Publisert: 13. september 2012
ACT-team Tromsø
DILEMMA: -Det er dilemma knyttet til tvang og oppfølging av pasienter under tvungent psykisk helsevern. De er pålagt å ta i mot behandling og medisiner av ACT-teamet mot sin vilje, sier teamleder Tove Hansen i ACT-teamet i Tromsø. Foran f.v. Ken Sommervik (miljøterapaut) og Tone Sedolfsen (psykolog). Bak f.v. Laila Haugslett (psykiater), Tove Hansen (konstituert teamleder), Lisa Eidsmo (psykiatrisk sykepleier), Unni Pedersen (sosionom) og Victor Hind Andresen (ruskonsulent).

-Dilemma knyttet til tvang

-Dilemma knyttet til tvang

Møt ACT-teamet i Tromsø i 6. etappe av napha.no´s "ACT-stafett".

Navn: Tove Hansen.

Jobb: Konstituert teamleder for ACT-teamet i Tromsø.

Forrige deltaker i ACT-stafetten: Ivar Fjelle i ACT-teamet i Kongsbergregionen.

-Hvordan jobber deres ACT-team?

-ACT-teamet i Tromsø består av åtte ansatte. Vi er tverrfaglig sammensatt med psykiater i 50 prosent stilling i tillegg til psykiatrisk sykepleier, psykolog, sosionom, ruskonsulent, miljøterapeut og pedagog. Målgruppen vi jobber opp mot har et omfattende behov for sammensatte tjenester. Dette medfører tett samarbeid med bruker, pårørende og en rekke samarbeidspartnere i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Vi fokuserer på å skape allianse og tillit, og vi har et langsiktig perspektiv. Teamet jobber i stor grad ambulant, og har stor grad av fleksibilitet. I og med at våre lokaler er sentrumsnære har vi brukere som kommer innom våre kontorer for å få en kaffe og slå av en prat. Dette har vi positive erfaringer med, og er noe som skiller oss fra andre team.

-Ser du noen dilemmaer i måten et ACT-team arbeider på?

-Etter prosjektperioden er det usikkerhet knyttet til hvorvidt et ACT-team har en fremtid i Tromsø. Dette er et dilemma siden pasientgruppen vår er spesielt sårbare, og er avhengig av stabile og trygge relasjoner. Det er også dilemma knyttet til tvang og oppfølging av pasienter under tvungent psykisk helsevern. De er pålagt å ta i mot behandling og medisiner av ACT-teamet mot sin vilje. Samtidig skal vi i ACT-teamet tilby en frivillig behandling og oppfølging. Vi har innad i teamet også stilt oss følgende spørsmål: «Er vi med på å vedlikeholde eller hjelpe pasienter til å opprettholde en vanskelig livssituasjon?» Vi ordner opp i daglige små utfordringer, og unngår dermed innleggelser. Kanskje er det noen ganger nettopp innleggelse som må til for å skape endring?

-Skildre ditt team med tre ord:

Engasjert, faglig sterkt og omsorgsfullt.

-Hva er det beste med jobben din?

-Ingen dager er like. Det er stor grad av uforutsigbarhet, noe som oppleves som spennende. Vi får jobbe på mange ulike områder på en helhetlig måte. Vi blir veldig godt kjent med pasientene, og erfarer at måten vi jobber på bidrar til positive livsendringer. Når vi ser at det vi gjør nytter, gir det optimisme.

-Og hva er det verste?

-Vi har to ulike journalsystemer, et for de kommunalt ansatte og et for de som er ansatt i spesialisthelsetjenesten. Dette resulterer daglig i praktiske utfordringer knyttet til informasjonsflyt. Vi opplever at det er manglende forståelse for vår målgruppe og deres omfattende behov. Det er begrensede ressurser i form av tilrettelagte boliger, manglende behandlingplasser med mer.

-Hvem er de viktigste samarbeidspartnerne for ditt ACT-team?

-Vi har en rekke samarbeidspartnere. Samarbeid med pårørende er av stor betydning for flere pasienter. Vi har også tett samarbeid med fastleger, psykiatriske sengeposter, andre enheter i Rus- og psykiatritjenesten i kommunen, LARiNor, boligkontoret og tildelingskontoret. Hvem vi samarbeider mest med avhenger av pasient og livsituasjon.

-Hva skal til for å få til et sammenhengende tilbud for brukere med alvorlige psykiske lidelser?

-Vi trenger en felles forståelse for denne gruppen. Vi må jobbe på tvers av tjenester mot et felles mål. Nøkkelbegreper er koordinering og forpliktende samarbeid.

-Hvordan påvirker det møtet med brukerne å jobbe ”ute” og ambulant?

-Vi opplever det som positivt og nødvendig å jobbe «ute» med denne målgruppen. Vi møter mennesker i naturlige omgivelser - der hvor de lever livene sine. Dette gir oss viktig informasjon om hvordan pasientene lever livene sine, og gjør det mulig å bli kjent med dem på en helt annen måte. Samtalene blir mer naturlige under en kjøretur eller mens man gjør aktiviteter sammen, enn på et kontor i en sykehusavdeling.

-Hvilke temaer diskuteres mest i ditt team?

-I vårt team er det et tema som går igjen og skaper mye frustrasjon. Det er boligsituasjonen i Tromsø for vår målgruppe. Mange har behov for boliger med varierende grad av oppfølging, og slike boliger er mangelvare i Tromsø kommune. Vi bruker mye energi på å formidle og løfte opp dette problemet, samt slåss på vegne av våre brukere. Etiske dilemmaer er også et tema som går igjen.

  • Les flere ACT-stafetter:

1.etappe: Moss  -Bra at hjelpen gis på brukerens arena

2.etappe: Sunnmøre  -Har mer kontakt med familie og pårørende

3.etappe: Bergen  -Hårfin forskjell mellom helsearbeider og støvsugerselger

4.etappe: Günerløkka  -Brukermedvirkning avgjørende for resultater

5.etappe: Kongsberg -Vi kjenner hver enkelt bruker veldig godt

7.etappe: Aust-Agder -50 prosent færre innleggelser

8.etappe: Skien -Behandlerne må ut av sin komfortsone

9.etappe: Trondheim -Gir en mulighet til å oppleve likeverdighet

10.etappe: Kristiansand -Meningsfullt å jobbe fleksibelt

11.etappe: Jæren -Ingen av oss er redde for skitt under neglene

12.etappe: Romsdal -Berikende å arbeide på brukerens premisser

13.etappe: Follo -Oppfattes som troverdige av pasientene

14.etappe: Nordmøre Skriver journal på ferga

ACT-team
  • Siden 2009 har det blitt etablert 14 ACT-team i Norge.
  • ACT står for Assertive Community Treatment. På norsk kan dette best forklares som ”oppsøkende team-tjeneste utenfor sykehus”.
  • ACT-teamene er tverrfaglige team, som arbeider aktivt oppsøkende utenfor sykehus, og de retter seg mot mennesker med alvorlige psykiske lidelser.
  • NAPHA bidrar til opplæringen av ACT-team i Norge. Les mer om ACT på napha.no.
  • I napha.no´s "ACT-stafett" intervjuer vi lederne for de ulike teamene.

Kommenter:

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen