Publisert: 02. desember 2013
Trude Lønning
VELLYKKET FUSJON: Trude Lønning, resultatenhetsleder i Sandnes kommune, fortalte under årskonferansen til Rusfeltets hovedorganisasjon nylig om hvordan fusjoneringen mellom rus og psykisk helse har vært bra for både ansatte og brukere. FOTO: Bjørn Kvaal.

Lyktes med rus og psykisk helse-sammenslåing

Lyktes med rus og psykisk helse-sammenslåing

Sosionomen og den psykiatriske sykepleieren brukte samme begrep da de fattet vedtak, men de la ulike ting i begrepene. Det var én av utfordringene da 145 ansatte i rus- og psykiatri i Sandnes skulle slå seg sammen.

Hva kunne kommunen gjøre bedre for pasienter med psykiske lidelser og rus?

Brukerne ville bli tatt på alvor, de ville medvirke, de ville ha mer tilgjengelighet i tjenestene og de ville bli sett som mer enn diagnose, var svarene  kommunen fikk. Det var én av årsakene til at rusfeltet og psykisk helsearbeid i Sandnes ble slått sammen i 2010.

Så startet jobben…

Men vedtaket var det enkleste å gjøre. For spørsmålene som meldte seg var mange: Var det sosialt arbeid eller helsearbeid de skulle utføre – eller begge deler, og hva skulle vektes mest og minst?

Fagmiljøene hadde ulike tradisjoner for vedtak. Det trengtes ledelsesutvikling der 10 ledere skulle spleises. Hva fantes av dokumentasjonssystem, rutiner på journalføring, hvilke deler av lovverket måtte de kunne og hvordan var arbeidsflyten organisert? Hva var saker til orientering, og hva skulle det fattes vedtak i, og hva var ledernes sterke og svake sider?

Hva skulle barnet hete?

Ett av de første tiltakene ble å bygge trygghet i den nye ledergruppen ved hjelp av en organisasjonsutvikler. 

Hva skulle den nye organisasjonen hete? For eksempel Enhet for rus og psykisk helse? Måtte pasientene da ha to lidelser for å få hjelp?

Brukernes forslag Mestringsenheten ble bestemt.

Vegret seg for avgjørelser

-Det ble en periode med vakuum som førte til beslutningsvegring. Begge miljøene hadde lang tradisjon for brukermedvirkning. Men det var liten erfaring i samarbeid.

Det sier Trude Lønning, resultatenhetsleder i Mestringsenheten i Sandnes kommune. Selv har hun jobbet i mange år i psykiatrisk divisjon i Helse Stavanger, men har kortere fartstid innen rusfeltet og kommune.

I dag konkluderer Lønning med at sammenslåingen var riktig. Og at de nå gir bedre tjenester til brukerne.

-Mye av arbeidet vi utførte overfor brukerne hadde mange fellestrekk. Nå har vi også kjennskap til hverandres faglige tenkning. Men det gikk ikke av seg selv, sier hun.

Spør og spør

Suksesskriterier er kompetente og motiverte medarbeidere som brenner for faget sitt. De utfordrer og stiller spørsmål, og gir seg ikke hvis svaret ikke er godt nok.  Det har også vært viktig at de beholdt spisskompetansen på en rekke områder - i psykisk helse, rus, Rop og aktivitet. Det har vært fokus på ledelse som fag, og de ser hele tiden etter forbedringer.

Det var også nyttig under fusjoneringen at en ansatt skrev master på nytt lovverk innen rus og psykisk helse, og om implementering av dette. Hun så at implementering av lovverk ble nedprioritert i sammenslåingen, og at ledelsens effektivitetskrav var høyere enn det de oppnådde.

Får forskningspenger

Enheten lagde fem grupper, som så på kriterier for inntak og på felles faglig plattform. Dette pågikk i ett år. Deretter startet de første del av implementeringen av helhetlige tjenester. Det ble daglige inntaksmøter, ekstra satsing på brukere i alderen 16-25 år, og oppretting av mestringssenter hvor folk kan søke råd innen enhetens tjenester.

Det ble også åpnet for forskning på utviklingsporsjekter. Det skjer ved at 10 ansatte med masterutdanning kan søke om penger til tre prosjekt som lyses ut internt. Pengene er skaffet ved å søke prosjektmidler.

Stadig faglig utvikling og mye erfaring gjør at nå er tiden moden for organisasjonsendring igjen.

-Kompetansen er økt i begge fagmiljøene, der vi har fått hentet ut det rusomsorgen og psykiatrien var sterke på. Brukerne har fått mer tilgjengelige tjenester. Vi har startet å bygge noe vi har tro på og i fellesskap, men det tar tid. Kanskje blir vi aldri ferdige, sier Lønning.

SANDNES

• Rogalandskommune med 71 000 innbyggere. Kommunen har 4000 ansatte.

• I 2010 ble rusvernet lagt inn i Enhet for psykisk helse.

• Det er 145 årsverk i den nye enheten, som etter forslag fra brukerne ble kalt Mestringsenheten.

• 10 ledere skulle forene sine respektive fag og sine medarbeidere.

FIRE PUNKTER FOR Å LYKKES

Dette er fire punkter for hvordan Sandnes kommune har kommet godt i gang med den nye Mestringsenheten:

• Kompetente medarbeidere med stor interesse for faget.

• Beholdt spisskompetanse i hovedområdene psykisk helse, rus, Rop og aktivitet.

• Fokus på ledelse som fag.

• Fokus på utviklingsarbeid og kontinuerlige forbedringer.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen