Publisert: 19. november 2013
Ian Dawson (t.v.) og Olav Bremnes
INTERNASJONALT: I Istanbul fikk Ian Dawson (t.v.) fra Nordlandssykehuset og Olav Bremnes fra Helse Nord-Trøndelag dele erfaringer med psykiatriske sykepleiere fra andre europeiske land samt USA, Canada og Australia. FOTO: Privat.

-Hjelp der brukerne bor en europeisk trend

-Hjelp der brukerne bor en europeisk trend

En klar hovedtrend i Europa er å gjøre psykiske helsetjenester tilgjengelige, på brukerens premisser og i eget nærmiljø. Det sier norske deltakere på nylig avholdt kongress for psykiatriske sykepleiere i Istanbul i Tyrkia.

-Trenden gjelder fra det befolkningstette Nederland til distriktene i Nord-Trøndelag og Salten, mener Ian Dawson fra Nordlandssykehuset og Olav Bremnes fra Helse Nord-Trøndelag.

Fra ulike verdensdeler

De to var blant de norske deltakerne på «European Psychiatric Nursing Congress 2013» i Istanbul 31. oktober-2. november. Arrangør var HORATIO, en europeisk paraplyorganisasjon for sykepleiere innen psykisk helse og rus.

-Psykiatriske sykepleiere fra Europa, USA, Canada og Australia var samlet for å dele sin erfaring gjennom hovedforedrag, workshops og over 100 presentasjoner av forskning og fagutviklingsarbeid. Fra Norge var vi representert med flere presentasjoner, forteller de to.

-Har overbeskyttet

Dawson og Bremnes trekker blant annet frem den finske forskeren Lauri Kuosmanen, som mener det er uetisk ikke å forske på mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

-Gruppen lever opp til 20 år kortere enn en gjennomsnittlig innbygger. Kuosmanen mener samtidig at sykepleiere har overbeskyttet og ikke gitt nok ansvar til denne gruppen av pasienter, sier Ian Dawson.  

Fem intervensjoner for å lykkes

Berno Van Meijel fra Nederland trakk frem fem intervensjoner som er viktige for å lykkes med å ivareta pasientens behov for psykisk helsehjelp.

1. Tverrfaglig tilnærming.

2. En strukturert plan.

3. En forutsigbar oppfølging.

4. God kommunikasjon på tvers av etater.

5. Aktiv deltagelse fra pasient og familie.

-En bred og systematisk tilnærming på pasientens premisser var Van Meijels budskap, sier Olav Bremnes.

Tvang, tidlig intervensjon og åpen dialog

Norske Unn Hammervold la i Istanbul frem sitt arbeid knyttet til oppfølging av pasienter som har vært utsatt for fysiske tvangsmidler.  Åse Christiansen snakket om tidlig intervensjon i forhold til rus ved Stavanger Universitetssykehus. Bodil Bakkan Nilsen snakket både om bruk av åpen dialog som metode, og om «Kick off»-camps for unge, med vektlegging av samtalen og det gode smil.

Koordinert behandling

Selv presenterte Olav Bremnes og Ian Dawson sitt mangeårige arbeid med koordinert behandling og praktisk anvendelse av pasientforløpsmodell, spesielt for de med alvorlige psykiske lidelser.

-Vi pekte på risikoen for et fragmentert og oppstykket tjenesteapparat, sier de to, som lover å komme med en mer fyldig artikkel om sin praksis på NAPHAs kunnskapsbase psykiskhelsearbeid.no.

KONGRESS I ISTANBUL
  • «European Psychiatric Nursing Congress 2013» ble arrangert i Istanbul 31. oktober-2. november 2013.
  • Psykiatriske sykepleiere fra Europa, USA, Canada og Australia var samlet for å dele sin erfaring.
  • Flere norske deltok og holdt innlegg.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen