Publisert: 09. september 2013

Kognitiv miljøterapi

temabilde-kognitivmiljøterapi

Kognitiv miljøterapi anvender kognitive og atferdsterapeutiske behandlingsprinsipper i det daglige, miljøterapeutiske arbeidet, med vekt på refleksjon over tenkning, følelser og handlinger i sosiale situasjoner.

I tråd med den kognitive modellen tar man utgangspunkt i at det er glidende overganger mellom psykiske lidelser og normal fungering. Symptomer på psykisk sykdom kan ut fra denne modellen forstås som forsterkede normalreaksjoner på livsbelastninger.

En grunnleggende antagelse i kognitive behandlingsprinsipper er at psykiske vansker opprettholdes av hvordan vi tenker og hvordan vi systematiserer og gir mening til våre erfaringer. På samme måte kan en i følge den kognitive modell for utvikling og endring påvirke følelsene og vår sosiale fungering ved å kartlegge, bearbeide og justere våre egne tankemønstre og antakelser.

Målet med kognitiv miljøterapi er

  1. Å lære brukeren/pasienten å identifisere egne tankemønstre, og evt korrigere selvforståelsen og øke mestring
  2. Å sette realistiske mål og prioritere hvilke situasjoner/problemer en vil jobbe med
  3. Systematisk trening i alternativ håndtering av situasjoner og utvikling av sosiale ferdigheter

Ulike profesjoner - samme faglige ståsted

Sentralt i kognitiv miljøterapi er å møte brukeren med en helhetlig tilnærming, hvor et tverrfaglig behandlingsmiljø har samme faglige grunntenkning i møte med brukeren. Det legges stor vekt på refleksjon over tanker, følelser og atferd i sosiale sammenhenger. Med utgangspunkt i hverdagslivets situasjoner, som måltid, fysisk aktivitet, husarbeid og sosialt samvær legger miljøterapeutene til rette for at brukeren reflekterer over egne tanker, følelser og atferd, og trener på å se disse i sammenheng. Det trenes på problemløsning og uttesting av grunnleggende antakelser eller tankemønstre, og brukerne tilbys også undervisning og målrettede og strukturerte behandlingsprogrammer.  

Tilnærmingen suppleres dessuten ved behov med intervensjoner som individual-, familie- og gruppeterapi, fysisk aktivitet og medikamentell behandling.

Den terapeutiske holdningen

Kognitiv miljøterapi bygger på en god allianse mellom bruker og miljøpersonalet. Brukeren er den aktive aktøren, mens terapeutene bidrar med sin ekspertise. Sentrale bidrag fra personalet er å vise varme og omsorg, vise fleksibilitet i valg av ord og væremåte, formidle trygghet og kompetanse, samt å tilpasse aktivitet og fremgang etter brukerens kapasitet.

Ramme for å forstå

Med utgangspunkt i en god relasjon kartlegger miljøterapeuten sammen med brukeren, følelser, kroppslige reaksjoner og handlinger i vanskelige situasjoner. Brukerens grunnleggende oppfatning av seg selv, andre og framtiden identifiseres, sammen med hendelser som aktiverer grunnleggende negativ tenkning. Det lages en kognitiv kasusformulering, en skjematisk oppsatt sammenheng mellom utløsende hendelse, grunnleggende tankestil og påfølgende følelse og atferd. Den kognitive kasusformuleringen lages sammen med brukeren og benyttes som ramme for den terapeutiske tilnærmingen.

Verktøy og metoder

Ulike kognitive behandlingsteknikker benyttes i kognitiv miljøterapi. Atferdsregistrering- og planlegging innebærer planlegging, kartlegging og evaluering av aktivitet, samt strukturering av endringsprosesser knyttet til aktivitet. Atferdseksperimenter innebærer konkret gjennomføring av situasjoner, hvor brukerens antakelser om seg selv eller verden testes ut.  Kognitiv eksponeringstrening benyttes for å teste ut konsekvensene, og for å trene på å tolerere kroppsreaksjoner og/eller følelser knyttet til fryktede situasjoner. Utforskende samtaleteknikk, kalt sokratiske spørsmål, benyttes for å få fram informasjon som kan bidra til at brukeren tenker alternativt og får ny forståelse for egen situasjon. Det benyttes også ulike kartleggings- og registreringsverktøy for å sikre kvaliteten på det terapeutiske arbeidet.

Supplement, ikke erstatning for behandling

Kognitiv miljøterapi tilbys ofte i kombinasjon med gruppeterapi, familiebehandling og individualterapi. Tilnærmingen anvendes blant annet i kombinasjon med fysisk aktivitet, sosial trening og utføring av dagliglivets gjøremål, ofte i kombinasjon med medikamentell behandling. Ulike kognitive tilnærminger, på ulike livsområder, kan bidra til bedre tverrfaglig samarbeid og mer helhetlig behandling.

Anvendelsesområde

Sverige og Danmark har en lengre tradisjon for kognitiv miljøterapi, i hovedsak i akuttavdelinger, dagposter og langtidsavdelinger. Her i landet er kognitiv miljøterapi innført ved mange døgn- og akuttavdelinger samt i flere barnevernsinstitusjoner, mens vi kjenner noen få kommunale botiltak hvor kognitiv miljøterapi anvendes på en systematisk måte. Angst og depresjon, sosial tilbaketrekning, rusmiddelproblemer, atferdsvansker, selvskading, vrangforestillinger og hallusinasjoner er eksempler på problemer hvor kognitive intervensjoner ofte kan bidra til å redusere plagene.

Forskning/resultat

Det foreligger lite forskning på effekten av kognitiv miljøterapi. En kunnskapsgjennomgang, utført av Trøndelag forskning og utvikling AS i regi av NAPHA, gir indikasjoner for at en systematisk kognitiv tilnærming i miljøet har effekt på en rekke livsområder.

Alt om

kognitiv.miljøterapi

Nyttig innen kognitiv miljøterapi:

Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen