Publisert: 07. februar 2014.   Endret: 05. mars 2019
IPS veileder

NÅ PÅ NORSK: Den oversatte veilederen viser hvordan man kan hjelpe personer med alvorlige psykiske lidelser med å finne ordinært, lønnet arbeid som er i tråd med deres preferanser. FOTO: Attføringsbedriftene.

Nytt IPS-verktøy tilpasset norske forhold

Nytt IPS-verktøy tilpasset norske forhold

I samarbeid med Dartmouth Psychiatric Research Center har norske fagfolk som jobber med Individual Placement and Support (IPS) oversatt en veileder til norsk, og tilpasset den fra amerikanske til norske forhold.

-Det har lenge vært behov for et praktisk hjelpemiddel for alle som jobber med, eller har interesse for, IPS, skriver Thomas Knutzen i en kommentar til den norske utgaven av veilederen.

Mange års arbeid

Knutzen er prosjektleder for IPS i bransjeforeningen Attføringsbedriftene, og har i flere år jobbet med å hente ut essensen av IPS fra opprinnelseslandet USA og tilpasse dette til norske forhold. Nå foreligger resultatet, i form av boka «Individual Placement and Support: en praktisk veileder».

Norske forhold

-Hittil har det ikke eksistert noe skriftlig materiale om IPS som er tilpasset norske forhold. Dette skyldes i stor grad kompleksiteten i modellen, men også at vi frem til nå har hatt for lite kunnskap om IPS i norsk kontekst, sier han. Tilpasningen til norske forhold har krevd samarbeid med mange aktører over tid.

-Vi har fått hjelp fra mange ansatte i attføringsbedrifter, NAV og psykiske helsetjenester, som hver på sin måte har bidratt aktivt til oversettelsen med synspunkter, innspill og praktiske eksempler, skriver Johan Martin Leikvoll, direktør i bransjeforeningen Attføringsbedriftene, i forordet.

Annet velferdssystem

Thomas Knutzen peker blant annet på at vi har et helt annet velferdssystem i Norge enn i USA.

-I forhold til NAV så er det et helt annet lovverk i Norge enn i USA. For eksempel er stønadene og ytelsene vi har helt forskjellige. På mange måter er det så gode velferdsordninger i Norge, mens det i USA er mer snakk om å overleve, sier Knutzen.

Andre roller og begreper

De ulike aktørene som jobber med IPS i USA har både andre navn og delvis andre roller enn i Norge. Derfor har han jobbet med å finne norske oversettelser av begreper som for eksempel "case manager" og "Vocational Rehabilitation", og også forsøkt å si noe om hvilke yrkesgrupper som her i Norge ivaretar slike roller.

-Første godkjente kvalitetsskala

Veilederen består dessuten av en rekke praktiske verktøy i form av ulike skjemaer.

-Den inneholder den første ordentlig godkjente kvalitetsskalaen for IPS, forteller Knutzen.

-Utradisjonelt

Veilederen gir en oversikt over forskning som ligger bak IPS, kriterier for god karriereveiledning,  hvordan jobbspesialistene skaffer ordinære jobber til klientene, samt strategier for aktiv involvering av klienter.

-I det siste ligger et prinsipp om at det er hjelpeapparatets ansvar å involvere og motivere klientene, dette ansvaret ligger ikke hos klienten selv. Dette er nokså utradisjonelt i forhold til hvordan man i Norge ofte har lagt ansvaret på klienten selv, sier Knutzen. 

Familie og venner som ressurs

Det er egne kapitler som gir eksempler på hvordan jobbspesialister, psykologer eller andre som jobber i et IPS-prosjekt samarbeider med øvrige fagmiljøer som boligkontor, russpesialister, økonomisk rådgiver i kommunen, psykisk helsetjeneste eller andre.

-Det er også et eget kapittel som heter IPS og familiemedlemmer. Det handler om hvordan man jobber sammen med familie og venner, alle som er i det tette nettverket rundt klienten, slik at de også skal kunne bidra til å hjelpe personen ut i jobb, sier Knutzen.

-Kan leses hver for seg

Veilederen er inndelt slik at de enkelte kapitlene kan leses uavhengig av hverandre.

-Kapitlene gir en gjennomgang av hvordan de ulike aktørene jobber i IPS, og de kan leses hver for seg. Man trenger for  eksempel ikke å lese hele boka for å forstå hvordan man jobber med familiene, da alt om dette står samlet i ett kapittel, forklarer han.

-Viktige bidrag

Johan Martin Leikvoll har store frorventninger til nytten av veilederen. 

-Jeg både håper og tror at denne boken vil gi viktige bidrag til utviklingen av arbeidsinkluderings­feltet i Norge, skriver han i forordet.

INDIVIDUAL PLACEMENT AND SUPPORT - IPS
  • En evidensbasert praksis som hjelper personer med alvorlige psykiske lidelser med å finne ordinært, lønnet arbeid som er i tråd med deres preferanser.
  • Bygger på åtte hovedprinsipper, som følges opp ved hjelp av en kvalitetsskala på 25 punkter.
  • De åtte prinsippene er:

1.   Alle som ønsker å jobbe, er kvalifisert for IPS (ingen ekskluderes)

2.   Målet er ordinært, lønnet arbeid 

3. IPS-tjenester er integrert med psykiske helsetjenester

4. Det gis tilpasset ytelses- og stønadsveiledning

5. Jobbsøkingen starter kort tid etter at en klient har uttrykt interesse for å jobbe

6. Jobbspesialister bygger relasjoner til arbeidsgivere basert på klientenes preferanser

7. Individuelt tilpasset jobbstøtte har ingen tidsbegrensning

8. Klientens preferanser respekteres

  • I Norge heter de to største IPS-prosjektene Individuell Jobbstøtte (drevet av Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet) og Jobb+ (drevet av Attføringsbedriftene)
  • Nå er en amerikansk IPS-veileder oversatt til norsk og norske forhold.
  • Boken er skrevet av Sarah J. Swanson og Deborah R. Becker, som er en del av det ledende fagmiljøet på IPS ved Dartmouth Psychiatric Research Center i USA.

THOMAS KNUTZEN har ledet arbeidet med den oversatte IPS-veilederen.

Kommenter:

Mer om

nyheter arbeid.og.psykisk.helse individuell.jobbstøtte.(ips)

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen