Publisert: 04. desember 2013
Thor Rogan, avdelingsdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet
UTBREDT I ANDRE LAND: -Det er kjempeflott at dere i NAPHA og andre fagmiljøer så tidlig har satt recovery på dagsorden. Det er samtidig rart å se at dette har vært så utbredt i andre land lenge, men ikke i Norge, sier Thor Rogan, avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet. FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA.

Recovery på trygg politisk grunn

Recovery på trygg politisk grunn

-Regjeringens signaler om brukerdeltakelse bygger opp under recovery-tankegangen innen psykisk helsefeltet, sier avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet, Thor Rogan.

Rogan besøkte 4. desember et dialogseminar om Recovery i Trondheim, arrangert av NAPHA.

-Utbredt i andre land

Rogan har nylig besøkt anerkjente Recovery-miljøer i England.

-Det er kjempeflott at dere i NAPHA og andre fagmiljøer så tidlig har satt recovery på dagsorden. Det er samtidig rart å se at dette har vært så utbredt i andre land lenge, men ikke i Norge, mener Rogan.

Ingen egen recovery-politikk

Han understreker at departementet ikke har en egen politikk om recovery, men at de holder samhandling og brukerinnflytelse høyt.

-Dette er jo to forhold som står sentralt i recovery, poengterer Rogan.

Siden det ikke finnes stortingsmeldinger eller andre politiske føringer for hvordan recoveryorienterte tejenester skal utformes i Norge, understreker Rogan brukerorganisasjonene, fagmiljøene og NAPHAs viktige rolle.

-Her er det dere som må gå i front, påpeker Rogan.

Ny regjering

Han viser til at statsbudsjettene de siste årene har gjenspeilet verdigrunnlaget som ligger i opptrappingsplanen for psykisk helse, likeså samhandlingsreformen som riktignok blir litt justert og modifisert. Rogan trekker frem ulike stortingsmeldinger om ruspolitikk, folkehelse, kvalitet og pasientsikkerhet.

-Mye av dette ligger fast, men i tillegg kan det skje justeringer i helsepolitiken med ny regjering. Det er foreløpig tidlig å si hvilken retning den nye regjeringen vil gå, påpeker han.

Viktige signaler fra Solberg-regjeringen er økt valgfrihet og bruk av private tjenesteytere.

-Dette vil også omfatte psykisk helsearbeid, sier han.

Satsingsområder

Større vekst innen psykisk helse og rus enn i somatikken er også et tydelig prioriteringssignal fra den nye regjeringen.

-Det samme gjelder det å bygge ut kommunale lavterskeltiltak og en mer arbeidsrettet rehabilitering. Regjeringen gir også et generelt signal om at psykisk helse skal være en viktig del av folkehelsearbeidet, sier Rogan. 

Andre satsingsområder han fremhever er Rask psykisk helsehjelp, at brukerperspektivet skal løftes høyt, styrking av kommunenes psykiske helsetjenester, utvidet akuttberedskap og styrking av distriktspsykiatriske sentre, samhandlingsprosjekter og psykisk helse i skolen. 

-Veksten innen psykisk helsevern er sagt at skal komme i DPS-ene og overfor barn og unge, sier Rogan.

Fra lukket til åpent

Han tolker utviklingen innen psykisk helsefeltet som en bevegelse fra det lukkede til det åpne rom.

-Det går mot mer frivillighet, mer åpenhet rundt psykisk helse, mer åpne arbeidsformer, økt brukerinnflytelse, vekt på lokale arenaer, mer ambulante tjenester og at psykisk helse skal inn i andre sektorer, sier han.

Gode WHO-signaler

Han trekker frem det han kaller gode signaler fra Verdens Helseorganisasjon (WHO).

-WHO vektlegger klar statlig forankring, helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom alle samfunnssektorer, og rett for brukerne til å ta del i beslutninger om eget liv og egen psykisk helse, sier han.

WHO viser også til at tjenestene innen psykisk helse bør inn i de alminnelige sykehusene.

RECOVERY DIALOGSEMINAR
  • NAPHA arrangerer 4.-5. desember et dialogseminar om recovery, i Trondheim.
  • Sentrale forsknings- og fagmiljøer innen recovery deltar på seminaret.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen