Publisert: 19. mai 2015.   Endret: 20. august 2015
Recoverynettverk

Recoveryentusiaster som deltok på nettverkssamlingen 7.mai i Oslo. FOTO: Irene Wormdahl/NAPHA.

Nytt kommunalt recoverynettverk

Nytt kommunalt recoverynettverk

Noen kommuner har i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold nylig etablert et utviklings- og læringsnettverk om recovery. NAPHA er invitert inn.

Det har den siste tiden vært en økende interesse for begrepet recovery og recoveryorienterte praksiser både internasjonalt og i Norge. Det er uttrykt fra sentralt politisk hold at recoveryorienterte tjenester står på trygg politisk grunn, og recovery er løftet frem i både RoP-retningslinjen og «Sammen om mestring» - veilederen for lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne.  

Kommunalt Recoveryorientert Nettverk (KRON)

En gruppe som er opptatt av å gi recovery et innhold og vise noen praksiser har nå etablert et kommunalt recoverynettverk i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold og NAPHA. Foreløpig er nettverket tenkt som et pilotprosjekt som har som mål å bidra til å fremme recovery-orienterte praksiser i de kommunene/bydelene som deltar i nettverket.  Nettverket har fått navnet KRON (Kommunalt Recoveryorientert Nettverk), og vil være et læringsnettverk som ønsker å bidra til å utvikle mer person- og samarbeidsbaserte praksisformer.

Alle stemmer skal bli hørt

I nettverket tar man sikte på å møtes to ganger i året for å beskrive og diskutere ulike recoveryorienterte praksiser for hverandre, dele erfaringer med lokalt utviklingsarbeid, og styrke recoverykunnskapen. De kommunene/bydelene som deltar i nettverket er Bydel Gamle Oslo, Helseetaten i Oslo, Bærum kommune, Asker kommune, Sandnes kommune og Bergen kommune. På nettverkssamlingene møter inntil 5 personer fra alle de fem deltagende kommunene. Personer som har erfaringskunnskap og fagpersoner som representerer både rus- og psykisk helsetjenestene deltar fra den enkelte kommune. Nettverket starter i det små for å sikre konkret utviklingsarbeid og at alle som deltar skal bli sett og hørt. De samme deltagerne skal møte hver gang for å sikre kontinuitet.

Lære av hverandres erfaringer

Nettverket skal ha en praktisk betydning for den enkelte kommune, og det legges vekt på at mellom samlingene arbeides det lokalt. Siden kommunene som deltar i nettverket er ulike og har ulikt utgangspunkt vil det lokale arbeidet organisers forskjellig.

Det ble satt ned et arbeidsutvalg som skulle ha et ekstra ansvar for tilrettelegging av samlingene. Arbeidsutvalget består av:

Kari Myklebost (Mental helse Asker og Bærum)

Marit Borg (Høgskolen i Buskerud og Vestfold)

Irene Wormdal (NAPHA)

Mariell Andersen (Asker kommune)

Arbeidsutvalget og Trine Hoff fra Asker kommune som har vært en av initiativtakerne til nettverket. FOTO: Turid Møller Olsø/NAPHA.

Kommenter:

Mer om

nyheter recovery

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen