Publisert: 24. april 2013
Beate Grimsrud
ANALYSERER PRISNOMINERT BOK: Den nye boka "Makt og avmakt" inneholder blant annet en analyse av boka "En dåre fri", som Beate Grimsrud (bildet) i 2011 var nominert til Nordisk Råds litteraturpris for.

Ny bok om makt og avmakt

Ny bok om makt og avmakt

-Når en 19 år gammel jente bringer sin bror til sykehuset og ber om tvangsinnleggelse, så er det viktig at helsevesenet anerkjenner både den kompetansen hun har som søster og det ansvaret hun har tatt, sier Terje Mesel, redaktør for ny etikk-bok om Makt og avmakt innen psykisk helse.

Terje Mesel er selv en av mange bidragsytere til den nye boka «Makt og avmakt», der brukere, pårørende, filosofer og fagfolk fra kommuner og spesialisthelsetjeneste møtes til dialog om psykisk helse og etikk.

Anerkjennelse og krenkelse

Mesel har sammen med en anonym pårørende skrevet et kapittel om anerkjennelse.

-Et viktig element i anerkjennelsen er at når anerkjennelsen mangler så er man raskt over i krenkelse, mener Mesel, som jobber med medisinsk etikk ved Sørlandet sykehus.

Ulike ståsteder møtes

Boka springer ut av et årelangt samarbeid om etikk mellom miljøer ved Sørlandets Sykehus og Universitetet i Agder.

-Den grunnleggende ideen har vært at mennesker med klinisk erfaring, eller erfaring som brukere og pårørende, skal møte mennesker som studerer psykisk helsearbeid ut fra filosofiske, etiske, teologiske, samfunnsvitenskapelige, juridiske og helsefaglige perspektiver, heter det i bokas forord

-Spenninger mellom psykiatri og psykisk helsearbeid

-Dere skriver i boka at dere håper den kan inspirere til lignende dialoger mellom ulike miljøer også i praksisfeltet. Står den i fare for å bli for teoretisk til å få praktisk nytteverdi?

-Det er ingen hemmelighet at det kan være spenninger mellom psykiatri og lokalbasert psykisk helsearbeid. Vi har prøvd å se om vi kan finne et felles møtepunkt, og kalt dette feltet psykisk helse. Det at flere miljøer innen psykisk helse vitenskapeliggjør sine posisjoner, og samtidig møtes i en dialog, tror jeg kan styrke samarbeidet, gjøre det lettere å prate sammen og skape mer forståelse for hvor de andre står, mener Mesel.

-Frontalangrep mot skråsikkerhet

Han mener den nye klinikksjefen ved Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus, Oddvar Sæther, oppsummerte bokas intensjon godt under en lansering forrige uke:

-Klinikksjefen uttrykte det presist da han sa at han opplevde boka som et frontalangrep mot skråsikkerheten. Det blir vanskeligere å fastholde troen på at vi har det eneste riktige svaret når vi møtes i dialog på vitenskapelig basis, mener Mesel. 

-Har oversett pasienter og pårørende

Nylig avgått klinikksjef, Anders Wahlstedt, skriver i bokas forord at pasienter og pårørendes kunnskap må få økt status:

-Vårt fagfelt har altfor lenge oversett den viktige kunnskapen som pasienter og pårørende har. Den er helt nødvendig for å utvikle et bedre innhold i psykisk helsearbeid, ikke minst for å forstå problematikken rundt makt og avmakt. 

Smakebiter

Boka er ifølge forlagets omtale et tverrfaglig bidrag til diskusjonen om hva slags psykisk helsearbeid vi har og ønsker å ha i et nordisk demokrati. Boka inneholder erfaringer fra både brukere, pårørende og fagutøvere. Her er noen smakebiter:

 • Beate Grimsruds bok En dåre fri analyseres av Jan-Olav Henriksen, og det trekkes linjer til filosofen Michel Focault.
 • Tore Dag Bøe presenterer Åpne samtaler i nettverk, som er en dialogisk praksis innen psykisk helsearbeid. Han analyserer denne arbeidsformen med perspektiver fra filosofene Mikhail Bakhtin og Emmanuel Levinas.
 • Solveig Botnen Eide skriver om brukermedvirkning i kommunalt psykisk helsearbeid, og analyserer fenomenet «bemyndigelse» som mulig maktutjevning mellom tjenesteyter og bruker.
 • Fastlege Eirik Abildsnes reflekterer over det som omtales som diagnosenes makt og avmakt, med utgangspunkt i en person som fikk diagnosen ADHD først i voksen alder.
 • Randi Semb og NAPHA-blogger Odd Volden skriver om begrepet «strukturell empati». De setter søkelyset på materielle, organisatoriske og systemiske forhold som de mener tradisjonelt har vært lite vektlagt i tjenesteutøvelsen på feltet psykisk helse.
 • Danske Mogens Lindhart tar opp selvmord i psykiatrien og de traumatiske sporene de setter – også hos ansatte. Han konsentrerer seg om fenomenene skam, skyld og avmakt.
 • Behovet for flerfaglighet i vurderingen av skyld og tilregnelighet, i lys av rettssaken etter 22. juli-angrepene.
 • Fengselsbetjenters møte med mennesker med psykiske lidelser, og ansvarsfordelingen mellom kriminalomsorg og helsevesen.
 • Begreper som «farlighet» og «psykose» ses i sammenheng med tvang, og Anne Lindhardt gjør en sammenligning av de nordiske landene på dette området.
MAKT OG AVMAKT
 • Tittel på ny bok om psykisk helse og etikk
 • Klinisk erfaring og erfaring som brukere og pårørende bringes i boka i kontakt med filosofiske, etiske, teologiske, samfunnsvitenskapelige, juridiske og helsefaglige perspektiver.
 • Redaktører er Terje Mesel og Paul Leer-Salvesen.
REDAKTØR: Terje Mesel, forsker innen medisinsk etikk ved Sørlandet sykehus, er sammen med Paul Leer-Salvesen redaktør for den nye boka "Makt og avmakt".

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen