Publisert: 22. november 2013
Elin Senum og Bjørn Vidar Gundersen
BEDRE SAMHANDLING: Elin Senum (t.v.) og Bjørn Vidar Gundersen er rådgivere for psykisk helse og rus hos Fylkesmannen i Aust-Agder. De vil ha tjenestene til å samhandle bedre rundt unge som faller utenfor skole og arbeidsliv. FOTO: Siri Bjaarstad/NAPHA.

Vil hjelpe unge på rett kjøl

Vil hjelpe unge på rett kjøl

NAPHA besøkte nylig ett av fylkene med flest unge som dropper ut av videregående skole og havner på utsiden av arbeidslivet, Aust-Agder.

-Det er en periode der det er stor fare for svikt, når ungdommene begynner på videregående skole. Dette fordi ansvaret da flyttes fra kommune til fylkeskommune når det gjelder utdanningstilbudet, og samhandlingen med elevenes hjemkommuner lett svikter.

Det sier Bjørn Vidar Gundersen, rådgiver på rusfeltet hos Fylkesmannen i Aust-Agder.

Inviterte NAPHA og NAV

12. november inviterte han og psykisk helse-rådgiver Elin Senum NAPHA og prosjektet Ny giv, til det som er en årlig samling for ledere og ansatte i rus- og psykisk helsetjenestene i alle kommunene i Aust-Agder - denne gangen holdt i Arendal.

-Vi inviterte inn NAPHA og Ny Giv til å gi en teoretisk overbygning for å få til bedre samhandling mellom videregående skoler og kommunene, forteller Gundersen.

Mer enn et «skoleproblem»

Han sier at de som jobber med «dropouts» på videregående skoler veldig ofte definerer det utelukkende som et skoleproblem.

-På grunnskolen er det mer tverrfaglig samarbeid innad i kommunene rundt elever som sliter, fordi skolen da drives av kommunen. Ofte trenger kommunale tjenester å kobles inn også når elevene går på videregående. Det er mye som skjer i livene til elevene utenom skoletiden, som bare er fra klokken 9-15, poengterer Gundersen.

Ødelagt barndom

Han understreker at man vet en hel del om hvorfor Aust-Agder har så mange unge som er uføre av psykiske årsaker:

-Vi har to ganske tunge forskningsrapporter som har tatt for seg det temaet. Forskerne forventet å finne et arbeidsliv med mange utstøtingsmekanismer, men det de fant var mange ødelagte barndommer, sier han.

Starter tidlig

Det er derfor satt i gang levekårsprosjekter i kommunene Arendal og Åmli, der man er i gang med å sette inn støtte både i barnehage og skole.

-Pedagogisk personale er styrket med tanke på at de skal oppdage og se barna som har problemer tidlig, og få på plass nødvendige samarbeidsstrukturer og tiltak, sier Gundersen.

Sosial arv

Nettopp sosial arv var sentrale tema i to av tre innlegg som NAPHA holdt under samlingen.

-Dersom mor eller far er ufør, så dobles risikoen for egen uførepensjonering. Arbeidsledighet rammer som oftest sosialt skjevt, sier faglig rådgiver i NAPHA, Stian Reinertsen.

Arbeid som helsenøkkel

I sitt innlegg i Arendal understreket han dessuten hvor stor betydning arbeid har for den psykiske helsen.

-Forskning viser at nøkkelen til god helse og livskvalitet ligger i arbeidsdagen, selv når arbeidet er ulønnet, sier han.

-Flere arenaer

Nestleder i NAPHA, Petter Dahle, holdt et innlegg med tittelen «Ungdom på drift – hjelpere på leting», hvor han fortalte at det for noen kan være en kort vei fra å droppe ut av skolen til å havne i miljøer preget av ukritisk rusing og selvdestruktiv atferd.

-For enkelte kan dette bli starten på et liv i utkanten av samfunnets fellesskap, og de som skal hjelpe må derfor jobbe på flere arenaer enn i skolen, mener Dahle.

-Klarer det ikke alene

Siri Bjaarstad, faglig rådgiver i NAPHA, fortalte om hvordan regjeringens satsing på unge i forhold til arbeid og psykisk helse har bidratt til mye bra.

Samtidig viser undersøkelser at nye mottakere av uføreytelser med psykiske lidelser øker, særlig i aldersgruppen 20-39 år. For å motvirke denne tendensen så er det behov for å tenke mer på samarbeid, mener Bjaarstad.

-For ansatte i NAV, spesialisthelsetjenester og kommuner er det viktig å forstå at ingen klarer dette alene. Vi er tvert i mot avhengig av hverandres kompetanse, mener hun.

Det lille ekstra

Bjaarstad tror at kommunene kan bidra til at flere som ønsker det kommer ut i ordinært arbeidsliv.

-Det er dere som ofte kjenner menneskene best. Dere gir oppfølging over tid, og kan være en viktig støtte for mange unge som skal ut i jobb, sa Bjaarstad i sitt innlegg.

Hun trakk frem et eksempel på hvordan en ung gutt med oppfølging fra både NAV og spesialisthelsetjenesten klarte å komme seg på jobb takket være en oppsøkende kommunal tjeneste som bidro med det lille ekstra.

IPS

Bjaarstad presenterte også grunnideen bak Individuell jobbstøtte (IPS), som nå prøves ut i Norge.

-Det handler om å tenke ordinært arbeid med en gang, og å få hjelpen og støtten man trenger på den reelle arbeidsplassen, sier hun.  

«Ny giv»

Prosjektleder Gunnar Ose fra NAV presenterte erfaringene fra prosjektet Ny giv, som retter seg mot ungdom som faller ut av videregående skole.

Ose fortalte at ungdom som slutter på videregående grovt sett kan deles i to hovedgrupper: Den ene halvparten slutter på grunn av forhold knyttet til skolesituasjonen, mens den andre halvparten slutter på grunn av forhold utenfor skolen.

Fanger opp

Ny giv jobber med å fange opp de som slutter, og hjelpe disse ungdommene med å finne nye veier mot arbeid og aktivitet.

Ose understreket at det er svært viktig å komme i kontakt med den enkelte ungdom på et tidligst mulig stadium, identifisere hans eller hennes ressurser, og finne et opplegg i samsvar med dennes ønsker og motivasjon.

NY GIV: Gunnar Ose fra NAV presenterte prosjektet Ny giv, som retter seg mot ungdom som faller ut av videregående skole.

Kommenter:

Mer om

nyheter individuell.jobbstøtte.(ips)

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen