Publisert: 03. mars 2015
Kognitiv miljøterapi i boliger - evaluering av kurs

KOGNITIV TILNÆRMING: Ansatte i bofellesskap gir ofte oppfølging til alvorlig psykisk syke. Da kan kompetanse i kognitiv miljøterapi være viktig.

Dyktigere til å samtale med beboerne

Dyktigere til å samtale med beboerne

Både ansatte og beboere opplevde positive endringer som følge av at de ansatte i to kommunale bofellesskap fikk kurs og veiledning i kognitiv miljøterapi. Dette kommer fram i en ny forskningsrapport.

Høsten og våren 2013-14 arrangerte NAPHA og TIPS Sør-Øst  opplæring i kognitiv miljøterapi for ansatte i to botilbud i Buskerud.

Nå er dette kurset og effektene av det, undersøkt i en forskningsbasert evaluering, gjennomført av Senter for psykisk helse og rus ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og KBT Midt-Norge.

-Vi ville finne ut om utdanningen bidro til å endre og utvikle praksis i boligen de ansatte jobbet i, sier Gretha H. Evensen, faglig rådgiver i NAPHA, som har bestilt rapporten.

Lyttet mer

Mer samkjørt praksis og økt samtalekompetanse er blant konklusjonene.

Brukere som ble intervjuet fortalte at det virket som de ansatte samarbeidet mer, og "gjorde ting mer likt". De fortalte også at de opplevde å bli mer lyttet til av de ansatte, som samtidig var flinke til å unngå å komme med løsningene for dem.  

-Dette er viktig når tjenestene skal ta utgangspunkt i den enkeltes liv, ønsker og mål. Det vil si, ta brukermedvirkning på alvor, sier faglig rådgiver Gretha Helen Evensen i NAPHA.

Slik oppsummerer rapporten konklusjonene:

  • De ansatte opplevde å bli bedre til å føre samtaler med beboerne.
  • At de gikk på kurs sammen, opplevdes som samkjørende for praksis i det kommunale botilbudet.  
  • Veiledning som en del av kurstilbudet, har stor betydning for læringsprosessen.
  • At de ansatte gikk på kurs, ga beboerne forventninger om at de skulle jobbe mer likt.
  • Beboerne opplevde at de ansatte ble dyktigere til å samtale ved at de stilte mer spørsmål.
  • Beboerne vurderer praktisk bistand som viktig, og det varierer hvor fornøyd de er med oppfølgingen fra personalet.

Veiledning viktig

-Et viktig budskap til ledere er at det viser seg å være viktig at alle ansatte går på kurs, altså alle, fra ledere til nattevakter, sier Gretha H. Evensen.

Da ansatte opplevde økt kollegialt fellesskap og mente kurset hadde gitt dem trygghet til å snakke om faglige spørsmål med kollegaer på jobb. Dette skyldtes ikke minst at opplæringen inneholdt veiledning i grupper. Blant annet fikk de repetert og øvd på teknikker, og reflektert over kognitiv miljøterapi i praksis.

-Nå vet vi hvor mye det betyr at deltakerne får veiledning i praksis mens de går på kurs, sier Evensen.

Kognitiv terapi i bofellesskap

Kognitiv tilnærming og miljøterapi er dokumentert virksomt. ROP-retningslinjen anbefaler kognitiv miljøterapi som basis hos ansatte, og både de nye faglige retningslinjene for utredning, behandling og oppfølging ved psykoselidelser sier også at kognitiv terapi skal tilbys alle som strever med psykosesymptomer.

-De alvorligst psykisk syke blir ofte fulgt opp i et bofellesskap når de får behandling i kommunen, samtidig som de ansatte der sjelden har utdanning i kognitiv terapi fra før. Altså kan det være viktig å nå ut med kurs som dette, sier Evensen.

Fra før er det bare gjennomført en annen studie av kognitiv miljøterapi i kommunalt bofellesskap, men den viser lignende funn. De ansatte opplevde metoden som anvendelig i samhandlingen med beboerne, og kompetansen til å håndtere utfordrende situasjoner ble styrket. Denne undersøkelsen er sammen med annen forskning om kognitiv miljøterapi oppsummert i en egen rapport utgitt av NAPHA.

Forskningsbasert

Evalueringen av opplæringsprosjektet i Drammen bygger på fokusgruppeintervjuer og skjematisk spørreundersøkelse blant både ansatte og beboere.

-Da vi bestilte rapporten la vi spesielt vekt på at forskningen skulle inkludere brukerperspektivet, sier Evensen.

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenstetuvikling (KBT Midt-Norge) samarbeider med forskningsinstitusjoner om gjennomføring av brukerinvolverte forskningsprosjekter, og har denne gangen samarbeidet med Senter for psykisk helse og rus ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Les også om hva som ble sagt da foreløpige inntrykk fra analysen ble presentert av forsker Ottar Ness (HBV) i juni i fjor: Ansatte mente de var blitt tryggere og mer tålmodige.

 

 

 

Kurs i kognitiv miljøterapi
  • Introduksjonskurset ble gjennomført høsten 2013-våren 2014.
  • Ansatte ved to boliger i Drammensområdet deltok.
  • Opplegget strakk seg over seks dagsamlinger (+ en oppfølgingsdag), og besto av både undervisning og arbeid i grupper.
  • NAPHA og TIPS Sør-Øst arrangerte kurset og var ansvarlige for opplegget.

 

Introduksjonskurs i kognitiv miljøterapi - en forskningsbasert evaluering - HØYDEFORMAT

LAST NED RAPPORTEN: Klikk på bildet.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen