatt med mot sin vilje til en akuttavdeling er et veldig sterkt virkemiddel, sier Svindseth.

-Huskes

Svindseth trekker også frem tidligere internasjonal forskning, som viser at opplevd krenkelse har sammenheng både med manglende tillit til behandlingsapparatet (Lazare, 1987, Malterud & Hollnagel, 2007), med depresjon (Farmer & McGuffin, 2003) og med selvbilde.

-Det er også påvist at krenkelse er en følelse som huskes, både kognitivt, følelsesmessig og kroppslig, sier hun.

-Svært sårbare

Selv om man ikke kan fjerne opplevelsen av krenkelse i alle situasjoner, så kan man minimere krenkelsen og derved fremme behandlingssamarbeid og selvbildet hos den enkelte, mener hun.

-Personer i manisk eller hypoman fase opparbeider ofte et veldig sterkt selvbilde som symptom der de mener de kan redde verden. De er derfor svært sårbare for å oppleve at de blir krenket. Det kan også se ut som rusmisbrukere og personer med psykose har en økt sårbarhet for krenkelser, sier Svindseth.

Lager nytt spørreskjema

Hun jobber nå med å utvikle et nytt spørreskjema som kan brukes for å måle mer presist både krenkelsesopplevelse, og reaksjoner på krenkelse med formål å kunne benytte dette i kliniske settinger.

-Dette kan også ha overføringsverdi til andre populasjoner som sannsynligvis er i en sårbar posisjon i forhold til krenkelse. Dette kan være rusmisbrukere, pårørende til samme gruppe eller innen geriatri. Men dette gjenstår å undersøke, understreker hun.

KRENKELSE I BEHANDLING
  • Forsker og førsteamanuensis Marit Svindseth gjorde gjennom sitt doktorgradsarbeid noen år tilbake to spørreundersøkelser blant pasienter ved to psykiatriske akuttposter ved Ålesund sykehus
  • Opplevd krenkelse under behandling var hovedtema for begge undersøkelsene.
  • Begge undersøkelsene, der det deltok henholdsvis 102 og 186 pasienter, viser at omtrent halvparten har opplevd krenkelse i behandlingen
  • En ny analyse av den siste spørreundersøkelsen viser en statistisk signifikant sammenheng mellom opplevd krenkelse, narsissisme og voldelighet.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen