Publisert: 02. januar 2012.   Endret: 06. september 2016
Sovende på benk i parken

HELSE OG BOSTED: Boligsosiale tiltak er strategiske i kampen mot fattigdom

Bolig en viktig, men skjevfordelt helsefaktor

Bolig en viktig, men skjevfordelt helsefaktor

Tilgang til egen bolig anses som et grunnleggende velferdsgode, og en viktig forutsetning for å kunne delta i arbeids- og samfunnsliv fullt ut.

Fafo-forskerne Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen har på oppdrag fra Helsedirektoratet skrevet rapporten Bolig, helse og sosial ulikhet”, en sammenstilling av forskning om disse sammenhengene.

Rapporten gir blant annet et historisk bakteppe og tar opp forhold som; fysiske – og sosiale forhold, strukturelle faktorer og internasjonale bidrag.

Bolig og helse

Bolig og bomiljø er viktige forutsetninger for god helse. Begge deler utgjør faktorer som kan bidra til å forbedre eller forverre livet. Samtidig kan bolig og bomiljø være med på å - på den ene siden - produsere og opprettholde - og på den andre siden - utjevne sosiale helseforskjeller.

Sammenhengen mellom bolig og helse, gjør at bolig og boligsosiale tiltak utgjør sentrale strategier i kampen mot fattigdom og for sosial inkludering av utsatte grupper i samfunnet.

Sosialt skjevfordelt

Selv om de fleste i Norge har et sted å bo, viser rapporten at enkelte har vanskeligheter med å skaffe bolig. Det er sosialt skjevfordelt, både mellom generasjoner og mellom ulike inntektsgrupper, men man ser at det er spesielt vanskelig for unge og vanskeligstilte mennesker.

Den sterke prisveksten har gjort det vanskelig å etablere seg på boligmarkedet, og man ser en tendens til økende gjeldsbelastning i husholdninger med lavere og midlere inntekt.

Husbanken som velferdsaktør

Husbanken har som mål å korrigere der markedet svikter, og sørge for at bolig som et velferdsgode blir jevnere fordelt i befolkningen. Husbanken er en viktig velferdsaktør som iverksetter sine strategier i tett samarbeid med både statlige og kommunale aktører.

Virkemidler

Husbankens virkemidler for å oppnå en jevnere fordeling av bolig:

  • startlån til førstegangsetablerere
  • utvidet bostøtte
  • tiltak for å redusere antall bostedsløse
  • forsterket innsats i levekårsutsatte områder gjennom boligsosiale utviklingsprogram (Groruddalssatsingen).

Se egen presentasjon fra administrerende direktør for Husbanken, Bård Øistensen.

Fagseminar

I forbindelse med lanseringen av rapporten Bolig, helse og sosial ulikhet” arrangerte Helsedirektoratet i samarbeid med husbanken et fagseminar. Du finner presentasjonene som ble vist nedenfor: 

Bolig - en sosial helsedeterminant, av Bjørn Guldvåg, konstituert helsedirektør

Bolig, helse og sosial ulikhet, av Arne B. Grønningsæter og Roy A. Nielsen, Fafo

"Housing first" - for god helse, av Lars-Marius Ulfrstad, Husbanken

 

 

 

 

 

Kommenter:

Mer om

bolig kvalitetsarbeid forskningsrapporter kunnskapsoversikter helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen