Publisert: 10. mai 2010

Individuell plan

temabilde-ip

Individuell plan skal bidra til at bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Planen  er både en rettighet, et verktøy og en arbeidsmetode

Personer som har behov langvarige og koordinerte helsetjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan (Lov om pasientrettigheter, & 2,5). En individuell plan skal konkretisere brukerens behov for tjenester og hvordan behovene skal dekkes. Planen skal omfatte alle tjenesteområder og forvaltningsnivå.

Individuell plan har følgende hovedformål:

  • Bidra til at bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
  • Avklare brukerens mål, ressurser og behov for tjenester
  • Styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker og eventuelt pårørende, samt mellom etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene.

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Individuell plan er brukerens plan. Det er brukerens behov og ressurser som skal være styrende for planen. Bruker skal derfor ha en sentral rolle i planarbeidet.

Innholdet i individuell plan kan variere ut i fra den enkeltes behov. En individuell plan inneholder imidlertid typisk følgende elementer:

  • En situasjonsbeskrivelse
  • Ønsker og mål
  • Tiltak og tjenester
  • Koordinering
  • Status og evaluering

Helsedirektoratet har utarbeidet brosjyrer og hefter som gir en rask innføring i retten til individuell plan. Dette skal gjøre det så enkelt som mulig å komme i gang med planarbeidet.

Brosjyre som i hovedsak retter seg mot brukerne, og som gir en kort innføring i retten til Individuell plan. Individuell plan- lettlest versjon, Tipshefte om Individuell plan “Gjør det så enkelt som mulig”

Forskrift om Individuell plan med merknader

Alt om

individuell.plan

Nyttig innen individuell plan:

Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen