Publisert: 23. november 2012
Kvinne mottar nøkler
BOLIG VIKTIG: Det er mange hjemløse blant personer med alvorlig psykisk lidelse og rusproblem. Dette hindrer dem både helsemessig, og i forhold til utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Hvordan hjelpe ROP-pasienter med bolig?

Hvordan hjelpe ROP-pasienter med bolig?

En ny artikkel i Tidsskrift for psykisk helsearbeid gir tips om bolighjelp til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer.

Artikkelen, som kommer i neste utgave av  Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, baserer seg på erfaringer fra det treårige prosjektet Min bolig-Mitt Hjem. Spesialisthelsetjenesten samarbeidet med bydeler i Oslo om bosetting av hjemløse mennesker med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer.

Suksessfaktorer

Artikkelforfatterne trekker blant annet fram disse faktorene som viktige for å lykkes:

  • Kunnskap om hvordan alvorlig psykisk lidelse og rusmisbruk påvirker pasientens kognitive og relasjonelle ferdigheter, samt døgnrytme og sårbarhet for stress - og hvordan dette igjen påvirker evnen til å forholde seg til naboer og annet som er viktig knyttet til bolig. Riktig medisinering og samtalebehandling fremheves som viktige tiltak.
  • Å ha et bredt tilbud av ulike boligløsninger, for å kunne gi et godt tilpasset tilbud til den enkelte.
  • Kunnskap om både kommunale og statlige støtteordninger for bolig, samt veiledning av pasienten i forhold til å forvalte husleie og annet som gjør at man kan mestre boforholdet.
  • Fleksibilitet: F eks gradvis utskriving fra døgnavdeling til bolig. Det vil si å kunne motta tjenester fra to steder samtidig, for å få en god overgang.  Å kunne variere graden av boligoppfølging etter pasientens varierende behov for hjelp, er et annet eksempel.
  • God informasjonsflyt mellom tjenestene: F eks at oppfølgingstjenestene i kommunen informeres og innkalles til møter jevnlig mens pasienter er til behandling i spesialisthelsetjenesten, slik at de kan planlegge tiltakene i kommunen før pasientene skrives ut.
  • Prioritere tid og ressurser til å dele kunnskap: F eks bør hjelperne i spesialisthelsetjenesten vite hvilke instanser i kommunen de kan kontakte for å få i gang boligvirkemidler. Kommunalt ansatte etterspør opplæring i hvordan gjennomføre motiverende intervju, og hvordan håndtere atferd som følger av kognitiv svikt eller psykiske forstyrrelser.

-Gjelder å være raus

-Det er viktig med tett dialog mellom hjelperne, og det gjelder å være raus, sier artikkelforfatter og programleder for Boligsosialt utviklingsprogram i Asker kommune, Christine Frantzen, til napha.no.

Hun påpeker at mange av brukerne i denne gruppen kan ha vanskeligheter med å forholde seg til mange hjelpere.

Motstridende lovkrav

En hindring som trekkes frem i artikkelen er at kommunene og spesialisthelsetjenesten må forholde seg til ulike og til dels motstridende krav i lovverket.

-Kommunen får et problem når boligen ikke finnes eller ikke er tilpasset, forklarer Frantzen, og påpeker at lovverket bare gir kommunene ansvar for å medvirke til å skaffe brukerne en varig bolig, og ikke en plikt. Plikten gjelder kun anskaffelse av midlertidig bolig.

-Midlertidig bolig kan gjøre noen av disse brukerne sykere, sier Frantzen.

-Kan oppstå konflikt

Dette kommer lett i konflikt med spesialisthelsetjenestens ansvar for forsvarlig behandling.

-Det kan oppstå en konflikt mellom ansatte i spesialisthelsetjenesten og deres oppfatning av hva som kan godtas som "forsvarlig behandling", og kommunens ansatte og deres oppfatning av hva som kan godtas som "godt nok", står det i artikkelen.

BOLIG-TIPS
  • Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid  kommer snart med et temanummer om samhandling rundt brukere med samtidige rus og psykiske lidelser.
  • Blant artiklene er "En modell for boligfaglig samhandling for personer med alvorlig psykisk lidelse og rusmiddellidelse".
  • Artikkelen baserer seg på erfaringer fra det treårige prosjektet Min bolig-Mitt Hjem.
  • Den er skrevet av Eli Margrete Nielsen Karagøz, Torkil Berge (begge fra Diakonhjemmet sykehus) og Christine Frantzen i Asker kommune.

 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen