Publisert: 26. juni 2013
Else-Berit Helle, enhetsleder for sosial-og forebyggende tjeneste i Stord kommune
ELSE-BERIT HELLE: –Tilbudet har allerede ført til færre innleggelser, og det håper vi det fortsetter å gjøre.

Ville skape noe nytt

Ville skape noe nytt

Vi prøver å få til en «halvannenlinjetjeneste», sier Else-Berit Helle med et lite smil. Hun er enhetsleder for sosial- og forebyggende tjeneste i Stord kommune, og en av initiativtakerne til YSS: Ytre Sunnhordland Samhandlingsteam

Else-Berit Helle går gjerne nye veier for å legge til rette for bedre tjenester. Med den lange erfaringen hun har fra helse- og sosialsektoren, var det ikke vanskelig for henne å være enig da SINTEF Helse evaluerte opptrappingsplanen for psykisk helse og fant ut at spesielt én gruppe falt utenfor: Gruppen alvorlig psykisk syke som ikke oppsøker tjenestene selv, men som har omfattende behov for hjelp.

– Paradoksalt nok er dette de menneskene som kanskje trenger hjelpen aller mest. Hjelpen når ikke frem, eller de som trenger den vet ikke at den finnes. Et eksempel er gutten som foreldrene selv hadde medisinert i årevis, uten at noen i hjelpeapparatet hadde visst om ham, forteller hun.

I 2009 tok Helle, sammen med seksjonssjef ved Stord DPS, Gunn Scheen, initiativ til å søke om prosjektmidler og opprette et samhandlingsteam i distriktet.

Les mer om YSS: På hjul 80% av tiden

Oppsøkende omsorg

– På en eller annen måte må vi etablere kontakt slik at vi kan få vist brukerne hva slags hjelp og behandling de kan få. Dette kan ta lang tid, og derfor er det så viktig at et eget team har dette som hovedoppgave, sier Helle.

Ideen om et team oppsto under en konferanse i Trondheim i 2008. Der fortalte behandlere fra Mosse-regionen om tjenestemodellen som var tatt i bruk i deres distrikt: Et ACT-team (Assertive Community Treatment Team) som jobber aktivt oppsøkende etter bestemte metoder og er organisert innenfor spesialisthelstjenesten. Var det mulig å skape noe lignende i Ytre Sunnhordland for mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte belastet med samtidig rus-problematikk?

Oppsøkende tjenester er på fremmarsj i flere europeiske land. Under den første europeiske kongressen Assertive Outreach i Rotterdam i november 2011 var Nederland, England og Danmark sterkt representert. I Norge prøves ACT-team nå ut for fullt, underlagt forskeres observasjon og analyse.

 

Samhandling og ny tjeneste

Stord, Bømlo, Tysnes og Fitjar har til sammen et befolkningstall og pasientgrunnlag som gjorde det aktuelt å vurdere å opprette et ACT-team der.

– Men, fordi en av kommunene ikke var moden for et ACT-prosjekt enda, ble samhandlingsteam en løsning for oss, forteller Helle.

Mens ACT-teamene er lukkede, det vil si at de i stor grad sørger for det totale tilbudet av tjenester til brukerne, kan Ytre Sunnhordland Samhandlingsteam (YSS) karakteriseres som et nøkkelteam som åpner dører også til andre tjenester og instanser. Eivind Grasdal, daglig leder i YSS, utdyper:

– Vi samhandler med NAV, spesialisthelsetjenesten og kommunenes psykisk helse- og rus-tjenester. Når vi har etablert kontakt med pasientene, kan dette åpne videre. Motsatt vei fungerer det slik: Når en pasient skrives ut etter innleggelse ved døgnbehandling og ansvaret overføres til kommunen, er det vi som skal fungere som los videre til kommunenes og Statens ulike tilbud og tjenester, forteller Grasdal.

Som fluepapir på ambisiøse helsearbeidere

Medarbeiderne i Samhandlingsteamet er alle ansatt ved Stord DPS, også de som har bakgrunn fra kommunen og NAV. Else-Berit Helle mener dette er en fordel når man skal bygge et team. Ved prosjektstart 1. januar 2010 ble det lagt vekt på å rekruttere de beste fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

– Det kreves høy kompetanse for å jobbe med vår brukergruppe, og vi ønsket oss engasjerte medarbeidere, sier Else-Berit Helle.

Impulser fra Nederland

I 2009 tok hun med seg teamet til Amsterdam i Nederland. Studieturen var både lærerik og sammensveisende. Den ga nye perspektiver på jobben som skal gjøres.

– Der tenker de annerledes enn oss. Bare en ting som at teammedarbeiderne der ropte «hei» til bruk-erne på gaten. Psykiatere på sykkel var en realitet, ikke bare et morsomt påfunn. Vi så at det virket. Det avslappete forholdet de hadde til brukerne gjorde virkelig inntrykk på meg, og jeg spurte meg selv om hvorfor jeg selv har vært så forsiktig. Inspirasjonen utenfra er kjempeviktig, sier Else-Berit Helle.

Blir det kostbart med så tett oppfølging, så mye oppsøkende virksomhet, kunnskapsutveksling og tid til samkjøring som arbeidet i YSS innebærer?

– En leder i kommunen kommenterte at tilbudet innebærer høy kvalitet, men at det var dyrt. Samhandlingsteamet koster rundt 600 000 i året fordelt på 22 pasienter for Stord sin del. Jeg kan være enig i at det koster en del, men om det er dyrt er relativt. Til sammenligning koster en sykehjemsplass i kommunen rundt 900 000 kr. pr. år, sier hun.

Målene er å redusere antall innleggelser og reinnleggelser.

–Tilbudet har allerede ført til færre innleggelser, og det håper vi det fortsetter å gjøre, sier Helle.

Les mer om YSS:

Relatert fagstoff:

 

Ytre Sunnhordland samhandlingsteam (YSS) – tverrfaglig team på brukerens arena

Helse Fonna står ansvarlig for prosjektet med å skape en ny type tjeneste i Ytre Sunnhordland. I tillegg til helseforetaket deltar kommunene Stord, Bømlo, Tysnes og Fitjar i prosjektet.

YSS er organisert som en del av Stord DPS. Fra før har DPS’et tre andre polikliniske team: et allmennteam, et rehabiliteringsteam og et gruppeteam, foruten to døgnposter.

Mål

  • Gi pasienter som vanligvis faller utenfor systemet et bedre og mer tilpasset tilbud.
  • Tverrfaglig samhandlingsteam med medarbeidere fra både kommune- og spesialisthelsetjeneste
  • Brukerrepresentant både i styrings- og prosjektgruppa
  • Arbeidsform som kan sammenlignes med ACT-team (Assertive Community Treatment team)
  • Tilgjengelighet, fleksibilitet og samarbeid
  • Tilstedeværelse på brukernes egen arena
  • Arbeidet evalueres systematisk og metodisk
  • Redusere bruken av tvang

Med en slik målsetting kan prosjektet bidra til å bringe Norge lenger ned på OECD-landenes statistikk over antall reinnleggelser ved psykiatriske sengeplasser på sykehus (Se ill. side 121).

Prosjektet startet 01.12.2010  og skal vare tre-fem år.

Inspirasjonshefte om samhandling

Denne reportasjen finner du også i heftet Ni suksesshistorier­ - samhandling om­ psykisk helse (2012)­­.

Heftet presenterer prosjekter som har fått til, eller er i ferd med å utvikle, gode samhandlingsmodeller. Ved siden av reportasjer inneholder det relevant fagstoff og nyttige fakta.

Med heftet vil NAPHA inspirere fagfolk og ledere som ønsker å utvikle tjenestene og gi mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud.

SMS: Tekstmeldinger via mobilen brukes i det oppsøkende arbeidet
ØIVIND JOHNSEN: Psykolog i YSS
ATTRAKTIV JOBB: -Å kunne trekke veklser på hverandres kompetanse er noe av det tiltrekkende ved å jobbe i samhandlingsteamet.

Kommenter:

Mer om

samhandling reportasjer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen