Publisert: 14. desember 2010
Ill.foto: Maling
SUKSESSFAKTOR: Aktivitets- og treffsteder for uformell kontakt og sosialt samvær. Ill.foto: www.colourbox.no

“Frivillighet før tvang”

“Frivillighet før tvang”

Enkle tiltak, ønske om endring og godt lederskap er viktige faktorer for å redusere antall tvangsinnleggelser.

I arbeidet med å redusere omfanget av tvungent psykisk helsevern i Norge, ga Rådet for psykisk helse ut rapporten “Frivillighet før tvang” (2010), med midler fra Helsedirektoratet.

Rapporten redegjør for ulike forhold som respondentene har vektlagt som viktige faktorer for å redusere tvangsinnleggelser og bedre pasientbehandlingen.

God samhandling og frivillige tilbud kan redusere antall tvangsinnleggelser.

Dette mener brukere og ansatte i ulike helseforetak, kommuner, fastleger og legevakt.

Rapporten viser til erfaringer fra områder med lave tvangsinnleggelser og beskriver ulike tiltak, gode eksempler og suksesskriterier for god praksis hos de ulike deler av behandlingskjeden og av behandlingssystemet som helhet.

Rapporten fremstiller hovedfunnene relatert til de ulike delene i behandlingskjeden.

Noen sentrale spørsmål i undersøkelsen:

 • Hva utløser tvang?
 • Hvilke forhold bidrar til tvangsbruk, men kan reduseres eller unngås?
 • Hvilke tiltak reduserer bruk av tvang?
 • Er det vesentlige forskjeller i områder som har relativt høy og lav bruk av tvang med henblikk på ledelse, organisasjon, bedriftskultur m.m.?

Noen hovedkonklusjoner:

 • Tidlig diagnose
 • Tidlig behandling
 • God tilgang på frivillige tilbud med lav terskel
 • Store variasjoner (både innen det enkelte helseforetak og mellom helseforetakene)
 • Mangel på helhetlig styring av det samlede behandlingssystemet

Noen viktige suksessfaktorer i kommunalt psykisk helsearbeid for å redusere tvang:

 • God samhandling med alle involverte i ansvarsgrupper
 • Kriseplaner som forteller om symptomer på uheldige sykdomsforløp og mulige tiltak
 • Organisere arbeidet slik at mer enn en ansatt har ansvar for hver bruker
 • Ha kompetanse i psykisk helsearbeid i relevante kommunale enheter slik at man oppdager forverring så tidlig i forløpet som mulig
 • Aktivitets- og treffsteder for uformell kontakt og sosialt samvær

Rapporten gir et utgangspunkt for kvalitetsforbedring og samhandling som kan gi rom for frivillighet før tvang for flere mennesker enn i dag.

Tiltaksforslagene er oppsummert i en sjekkliste i kapittel 8, og gir ideer til forbedringsarbeid. Rapporten kan leses her.

Kommenter:

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid faglig.kvalitet samhandling tvang.og.makt prosjektrapporter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen