Publisert: 19. desember 2011
Aktivitet/sykling
AKTIVITET: Et flertall av brukerne har fått et høyere aktivitetsnivå i perioden de har hatt hjelp fra ACT-teamet i Moss.

Evaluering av ACT-teamet i Moss

Evaluering av ACT-teamet i Moss

Den første etableringen av ACT-team i Norge ble gjort i Mosseregionen. Evalueringsrapporten kom i 2011.

ACT-teamet i Moss ble etablert som et forprosjekt og senere som et nasjonalt pilotprosjekt fra 2006. Etableringen var et et samarbeid mellom kommunene Våler, Råde, Rygge og Moss, samt Sykehuset Østfold HF, divisjon psykiatri (Moss DPS).

Bred evaluering

Econ Pöyry fikk i oppdrag å evaluere prosjektet. Han bygger sine konklusjoner på data for en toårsperiode mellom 2008- 2010.

Evalueringen bygger på både kvalitative og kvantitative metoder, og inkluderer registerdata, intervjuer, kartlegginger, spørreundersøkelser, deltakende observasjon og kliniske data. Den omfatter brukeres og pårørendes erfaringer, samt erfaringer fra teamansatte og samarbeidspartnere. Det innebærer også en vurdering av i hvilken grad teamet viser trofasthet (fidelity) til ACT-modellen.

Gir kontinuitet

Evalueringen viser at ACT-teamet i Moss i stor grad er organisert ut fra internasjonalt anerkjente prinsipper for ACT-behandling.

Evaluator finner at oppsøkende virksomhet fra et tverrfaglig team er bra for personer med alvorlig psykiske lidelser. Det gir utsatte pasienter, som ofte ikke greier å benytte seg av ordinære tjenester, kontinuitet i behandling og oppfølging.

Fornøyde brukere

Brukerne får mange typer bistand fra teamet, og de fleste av dem er fornøyd med den hjelpen de får. De opplever at teamet gir dem trygghet, at medarbeiderne er fleksible og at de blir sett og får hjelp til både praktiske og følelsesmessige problemer. Mange har tidligere ikke opplevd at de har fått like god hjelp fra andre instanser.

Noen innvendinger

Noen innvendinger kan være at de skulle ønske at teamet var enda mer tilgjengelig og hadde bedre tid. Noen få brukere ønsker ikke teamets oppfølging. Vurderingen av effekt av teamets oppfølging varierer noe. Noen opplever et mer stabilt liv, noen at de er i stand til å være i arbeid, eller at de har fått til å redusere bruk av rusmidler.

Høyere aktivitetsnivå

De understreker i større grad en bedre livssituasjon når det gjelder praktiske og sosiale forhold - enn bedring av sykdom. Et flertall av brukerne har fått et høyere aktivitetsnivå i løpet av toårsperioden.

Kommenter:

Mer om

brukere.med.omfattende.tjenestebehov oppsøkende.team evalueringer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen