Publisert: 24. mars 2014
COLOURBOX1604321
HASTVERK: Fristen for å søke midler til utvikling av organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller innen psykisk helsefeltet løper ut 25. april. Søknadene ventes ferdigbehandlet i juni. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

53 millioner til forpliktende samhandling

53 millioner til forpliktende samhandling

Innen 25. april kan kommuner og helseforetak sammen søke om midler til samhandling rundt voksne med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, samt barn og unge med psykiske vansker og lidelser.

-Søknader kan bli innvilget med inntil én million kroner, opplyser Helsedirektoratet på sin nettside.

Utvidet målgruppe

Målrgruppa er noe utvidet fra tidligere år, og omfatter nå:

  • Voksne med alvorlige psykiske lidelser alene eller i kombinasjon med rusmiddelproblemer/- avhengighet, kognitiv svikt mm., samt personer som lever i høy risiko for å utvikle psykiske vansker og lidelser.
  • Barn og unge med psykiske vansker og lidelser, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykiske vansker og lidelser og deres familie.

Krav

Blant kravene som stilles er at man må kunne beskrive hvordan tiltaket har bidratt til å forbedre tjenestetilbudet til målgruppen.

I rapporteringen fra prosjektene må det også beskrives på hvilken måte tiltaket har bidratt til å forbedre samhandlingen i henhold til samarbeidsavtalene mellom kommune og helseforetak.

Medvirkning - mestring - integrering

Brukerenes opplevelse av medvirkning, økt mestring, fungering og integrering i lokalsamfunnet, samt bistand til å mestre å bo står sentralt i ordningen.

Et overordnet mål er dessuten å "Tilrettelegge for gode og virksomme tjenester, som bidrar til å fremme mestring gjennom å utvikle effektive og fleksible samhandlingsmodeller, som sikrer en helhetlig og sammenhengende behandling og oppfølging av mennesker med sammensatte og samtidige behov for tjenester innen psykisk helsefeltet fra både kommune og spesialisthelsetjeneste, over tid".

Saksbehandlingen klar i juni

Samhandlingsmodellene skal være forankret i de lovpålagte samarbeidsavtalene mellom kommuner og helseforetak innen psykisk helse- og rusfeltet.   

Kommuner og helseforetak kan søke i fellesskap, og en av dem må stå som ansvarlig søker. 

Saksbehandlingen vil være ferdig innen utgangen av juni. Det vil bli opplyst på Helsedirektoratets nettsider om fordeling av tilskudd i 2014.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen