Publisert: 12. oktober 2012
Stor institusjonsbygning
BYGGER STORT: I rapporten «Er det nå så lurt å samle så mange som trenger hjelp på den samme plassen?», som er skrevet av førsteamanuensis Ellen Saur og førstelektor Oddbjørn Johansen ved Avdeling for helsefag, Høgskolen i Nord-Trøndelag, fremgår det at kommunen ikke så seg råd til å bygge flere mindre enheter.

Større enheter, mindre trygghet

Større enheter, mindre trygghet

Rapport fra bofellesskap i Nord-Trøndelag viser at for store enheter gir mindre trygghet for brukere med psykiske problemer.

-Det blir mange mennesker å ha relasjoner til, forklarer førstelektor Oddbjørn Johansen.

Johansen har, i samarbeid med førsteamanuensis Ellen Saur, skrevet rapporten «Er det nå så lurt å samle så mange som trenger hjelp på den samme plassen?» om trygghet og sikkerhet i to samlokaliserte bofellesskap i Namsos i Nord-Trøndelag.

Namsos kommune tok initiativet til å skrive en rapport om trygghet og sikkerhet på bakgrunn av en drapssak knyttet bofellesskapet i januar 2012. Kommunen tok kontakt med forfatterne som jobber ved Avdeling for helsefag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

-Færre relasjoner

-Færre relasjoner i hjelpesituasjonen gir trygghet, forklarer Johansen og fremhever anbefalingen om å redusere antallet plasser ved bofellesskapene.

De to samlokaliserte bofellesskapene som rapporten beskriver har henholdsvis 16, og åtte plasser. Brukerne kunne, ifølge rapporten, oppleve å ha nesten 30 ulike ansatte å forholde seg til i løpet av en måned.

Rapporten peker på at det ikke er ønskelig med bofellesskap med mer enn seks plasser.

Ulike behov

-Det er veldig uheldig å blande brukergrupper, påpeker Johansen til Napha.no.

Bofellesskapene beskrevet i rapporten har beboere med ulike hjelpe- og pleiebehov. Brukerne med psykiske lidelser er hovedsaklig tilknyttet det ene bofelleskapet, men dette bofellesskapet er lokalisert sammen med brukere med andre behov. I rapporten fremgår det at kommunen ikke så seg råd til å bygge flere enheter.

-Politikere tar sjeldent inn over seg brukernes behov for stabilitet når de planlegger boligtilbud, påpeker Johansen, som håper at anbefalingene i rapporten blir tatt til etterretning.

Les også på NAPHA.no: -Turnuser viktigere enn brukernes behov?

Brukerens stemme

-Bofellesskapet tilrettela godt for brukerens stemme i rapporten, sier Johansen til Napha.no og skryter av samarbeidet med kommunen i arbeidet med rapporten.

Rapporten bygger på fokusgruppeintervjuer med brukere, pårørende og ansatte. I alt ble det gjennomført 7 slike gruppeintervjuer med fem til seks personer på hver gruppe. I tillegg har forfatterne gått gjennom kommunens planer for de omtalte bofellesskapene, statlige føringer og forskning på bofellesskap.

Flere anbefalinger

Forfatterne kommer i rapporten med flere anbefalinger i forhold til organiseringen av bofellesskapet:

  • At det største av bofellesskapene deles i mindre enheter. Ifølge forfatterne bør det ikke være flere en seks beboere i et bofellesskap.
  • Bofellesskapene må få en fast personalgruppe.
  • Utarbeiding av målsetninger for de ulike bofellesskapene, hvor tilbudet og den faglige profilen er beskrevet.
  • Etablering av både formelle og uformelle møteplasser for dialog mellom pårørende, brukere og ansatte.
  • Det bør unngås at fellesarealer brukes som møte- og personalrom.
RAPPORTFORFATTER: Oddbjørn Johansen

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen