Publisert: 06. januar 2012
Tillitsperson i det daglige
FORSØK: Oppfølging fra en tillitsperson gir både mer tilgjengelige tjenester, økt mestring, aktiv brukermedvirkning og bedre samhandling.

Tett oppfølging fra tillitsperson virker

Tett oppfølging fra tillitsperson virker

Evalueringen av Tillitspersonforsøket konkluderer med at tett oppfølging av mennesker med rusproblemer og sammensatte behov for hjelp virker postivt.

Tett oppfølging virker skrev Helsedirektoratet da sluttrapporten etter selskapet Rambøls evaluering av Tillitspersonforsøket ble sluppet i desember.

Brukerne fikk i større grad dekket behov for hjelp og oppfølging, og tjenestene ble sett i sammenheng med hverandre.

-Vi ser gjerne at flere kommuner tar i bruk tillitspersoner, sier Jannicke Berg Leknes, seniorrådgiver i Helsedirektoratets avdeling for psykisk helse og rus.

Hjelp i det daglige

I forsøkene fikk rusmisbrukere tildelt en tillitsperson som fulgte dem tett opp. Det kunne dreie seg om hjelp til daglige ting som som handling, rydding, følging til bank og til NAV.

Klarte seg selv

Aftenposten skrev i desember om Line i Sandefjord, som etter hjelp fra en tillitsperson i to år etterhvert klarte seg i egen bolig. Tillitspersonen stod last og brast med henne i møtene med hjelpeapparatet.

Mer enn en koordinator

Berg Leknes presiserer at rollen som tillitsperson innebærer en utvidet versjon av koordinatorrollen, som brukerne skal ha en lovfestet rett til. Forsøkene har overføringsverdi til andre områder.

-Innen psykisk helsefeltet er dette svært aktuelt, blant annet fordi de fleste av de 700 brukerne som var med i forsøket og ble fulgt opp av en tillitsperson var mennesker med samtidig rusproblem og psykisk lidelse, forteller Janniche Berg Leknes, seniorrådgiver i Helsedirektoratets avdeling for rus og psykiske lidelser.

I kommunene som har brukt tillitspersoner har dette ført til mer tilgjengelige tjenester, økt mestring, aktiv brukermedvirkning og bedre samhandling.

26 kommuner involvert

Det er Bergen, Bremanger, Bærum, Båtsfjord, Drammen, Farsund, Haugesund, Kristiansand, Kristiansund, Lindås, Oslo kommune - Rusmiddeletaten og Bydel Stovner, Rana, Ringsaker, Sandefjord, Steinkjer, Stord, Stryn, Tinn, Tromsø, Trondheim, Tønsberg, Ullensaker, Vadsø, Vennesla, Øksnes og interkommunalt samarbeid mellom Hedmark kommunene Os, Tolga og Tynset som har deltatt i Helsedirektoratets forsøk på oppdrag fra departementet.

Fra Sandefjord til Tromsø

Måten forsøkene er lagt opp og gjennomført på varierer. Kommunene har hatt stor frihet til å jobbe ut fra lokale forhold. Ulike samarbeidsmodeller og løsninger er prøvd ut.
Sandefjord er blant dem Helsedirektoratet trekker frem for å vise bredden.
 
-Det som har vært bra der er at de har fått til et godt samarbeid med hjemmetjenesten, som slet med å oppnå kontakt med denne målgruppen brukere. Tillitspersonene samarbeidet tett med hjemmetjenesten og dette skapte både kompetanseoverføring til hjemmetjenesten, samtidig som tjenestene ble mer tilgjengelige for brukerne, sier Jannicke Berg Leknes.
 
Et fellestrekk for tillitspersonene som ble brukt var at de
solid fagkompetanse og erfaring fra feltet.

Tillit, tid, tilgjengelighet

Heftet Tillit, tid, tilgjengelighet er flere av erfaringene fra kommunene dokumentert. Les Cecilie Haugland, Tillitspersonforsøket i Tromsø sin omtale av heftet på Psykiskhelsearbeid.no.

Flere kan søke støtte!

Både deltakerkommunene og andre kommuner som ønsker å jobbe etter samme modell kan søke midler fra den samlede potten i tilskuddsordningen Kommunalt rusarbeid i 2012. Fristen er 1. februar 2012.

 

Tillitspersonforsøket

Tillitspersonforsøket inngår i opptrappingsplanen for rusfeltet (2007-2012), og har vært et ledd i Regjeringens satsing på styrking og videreutvikling av det kommunale tjenestetilbudet til rusmiddelavhengige.

26 kommuner deltok i forsøket og 23 millioner kroner ble bevilget pr år. 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen