Publisert: 15. februar 2011
Ill.foto: Innvandrer2
FUNN: Flere undersøkelser avdekker en dårligere psykisk helse hos mennesker med minoritetsbakgrunn. Ill.foto: www.colourbox.no

Innvandrere underforbruker psykiske helsetjenester

Innvandrere underforbruker psykiske helsetjenester

Ikke-vestlige innvandrere bruker psykiatrisk poliklinikk oftere enn norskfødte. Men de har et underforbruk av psykiske helsetjenester sett i sammenheng med antatt symptombelastning.

Dette er en av konklusjonene i en forskningsrapport fra Touraj Ayazi & Kjell-Petter Bøgwald som ble presentert i en artikkel i Tidsskrift for den norske legeforening, Nr.2 – 17. januar 2008.

Undersøkelsen omfattet innvandreres bruk av polikliniske psykiatriske tjenester og pekte på de fordelingsmessige aspektene av helsetjenestene.

Ulike resultater

Studien supplerer andre studier, blant annet “Innlegges innvandrere oftere enn etniske nordmenn i akuttpsykiatriske avdelinger?” av J. E. Berg og E. Johnsen. Dette er viktig i et helsepolitisk perspektiv, men det er et begrenset antall studier om innvandreres psykiske helse i Norge, og resultatene peker i ulike retninger.

Dårligere psykisk helse

Studier om etniske minoriteters og innvandreres psykiske helse og deres bruk av psykiske helsetjenester er ikke entydige, og kvaliteten av undersøkelsene varierer.

Det er uenighet blant forskere om definisjonen av en etnisk gruppe eller måten etnisitet klassifiseres på, hovedsakelig på grunn av begrepets kompleksitet.

De fleste undersøkelser avdekker likevel en dårligere psykisk helse hos mennesker med minoritetsbakgrunn som bor i Norge, enn befolkningen for øvrig.

Antar underforbruk

Helseundersøkelsen i Oslo (HUBRO) fra 2000), viste at ikke-vestlige innvandrere oftere rapporterte forekomst av psykiske symptomer enn andre innvandrere og etnisk norske.

Man kunne derfor forvente et høyere forbruk av polikliniske psykiatriske tjenester for denne gruppen.

Det kan på denne bakgrunn være riktig å anta at det forelå et underforbruk av slike tjenester hos ikke-vestlige innvandrere.

Vanskeligere å få hjelp

Mennesker med minoritetsbakgrun har også dårligere muligheter for å få hjelp og behandling i Norge. Dette kommer fram i rapporten «Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn» som Rådet for psykisk helse har utarbeidet i 2007.

Denne rapporten viser også at denne gruppen er mer utsatte for psykiske problemer og psykisk sykdom enn befolkningen for øvrig. Rapporten peker på at dette er urimelige forskjeller som er resultat av strukturelle forhold i det norske samfunnet generelt og i tjenesteapparatet spesielt. 

Identifisere og sammenligne

Målet med undersøkelsen var å identifisere mulige forskjeller mellom pasienter med norsk og ikke-vestlig etnisitet ved en voksenpsykiatrisk poliklinikk. Man ville også sammenlikne bruk av polikliniske tjenester hos etnisk norske pasienter og hos pasienter med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn

Gikk til poliklinisk behandling

De ønsket å identifisere særtrekk hos pasienter med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn og sammenlikne deres bruk av polikliniske tjenester ved et distriktspsykiatrisk senter (DPS) i Oslo med etnisk norske pasienters.

Utvalget besto av alle pasienter som var i poliklinisk behandling ved Tøyen DPS (N = 1095).

Etnisk norske og ikke-vestlige innvandrere ble sammenliknet på demografiske og kliniske variabler, og variabler relatert til bruk av polikliniske tjenester.

Data fra HUBRO

Symptombelastning ble målt med bruk av Global Assessment of Functioning (GAF).

I tillegg ble pasientene sammenliknet med befolkningen i opptaksområdet for poliklinikken i forhold til kjønn, etnisk bakgrunn og selvrapportert psykisk helse med bruk av data fra Helseundersøkelsen i Oslo (HUBRO).

Resultat

Gjennomsnittsalder, symptombelastning og antall konsultasjoner var tilnærmet lik i de to gruppene.

Andelen av ikke-vestlige pasienter var større enn andelen ikke-vestlige innbyggere i poliklinikkens opptaksområde.

Dersom de etniske gruppenes bruk av polikliniske tjenester sammenliknes med det disse gruppene selv har rapportert om psykiske symptomer, indikerer funnene at ikke-vestlige innvandrere bruker polikliniske psykiatriske tjenester mindre enn forventet.

Kommenter:

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen