Publisert: 30. oktober 2010
diagram jobbe 2272592
GOD SIRKEL: Å være medarbeider med brukererfaring ender for mange opp med et fast arbeidsforhold.

Medarbeidere med brukererfaring - oppfyller flere ønsker på en gang

Medarbeidere med brukererfaring - oppfyller flere ønsker på en gang

Erfaringer fra Bergen kommune viser at medarbeidere med brukererfaring bidrar til å berike tjenestene

I tillegg tar også mange av dem nye steg på veien mot tilfriskning og realisering av egne mål. NAV og Senter for arbeidslivsforberedelse i Bergen startet i 2006 opp MB- programmet etter tett kontakt med det danske MB- programmet i Århus. Mer info om tilbudet:

Ender ofte i ansettelse

Programmet består av 140 timer teoretisk undervisning samt 14 ukers praksis og litteraturstudier. Det avsluttes med en større oppgave som må godkjennes. Mange av studentene har sin praksis i de kommunale tjenestene, og etter endt utdanning er et ansettelsesforhold ofte et ønske både fra studenten og den kommunale enheten.

Stabil arbeidskraft

Bergen kommune har en egen budsjettpott for å ansette inntil 10 MB- ere som kommer ut fra utdanningsprogrammet. De arbeider ved aktivitetssentre, tilrettelagte botilbud, mottaks- og kompetansesenter for flyktninger og innvandrere og ved et kompetanseprogram, samt i en idrettsorganisasjon. De aller fleste har arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon i tillegg til lønn. Omtrent alle arbeider etter eget ønske deltid, mange under halv stilling. Fraværet er lavt hos de aller fleste,og de er stabile i jobben. 

Setter seg nye mål

MB- erne bidrar til å gi håp til både brukere og ansatte og bygger ned det skarpe skillet mellom "vi og de". De påvirker holdninger i samfunnet på en positiv måte, og de fleste setter seg også nye mål for jobb eller utdanning. Status etter fem år er at flere er i gang med høyere studier og noen er fast ansatt i ordinære stillinger de har søkt på. 

De første kullene var pionerer som nok måtte tåle mye skepsis og utrygghet hos kollegaer. Også noen brukere var skeptiske. MB- erne ble imidlertid forberedt på dette i utdanningen, og i dag ser vi at de er innarbeidet i tjenestene på en helt annen måte. Likevel ser mange av dem på ordinær ansettelse som et stort steg og vegrer seg for å søke. De sikrer sine steg før de tar nye.

Viktig supplement

I dag har Bergen kommune 14 MB- ere i egne stillinger, i tillegg til noen fast ansatte i ordinære stillinger. Yrkesgruppen er definitivt kommet for å bli, og er et viktig supplement til mer tradisjonelle utdanninger innen psykisk helse. Det har vært spennende å følge den enkelte MBer sin personlige vekst og utvikling på nært hold og også se hvordan holdninger i tjenestene endrer seg positivt.

Våren 2013 laget en arbeidsgruppe en rapport om 4 mulige måter å bli ansatt som MBer i Bergen kommune

For mer informasjon om programmet i Bergen les her.

Kommenter:

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse brukeransettelser recovery praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen