Publisert: 19. februar 2015
KS Læringsnettverk Psykisk helse og rufeltet - Nord

I TROMSØ: KS Læringsnettverk samler kommuner fra Nordland og Troms for å skape bedre tilbud på brukernes premisser.

Kommuner i Nord-Norge vil bli bedre

Kommuner i Nord-Norge vil bli bedre

-La for all del ikke det gode dere får til havne på prosjektkirkegården, sier Toril Bakke fra Kunnskapssenteret for helsetjenesten. Nye forbedringsnettverk er i gang i nord.

-Vi er veldig glade for å ha fått på plass dette læringsnettverket for regionen i nord, sier Pernille Næss fra KS.

Fra før er KS Læringsnettverk for psykisk helse og rusfeltet i gang både på Vestlandet, Østlandet og Midt-Norge. Målet er hevet kvalitet og gode pasientforløp  

Midt i blinken

Ni kommuner fra Nordland og to fra Troms deltar. I midten sitter representanter for brukerorganisasjonene. Det er ikke tilfeldig.

-Visjonen er at tjenestene skal ta utgangspunkt i hva brukerne opplever som viktig, sier Pernille Næss.

Store og små

En stor kommune som Tromsø har utfordringer med å koordinere alle de gode prosjektene som er i gang, mens en liten kommune som Hamarøy har behov for å samarbeide med andre.

-Psykisk helsetjeneste i Hamarøy er i praksis meg, sier en representant.

Utfordringer i nord

Likevel kommer det fram at kommunene har noen tydelige felles utfordringer. Å få ungdom i aktivitet er en av dem.

-Vi ser av kartlegging vi har gjort at vi har mange tunge brukere, eldre og kronikere. De ungdommene vi har, er det vanskelig å finne aktiviteter og arbeid til, forteller psykisk helsearbeidere i Gratangen kommune.

Geografiske avstander byr på transportutfordringer mange steder. Ungdom og voksne med psykiske problemer eller rusproblemer blir lett isolert.

Bolig er også et problem.

-Egnet bolig, ikke minst, sier en.

Spesialisthelsetjenesten

Flere skulle gjerne sett et bedre samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Flere av kommunene i Vesterålen er opprørte over manglende samhandling.

Fra prosjekt til drift

Toril Bakke presenterer en metode for hvordan prosjektresultater kan reddes og implementeres i ordinær drift. Demings sirkel er anbefalt av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, og er en modell for hvordan forbedringsarbeid kan drives i de kommunale tjenestene.

-Ingen modell kan fange den komplekse virkeligheten ute i kommunene, men nettverksdeltakerne oppfordres til å bruke det de synes er nyttig og spennende.

-En felles erkjennelse av behovet for forbedring er en forutsetning. Det arbeidet dere gjør her i nettverket, må forankres ute i tjenestene, hos ledere, brukere og samarbeidspartnere, fortsetter Bakke.  

-Likemenn er viktige

Brukerperspektivet blir viktig.

-Den erfaringen vi har, for min del innenfor rusfeltet, er en undervurdert kunnskap, sier Erik Torjussen i brukerorganisasjonen Alarm.

Torjussen sitter i arbeidsgruppen som arrangerer samlinger for alle de fem regionale gruppene i KS Læringsnettverk for psykisk helse og rusfeltet. Han har egenerfaring som alkoholmisbruker for 13 år siden. Under nettverkssamlingen i nord holder han foredrag om betydningen av likemannsarbeid og selvhjelpsgrupper.

-Dere burde rekruttere folk fra brukerorganisasjonene, fordi mange der er litt skolerte, sier han.

Det finnes selvhjelpskgrupper som ikke koster samfunnet noe, men der man kan møtes og gi hverandre støtte. Torjussen nevner Anonyme alkoholikere, Anonyme Narkomane, Selvhjelp Nroge, Hvite bånd, Kameratklubber i tillegg til brukerorganisasjoner som for eksempel Alarm og Marborg.

-Vet medarbeidene deres at slike tilbud finnes? For den enkelte kan et nettverk av likesinnende virke styrkende, og mobilisere til å kunne bidra i arbeidet med å forbedre tjenestene, sier han.

I to dager jobber forbedringsnettverkene nå sammen i Tromsø for å definere utfordringer, mål og hvordan de skal trekke inn brukerperspektivet.

 

 

 

 

 

 

KS Læringsnettverk for psykisk helse og rusfeltet

KS og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten startet høsten 2014 et læringsnettverk for kommunene på tjenesteområdene rus og psykisk helse.

Visjonen for KS Læringsnettverk Gode pasientforløpg psykisk helse og rus er å snu tenkingen fra Hva er i veien med deg?” til Hva er viktig for deg?” med vekt på det gode pasientforløpet.

  • Utvikle gode og helhetlige pasientforløp i kommunene
  • Forbedre overgangene i bruker-/pasientforløp
  • Styrke brukerens opplevelse av mestring
  • Styrke brukerens rolle i forbedring av bruker/-pasientforløp
  • Styrke forbedringskompetansen hos ledere og medarbeidere

Arbeidsgruppe arrangement: KS, Nasjonalt kunnskapssenter for heletjenesten,  Efaringskompetanse, Alarm og NAPHA

SYSTEMATISK: -For det første må vi jobbe systematisk, sier Toril Bakke, fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen