Publisert: 21. oktober 2014.   Endret: 01. november 2019

Housing First

temabilde-housingfirst

Housing First er en modell for varig bosetting av bostedsløse med rusmiddelavhengighet og/ eller psykiske helseproblemer. Modellen bygger på prinsipper om at tilgang til bolig er en grunnleggende menneskerett og at bruker skal ha reell medbestemmelse knyttet til valg av bolig og hvilken type oppfølging han/hun skal få.

Modellen kommer opprinnelig fra USA og har etter hvert spredd seg til mange land i Europa og andre deler av verden. Housing First har blitt prøvd ut med gode resultater både i Danmark, Sverige og Finland. Her i Norge startet de første Housing First prosjektene opp i 2012.

En kunnskapsbasert modell

 • Modellen bygger på en evidens for at personer med omfattende tjenestebehov kan oppnå bostabilitet med sosial støtte og tett individuell oppfølging. 
 • Modellen ble utviklet i New York på begynnelsen av 1990-tallet av psykologen Sam Tsemberis og hans hjelpeorganisasjon Pathways to Housing.
 • Undersøkelser i USA viser at denne måten å jobbe på fungerer. 85 prosent blir boende i sine boliger, og rusmiddelmisbruk og kriminalitet reduseres samtidig som livskvaliteten øker (Husbanken 2013).
 • Modellen henter inspirasjon fra sentrale utviklingstrekk innen rus og psykisk helsefeltet som deinstitusjonalisering, normalisering, brukermedvirkning og recovery. Den bygger delvis på fagideologiske ideer knyttet til skadereduksjon, rehabilitering og sosial inkludering.

Les om den første europeiske Housing First-guiden

Hjelper den motsatte veien

Å ha et hjem er ikke bare et grunnleggende menneskelig behov. Det er også en viktig motivasjonsfaktor for å kunne gjøre endringer i eget liv. Housing First kom som en reaksjon på at bostedsløse måtte gjennom botrening, rehabilitering eller behandling før det i det hele tatt ble aktuelt å få tildelt egen bolig.

Housing First gjør det motsatte. Først finner man et godt og egnet sted å bo, deretter driver man oppfølging etter brukerens behov og ønsker.

Den individuelle hjelpen er en forutsetning

Brukerens behov for helhetlig hjelp og oppfølging er helt sentralt i Housing First modellen. Prinsippet om at boligen kommer først, betyr ikke at dette prinsippet overstyrer alle andre tjenester brukeren har behov for. Tvert imot skal det skapes helhetlige tjenester rundt den enkelte brukeren, og den individuelle hjelpen er ofte en forutsetning for at brukeren mestrer liv i egen bolig.

Innsatsen rettes mot å styrke brukerens livssituasjon på ulike livsområder, som bolig, økonomi, nettverk, helse, rusproblematikk, utdannelse og arbeid. Den individuelle oppfølgingen skal være basert på kunnskapsbaserte metoder. Blant metodene som særlig fremheves i denne forbindelse er ACT (Assertive Community Treatment) og ICM (Intensiv Case Management).

Verdigrunnlaget for Housing First

I den opprinnelige modellen for Housing First anbefales åtte prinsipper som et Housing First skal følge (Tsemberis 2010):

 • Bolig er en grunnleggende rettighet
 • Respekt, varme og medmenneskelig ovenfor alle brukere
 • Man skal forplikte seg til å arbeide med brukerne så lenge de har behov
 • Framskaffelse av boliger i ordinære bomiljø
 • Skille mellom bolig og tjenester
 • Tjenestene skal ta utgangspunkt i brukerens behov og deres rett til selvbestemmelse
 • Recovery-orienterte prinsipper skal styre tjenestene
 • Skadereduksjon

Erfaringer i Norge

Til sammen 19 norske kommuner har pr. 01.01.2017 igangsatt egne Housing First prosjekter. Prosjektene er finansiert av både Husbanken, Helsedirektoratet, Fylkesmennene i tillegg til kommunene sjøl.

I Norge ble Rambølls rapport «Housing first – muligheter og hindringer for implementering i Norge» et startskudd for utprøving av modellen. Rapporten konkluderer med at det er gode muligheter for å få til å jobbe etter Housing First-modellen, også i Norge (Rambøll 2012).

I 2014 fikk Fafo i oppdrag fra Husbanken å dokumentere resultater og læring omkring arbeidet med Housing First i Norge. Oppdraget går over to år og har resultert i to delrapporter.

Første delrapport ble publisert i februar 2015, les artikkel om det her. Denne har hatt som målsetting å gi en oversikt over Housing First prosjektene i tolv norske kommuner. Rapporten finner du her.

Andre delrapport ble publisert i februar 2016. Denne rapporten ser på resultatene av satsningen, prosjektgjennomføring og utarbeidelsen av et kartleggingsverktøy for videre bruk. Rapporten finner du her.

Nasjonalt nettverk og nyttige artikler

Det er etablert et nasjonalt nettverk for alle Housing First prosjektene i Norge. Nettverket ledes av NAPHA og det arrangeres to samlinger hvert år. NAPHA publiserer erfaringer og forskning knyttet til både nettverket og Housing First.

Nettstedet du er på nå publiserer med jevne mellomrom aktuelt stoff om Housing First fra Norge og andre deler av verden.

Alt om

housing.first

Nyttig innen housing first:

Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen