Publisert: 06. september 2012
F.v. Tone Opdahl Mo, Ragnhild Heggen og NAPHA-leder Trond Hatling
TILSKUDD VIKTIG: Videre statlig tilskudd ser ut til å være viktig for å unngå fremtidig nedleggelse av eller stor reduksjon i tilbudet ved flere fontenehus, viser en gjennomgang NAPHA har gjort. F.v. Tone Opdahl Mo, Ragnhild Heggen og Trond Hatling, som har laget rapporten. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Fontenehus med fornøyde medlemmer

Fontenehus med fornøyde medlemmer

Medlemmene er stort sett godt fornøyd med tilbudet ved de åtte Fontenehusene i Norge, som er rettet mot rehabilitering og arbeid. Det viser en gjennomgang NAPHA har gjort.

På oppdrag fra Helsedirektoratet har NAPHA laget en rapport som tar for seg disse fire hovedpunktene:

 • Se på status og resultater for Fontenehusene.
 • Belyse hvordan Fontenehusmodellen støtter opp under eller leder til mer arbeidsrettende løp.
 • Undersøke om Helsedirektoratets tilskuddsordning stimulerer kommuner til å opprette nye og sikre drift av eksisterende Fontenehus.
 • Peke på faktorer som er nødvendige for å sikre langsiktig drift av Fontenehus.

Les mer om hva et fontenehus er.

Felles retningslinjer

Internasjonale retningslinjer er felles for alle husene. Disse skal blant annnet bidra til å motivere medlemmene til å agere annerledes enn i de tradisjonelle rollene som pasient eller klient. Det er en målsetting at alle husene skal følge retningslinjene, og derfor er det utviklet et sertifiseringssystem. NAPHAs gjennomgang viser at:

 • De sertifiserte husene er mest tro mot Fontenehusmodellen.
 • Alle husene har en ambisjon om å bli sertifisert.

Fornøyde medlemmer

Napha gjennomførte også en spørreundersøkelse blant medlemmene av Fontenehusene, som blant annet viser at:

 • Medlemmene er svært tilfredse med deltakelsen på Fontenehusene: De opplever seg som en del av huset og at de er til nytte.
 • Medlemmene opplever i stor grad å ha innvirkning på egen arbeidsdag på huset.
 • En høy andel av medlemmer som besvarte undersøkelsen, og som vel og merke er blant de mest aktive brukerne av husene, ønsker å komme ut i arbeid igjen.

Videre viser gjennomgangen at:

 • Det er betydelig forskjell mellom husene i hvor systematisk de kartlegger interesse for og motivasjon til å delta i arbeidslivet, samt stimulerer og følger opp det enkelte medlem i forhold til arbeid utenfor Fontenehuset.
 • Husene ser likevel ut til å ha blitt mer strukturert på dette området de senere årene.

 • Et flertall av husene tilbyr nå overgangsarbeid, hvor medlemmene er i ordinært arbeid med ordinær lønn. Et fåtall av husene er tiltaksarrangører i NAV.

 • Flere hus uttrykker et ønske om at NAV skal være i tettere kontakt med dem.

 • Hvor mange som kommer over i ulik tilknytning til arbeidslivet er det grunnet svake rapporteringssystemer ikke mulig å si noe sikkert om.

 • Helsedirektoratets tilskuddsordning synes å fungere som en gulrot overfor både private initiativtakere og kommunene ved oppstarten av et Fontenehus.

 • Mange kommuner opplever at de tvinges til å fortsette å gi penger år etter år, og ser det som problematisk å møte hva som skjer når det statlige tilskuddet faller bort.

 • Videre statlig tilskudd ser ut til å være viktig for å unngå fremtidig nedleggelse av eller stor reduksjon i tilbudet ved flere fontenehus.

FONTENEHUS
 • Fontenehus finnes over hele verden, og er en modell for rehabilitering for mennesker med psykiske helseproblemer.
 • Det sentrale i modellen er den arbeidsorienterte dagen, som innebærer at medlemmer (mennesker med psykiske helseplager) side om side med medarbeidere bidrar både i arbeidet og beslutningene som skal til for å drive Fontenehusene.
 • På oppdrag fra Helsedirektoratet har NAPHA gjort en gjennomgang av de åtte Fontenehusene i Norge.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen