Publisert: 03. desember 2010
1212895 sammen
DELTAKELSE: Målet er å gi en mulighet til et verdig liv for den enkelte. (Ill.foto: www.colorbox.com)

Praksisutvikling med miljøterapi

Praksisutvikling med miljøterapi

I januar 2011 startet et praksisutviklingsprosjekt om miljøterapi med brukermedvirkning på Vestlandet. Resultatene foreligger snart.

Prosjektet gjøres i et samarbeid med Helse Fonna, klinikk for psykisk helsevern (Stord DPS) og et kommunalt bofellesskap i Tysvær kommune.

Prosjektet har fått praksisutviklingsmidler og baserer seg på en phd-avhandling med tittelen "Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon. En analyse av miljøterapeutiske praksiser" av Øye, C. & Skorpen, A. (2009) ved Universitetet i Bergen. Det er tilknyttet Høgskolen Stord/Haugesund og har førsteamanuensis Christine Øye som prosjektleder.

Fokus på sosiale prosesser

Videreutvikling og utprøving av miljøterapi med vektlegging av brukermedvirkning har etter innføring av psykiatrireformen vært heller sparsommelig. Doktorgradsavhandlingen har resultert i en arbeidsgruppe med navnet ”Arbeidsforum for miljøterapi.” Mandatet til prosjektgruppen er å utforme og implementere en forskningsbasert fagutvikling av miljøterapi med vektlegging av brukermedvirkning i psykiatrihelsetjenestene.

Gruppen har særlig arbeidet med en miljøterapi som henter inspirasjon fra den demokratiske miljøterapi, som i tidligere tider ble omtalt som ”Det terapeutiske samfunn”. I det terapeutiske samfunn ble sosiale prosesser i et kollektivt miljø vektlagt, noe som innebar et fokus på det sosiale miljøets betydning for brukernes endring.

Samarbeid mellom nivåer

Det er plukket ut et DPS tilhørende Helse Fonna (Stord DPS), og et bofellesskap tilhørende Tysvær kommune som skal arbeide med implementeringen av denne ”nye” miljøterapien. Hensikten med å velge ut en statlig og en kommunal institusjon er å ha fokus på samarbeid og pasientforløp mellom helseforetakene og kommunene i en tid når samhandling mellom tjenestenivåene skal vektlegges.

I tillegg til å få ulike erfaringer med og innsikter i om hva brukerorientert miljøterapi kan innebære, vil et slikt forsøk vil kunne generere kunnskaper og innsikter om samarbeid og samhandling på tvers av behandlingsnivåer. På den måten vil dette forskningsbaserte miljøterapeutiske forsøket kunne bli en sentral bidragsyter inn mot den forespeilte samhandlingsreformen.

Brukeren er med å bestemme

Arbeidsgruppen har kommet frem til særlig to sentrale tiltak for prosjektet: Man vil for det første invitere brukerne inn i rom der forhold som angår brukeren diskuteres og bestemmes. Det kan eksempelvis være på rapporter og behandlingsmøter. På denne måten kan brukerne være med å diskutere og ha ansvar for sin egen behandling. Man tror dette kan motvirke hemmeligholdelse og motstrategier fra brukergruppen i miljøet.

Reflektere over sosiale hendelser

Man ønsker også å ta systematisk utgangspunkt i sosiale hendelser i miljøet, med det mål å reflektere over disse hendelsene. En sentral hensikt med dette er å bidra til større refleksjon i bruker- og personalgruppen omkring reaksjoner på egne og andres atferd og tanker. En slik utprøving vil kunne bidra til sosial læring hos alle impliserte parter; personalet (inklusive studenter) og brukere.

De skisserte tiltakene vil kunne bidra på et overordnet plan å gi mulighet til et verdig liv for den enkelte, da brukere inviteres til aktiv medvirkning og dessuten inviteres til direkte og åpen dialog i ulike sammenhenger i miljøet. 

Disse står bak

Deltakere i prosjektgruppen: Stein Høyer (Helse Fonna, leder), Christine Øye (Høgskolen Stord/Haugesund), Linn Kvamsøy (Tysvær kommune, bofellesskap), Anbjørg T. Vattedal (Klinikk for psykisk helsevern, Stord DPS) Elin Rimmereid (Klinikk for psykisk helsevern, Stord DPS), Bengt Sundfør (brukerrådet Haugaland DPS/Karmøy DPS), Jenny Tendal (brukerrådet Folgefonn DPS), Bjarne Bakkevold (Haugaland A-senter), Synnøve B. Bjelland (Klinikk for psykisk helsevern), Torill Fotland (Klinikk for psykisk helsevern), Randi B. Guddal (hovedverneombud Helse Fonna HF), Hilde Hillesland (Klinikk for psykisk helsevern). 

Prosjektet går over en ettårsperiode fra oktober 2010 til oktober 2011, og det planlegges publisering av resultater fra arbeidet bl.a. i Tidsskrift for psykisk helsearbeid.

Prosjektbeskrivelsen kan du lese her.

Kommenter:

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid brukermedvirkning øvrige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen