Publisert: 20. mars 2013
Psykisk helsearbeidere Indre Namdal Nord-Trøndelag
SEKS KOMMUNER – ETT LAG: Bak f.v. Aage Stenseth (klinisk sosionom, Grong), Bjørn Uldal (vernepleier og leder for familiesenter, Namsskogan), Unn Kristin Vedal (ergoterapeut og koordinator barn og unge, Snåsa), Monica Totland (psykiatrisk sykepleier, Lierne), Berit Fiskum (sosionom med videreutdanning i psykisk helsearbeid, Namsskogan), Brit Margit Heia (psykiatrisk sykepleier, Grong), Siv Anita Aasum (psykiatrisk sykepleier, Snåsa) og Marit Kjøglum (spesialsykepleier, Grong). Representanter fra kommunene Høylandet og Røyrvik var ikke tilstede da bildet ble tatt. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

15 år foran samhandlingsreformen

15 år foran samhandlingsreformen

Felles samtalegrupper og kurs for barn som pårørende. Hyppig utveksling av tjenester og kompetanse på tvers av kommunegrensene. Dette er noen av resultatene av 15 års tett samarbeid mellom psykisk helseteam i seks kommuner i Nord-Trøndelag.

-Ved at vi utveksler ressurser med nabokommunene får flere hjelp i sitt nærområde, og slipper å kjøre to og en halv time til sykehuset, sier Aage Stenseth, klinisk sosionom i Grong kommune.

-Forut for samhandlingsreformen

Sammen med psykisk helsearbeidere i fem andre nord-trønderske kommuner deltar han i  "Psykiatrinettverket Indre Namdal" - et nettverk som har eksistert helt siden 1998.

-Vi kan vel sies å ha vært godt forut for samhandlingsreformen, smiler Stenseth.

Styrker tilbudet

Fem ganger i året møtes deltakerne, med minst to representanter fra hver av de seks kommunene Grong, Snåsa, Namsskogan, Røyrvik, Høylandet og Lierne.

-Til sammen 8700 mennesker bor i de seks kommunene vi dekker. Jeg vil påstå at vi gir dem et langt bedre psykisk helsetilbud enn vi ville gjort uten det tette samarbeidet i nettverket, mener Berit Fiskum, sosionom med videreutdanning i psykisk helsearbeid fra Namsskogan kommune.

Oppnår resultater

Nettverksarbeidet har blant annet gitt disse resultatene:

  • Utveksling av kompetanse, med gjensidig veiledning og felles arrangering av årlige fagdager, i tilknytning til kommunenes kriseteam.
  • Felles samtalegrupper.
  • Felles kurs for barn som har foreldre med psykiske lidelser.
  • Et eget system for utveksling av tjenester og kompetanse på tvers av kommunegrensene, der man betaler hverandre 500 kroner for hver time man kjøper en tjeneste av en annen kommune i nettverket.
  • Felles overordnet rusplan for alle kommunene, med en egen tiltaksplan for hver enkelt kommune som tilpasses lokale forhold. 
  • Felles oversikt over hvem som til enhver tid er på jobb i de ulike kommunene om sommeren, slik at man vet hvem man kan spille på om det oppstår kriser.
  • Fem faste møter i året i nettverket.

-Lærer av hverandre

-Nettverket er i seg selv kompetansehevende for hver og en av oss, ved at vi lærer av hverandre. Samtidig kan vi tillate oss å spesialisere oss innen ulike felter, og trenger ikke være eksperter på alt fordi vi vet at det finnes noen med den kompetansen vi trenger i de nærmeste kommunene, sier Brit Margit Heia, psykiatrisk sykepleier i Grong kommune.

Deltakerne er enige om at de sammen blir mye sterkere enn de ville vært hver for seg.

-Får bekreftelse

-For oss om jobber i små kommuner er det kjempeviktig å kunne dele og diskutere, få støtte, påfyll og bekreftelse på at man gjør noe bra. Også  korrigerer vi oss selv ut fra tilbakemeldinger. Det gir energi og ny giv, mener Monica Totland, psykiatrisk sykepleier i familieenheten i Lierne kommune.

Forankret hos ledelsen

Aage Stenseth trekker fram det at samarbeidet er forankret på ledernivå i alle kommunene som en avgjørende suksessfaktor.

-Kommunene har også et nettverk på rådmannsnivå. Dermed slipper vi å gå til hver vår rådmann for å sette i gang samarbeidstiltak, fordi de allerede er innstilt på samarbeidet og heier det fram, sier Stenseth.

Vaktsamarbeid for leger

Han forteller også at kommunene har et vaktsamarbeid for leger på tvers av kommunene, og at legene viser stor interesse for psykisk helse.

-Alle ser nytten av å samarbeide. Interessen for psykisk helse er generelt økt, mener Stenseth.

-Respekt for hverandre

Faglig rådgiver i NAPHA, Arve Almvik, besøkte nettverket 19. mars. Han mener Psykiatrinettverket i Indre Namdal har lyktes med å skape en møteplass hvor deltakerne opplever at det er meningsfylt å delta.

-Målet er å gi best mulig tjenester til befolkningen i kommunene som er representert i nettverket. Gjennom å møtes regelmessig over tid har de utviklet gode relasjoner og lave terskler for å kontakte hverandre. I bunnen ligger det en respekt for hverandres kompetanse, og en forståelse av at det er lurt å dra lasset i lag, sier Almvik.

ROSER NETTVERK: Arve Almvik, faglig rådgiver i NAPHA.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen