Publisert: 20. desember 2013
Hanne Haugen og Gerd Ingrid Olsen
HJELPER VOLDSOFRE: T.v. Hanne Haugen, daglig leder ved Støttesenteret for fornærmede i straffesaker, og Gerd Ingrid Olsen, voldskoordinator i Trondheim kommune. FOTO: Kristin Trane/NAPHA.

Unikt samarbeid med politiet om voldsutsatte

Unikt samarbeid med politiet om voldsutsatte

-Vårt mål er å ta bedre vare på den som er offer for straffbare handlinger etter at saken er anmeldt, sier daglig leder ved Støttesenteret for fornærmede i straffesaker, Hanne Haugen.

Støttesenteret for fornærmede i straffesaker er et samarbeid mellom Politiet og Trondheim kommune. Trondheim har, som eneste kommune i landet, et slikt senter.

-Raskt og smidig

Kommunen og politiet lønner hver sin stilling, og deler på ansvaret for og styringen av senteret.

-Samlokaliseringen i Politihuset i Trondheim gjør saks- og informasjonsflyten fra politi til psykososial støtte og oppfølging rask, smidig og ubyråkratisk, sier Hanne Haugen til napha.no.

Vist frem som god modell

Haugen holdt innlegg på en regjeringskonferanse i november, hvor en ny, digital veileder for kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner ble presentert.

-På denne konferansen inviterte Justis- og beredskapsdepartementet instanser som kan gi hjelpeapparatet gode eksempler på modeller for samhandling, sier seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, Hilde Marit Knotten.

-Unikt i Norge

-Det unike er den psykososiale oppfølgingen av voldsofre Støttesenteret gir gjennom hele straffesaksprosessen, muliggjort gjennom det tette samarbeidet mellom kommune og politi. Vi når en gruppe voldsutsatte som vi ikke nådde før, og terskelen senkes for både det å ta kontakt med hjelpeapparatet og en politianmeldelse, sier Haugen.

Hun får støtte fra voldskoordinator i Trondheim kommune, Gerd Ingrid Olsen, som beskriver Støttesenteret som unikt i Norge.

-Samarbeidet er svært godt, og de som mottar hjelpen opplever dette samarbeidet som nyttig. De slipper å gå fra den ene til den andre. Vi tar bare en telefon, så er vi i gang, forklarer hun.

Olsen har vært ansatt som voldskoordinator i Trondheim kommune siden 2008. De færreste kommuner i landet har en egen koordinator i forhold til vold og overgrep. Oppgavene hennes er blant annet å veilede samarbeidspartnere, lede kurs for voldsutsatte, ha støttesamtaler, samt koordinere bistanden til den enkelte.

-Kjempefornøyd

Trondheim kommune har siden 2007 hatt en handlingsplan i forhold til vold mot kvinner. Denne er nå under revidering, og vil omhandle både vold og seksuelle overgrep, samt inkludere begge kjønn.

NTNU gjennomførte i 2007 en evalueringsstudie av Støttesenterets tilbud. En av informantene beskrev sine tanker om Støttesenteret slik:

-Jeg er kjempefornøyd. Men jeg må si at jeg ville trodd det var en selvfølge at det fantes. Det er egentlig helt vanvittig at det ikke er et tilbud til alle.

-Dette er et typisk sitat fra de menneskene vi er i kontakt med, sier Olsen.

Komplekse saker

Haugen og Olsen forteller at en sak de samarbeider om kan innledes ved at Støttesenteret ringer voldskoordinator, og sier at politiet har formidlet kontakt med en kvinne utsatt for vold. Støttesenteret forteller at de har hatt samtaler med kvinnen, og skal følge henne gjennom straffesaksprosessen. Saken er kompleks, og kvinnen vil ha behov for bistand fra flere instanser.

Voldskoordinator tar det koordinerende ansvar i saken. Dette kan for eksempel omhandle bistand fra NAV, barnevern, fastlege og andre aktuelle instanser. Kvinnen tilbys kurs eller gruppe for voldsutsatte kvinner av voldskoordinator, og begge instanser følger opp kvinnen videre.

Viktig å koordinere

Flere av de som har vært i kontakt med Støttesenteret og voldskoordinator har mange prosesser gående samtidig.

-Det kan for eksempel være en kvinne med små barn som har både en straffesaksprosess, en barnefordelingssak og en barnevernssak gående samtidig. Da er behovet for henne å vite hvem som gjør hva, og at noen koordinerer og følger opp saken. Dette ligger i min stilling som voldskoordinator å gjøre, sier Olsen.

Bør være organisert sammen

Hanne Haugen mener det er svært viktig at enhetene som jobber tettest opp mot de menneskene som utsettes for vold er organisert sammen.

-Både Krisesenteret, vern for eldre, voldskoordinator og Støttesenteret er organisert i samme enhet. Dette forenkler samarbeidet, og gir et bedre koordinert tilbud til den enkelte, sier Haugen.

STØTTESENTERET FOR FORNÆRMEDE I STRAFFESAKER
  • Startet i 2004 som et prosjekt initiert av Trondheim kommune, Trøndelag Statsadvokatembeter, Konfliktrådet i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag Politidistrikt.
  • Fra 2007 etablert som fast tiltak finansiert av Trondheim kommune og Sør-Trøndelag politidistrikt sammen.
  • Lokalisert i politihuset i Trondheim
  • De fleste henvendelser kommer fra Kriminalvakta i Trondheim.
  • Målgruppen til senteret er integritetskrenkede personer. Dette gjelder først og fremst ofre for vold i nære relasjoner og sedelighetsforbrytelser.
  • Støttesenteret er tilgjengelig 24-7-365, og de henviste blir kontaktet i løpet av 48 timer.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen